Skip to Content

Zákazníci připojení na hladině nízkého napětí

Formuláře pro podání žádosti o připojení

Název dokumentu Typ
2 01 Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí  pdf

Tato žádost se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě (nový trvalý odběr), změnit rezervovaný příkon (zvýšit hodnotu hlavního jističe před elektroměrem) nebo charakter odběru (např. změnit způsob vytápění objektu). Žádost slouží také pro krátkodobé připojení (např. pro účel stavby) v případech, kdy je trvalé připojení termínově vázáno na dokončení úpravy distribuční soustavy.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI ON-LINE

2 03 Žádost o připojení elektrického zařízení (lokality) k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pdf
Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí se předkládá, pokud chcete vybudovat připojení nové lokality (např. lokalita rodinných domů, dům s více bytovými jednotkami). Pro připojení konkrétního nového odběru v rámci této lokality musí být následně podána ještě samostatná Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro každé odběrné místo.
2 04 Dotazník pro posouzení zpětných vlivů na distribuční soustavu pdf
Tento formulář se používá jako povinná příloha v případech, kdy požadujete připojení spotřebičů se zpětným vlivem na distribuční soustavu (tomografy, rentgenové přístroje, motory s rázovou charakteristikou rozběhu, kolísavým odběrem proudu nebo častým zapínáním, obloukové pece apod.).
Plná moc pro další osobu pdf
Tímto formulářem zplnomocníte Vámi zvolenou soukromou fyzickou nebo právnickou osobu k zastupování při jednání s distributorem (ČEZ Distribuce, a. s.) v souvislosti s připojením, uzavřením, změnou nebo ukončením smluvního vztahu.

 

Formuláře pro uzavření smlouvy

Název dokumentu Typ
2 05 Žádost - Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pdf
Tato žádost o uzavření smlouvy se podává např. při převodu odběrného místa na nového odběratele (přepis) nebo po dokončení úpravy distribuční soustavy u nových odběrů.
2 06 Žádost - Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy ze sítě nízkého napětí pdf
Tuto žádost podáváte pouze v případě, chcete-li si se společností ČEZ Distribuce, a. s., uzavřít smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy. S vybraným dodavatelem (obchodníkem) musíte mít ještě samostatně uzavřenou smlouvu o dodávce elektřiny. Máte-li s dodavatelem uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky, tuto žádost nepodáváte.

 

Žádosti o připojení mikrozdroje

Žádost o zjednodušený způsob připojení mikrozdroje  
Tato žádost se předkládá, pokud připojujete v odběrném místě mikrozdroj v souladu s § 28 odst. 5 a 6 energetického zákona v režimu zjednodušeného procesu připojení.
Podat žádost on-line (bez registrace)  přes distribuční portál (s registrací)

 

Pokud nevyužijete možnost on-line podání a budete podávat žádost e-mailem na info@cezdistribuce.cz, korespondenčně na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00, popř. osobně na kontaktním místě, doložte vyplněný formulář (PDF k tisku / PDF k elektronickému vyplnění) včetně všech povinných příloh. 

Povinné přílohy:

Žádost o standardní způsob připojení mikrozdroje  
Tato žádost se předkládá, pokud připojujete v odběrném místě mikrozdroj v souladu s § 28 odst. 5 a 6 energetického zákona ve standardním režimu (nebyla naměřena impedance v tolerančních mezích).
Podat žádost on-line (bez registrace)  přes distribuční portál (s registrací)

 

Revize, protokoly a zkušební provoz 

Název dokumentu Typ
2 11 Potvrzení o vydání revizní zprávy pdf

Tento formulář se využívá jako potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace pro odběrná zařízení na hladině nízkého napětí v případech, kdy není předkládána vlastní revizní zpráva. Pro připojení odběrných zařízení na hladině nízkého napětí s měřením typu B, na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, nebo pro připojení výroben a lokálních distribučních soustav je nutné vždy předložit kompletní zprávu o revizi.

Potřebujete revizní zprávu nebo provést elektroinstalační práce na svém odběrném místě? Naši spolupracující revizní technici Vám mohou pomoci. Jejich seznam naleznete ZDE.

2 09 Protokol o instalaci tepelného čerpadla pdf
Tento protokol slouží jako oznamovací forma o řádné instalaci tepelného čerpadla v odběrném místě zákazníka jako jeden z povinných dokladů pro přiznání příslušné distribuční sazby. Protokol vyplní oprávněná firma instalující tepelné čerpadlo nebo zákazník formou čestného prohlášení.
2 10 Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě pdf
Tento protokol slouží jako oznamovací forma o připravenosti elektrického zařízení (přípojky) pro připojení k distribuční soustavě. Protokol vyplní oprávněná firma žadatele instalující elektrické zařízení a následně se dokládá společně s plánkem skutečného provedení před připojením.
Žádost o zkušební provoz pdf
Žádost o zajištění služby distribuční soustavy pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného elektrického zařízení (1 kV nebo vyšší) je nutné podávat nejméně 5 pracovních dní před začátkem kalendářního měsíce, ve kterém je požadováno zahájení zkušebního provozu.

 

Čestné prohlášení a plné moci 

Název dokumentu Typ
Plná moc pro další osobu pdf
Tímto formulářem zplnomocníte Vámi zvolenou soukromou fyzickou nebo právnickou osobu k zastupování při jednání s distributorem (ČEZ Distribuce, a. s.) v souvislosti s připojením, uzavřením, změnou nebo ukončením smluvního vztahu.
Plná moc a čestné prohlášení pro dodavatele (obchodníka) pdf
Tímto formulářem zplnomocníte Vámi zvoleného dodavatele (obchodníka) k zastupování při jednání s distributorem (ČEZ Distribuce, a. s.) v souvislosti s uzavřením, změnou nebo ukončením smlouvy o připojení, popř. pro zjištění údajů ze stávající smlouvy o připojení (např. EAN). Před uzavřením smlouvy o připojení distančním způsobem se seznamte s informacemi pro spotřebitele.
Čestné prohlášení pdf
Tento formulář doložte při převodu odběrného místa na nového odběratele v případech, kdy se původní odběratel odstěhoval neznámo kam nebo zemřel.
Souhlas (spolu)vlastníka nemovitosti pdf
Tento formulář slouží k udělení souhlasu pro uzavření smlouvy o připojení v případě, že nejste vlastníkem nemovitosti nebo není součástí čestného prohlášení obchodníkovi.

 

Ukončení smluvních vztahů 

Název dokumentu Typ
Žádost o ukončení smlouvy pdf
Formulář je určen pro ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o připojení, smlouvy o připojení nebo smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy pro ukončení z důvodu ukončení odběru nebo převodu odběrného místa na jiného odběratele (tzv. přepis).
Žádost o demontáž měřicího zařízení pdf
Formulář je určen k požadavkům na demontáž elektroměru, nenahrazuje však žádost o ukončení smlouvy o připojení.

 

Přeložky zařízení distribuční soustavy 

Žádost o přeložku využijete v případě požadavku o dílčí změnu trasy nebo přemístění některých prvků zařízení distribuční soustavy. Přeložku zařízení zajišťuje jeho vlastník (ČEZ Distribuce, a. s.) na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal (žadatele). Pokud provedení přeložky vyplývá z rozhodnutí o odstranění stavby, na níž je zařízení distribuční soustavy umístěno, hradí náklady u žádostí na provedení přeložky zařízení nízkého napětí v zastavěném území podaných po 1. 1. 2022 provozovatel distribuční soustavy, nedohodnou-li se obě strany jinak. Po podání žádosti bude žadatel seznámen se způsobem provedení přeložky a předpokládanými náklady na její provedení.

Nedílnou součástí žádosti je polohopisný zákres s vyznačením představy o změně umístění distribučního zařízení (katastrální mapa nebo mapový podklad ze sdělení o existenci a poloze zařízení) a dále rozhodnutí o odstranění stavby, na níž je zařízení distribuční soustavy umístěno, pokud na něj váže nutnost provedení přeložky.

Více informací

 

Činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy

    • Sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy
    • Vyjádření k projektové dokumentaci
    • Souhlas s umístěním stavby a související činnosti v ochranných pásmech 

Více informací

 

Přístup k fyzické infrastruktuře

Podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), je společnost ČEZ Distribuce, a. s., povinna umožnit přístup k fyzické infrastruktuře pro účely zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací oprávněné osobě na základě její písemné žádosti a na její náklady, a to za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek včetně ceny. 

Více informací

 

Žádosti o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality podle § 4 vyhlášky č. 540/2005 Sb. 

Název dokumentu Typ
2 50 Žádost  fyzické osoby - nepodnikatele pdf
2 51 Žádost fyzické osoby - podnikatele pdf
2 52 Žádost právnické osoby pdf

 

Registrace do Distribučního portálu 

Název dokumentu Typ
2 56 Žádost o registraci do Distribučního portálu pdf
Tato žádost slouží pro právnické a podnikající fyzické osoby k registraci do Distribučního portálu (DIP). Žadatel podáním této žádosti o registraci do Distribučního portálu potvrzuje, že se seznámil s Provozními podmínkami Distribučního portálu a že s nimi bezvýhradně souhlasí.
2 57 Plná moc pro registraci do Distribučního portálu pdf
Tímto formulářem zplnomocníte Vámi zvolenou soukromou fyzickou nebo právnickou osobu k právním úkonům souvisejícím s registrací do Distribučního portálu (DIP), se správou Vašeho zákaznického účtu, s administrací přístupů dalších osob, a dále i k úkonům souvisejícím s připojením, uzavřením, změnou nebo ukončením smluv prostřednictvím tohoto portálu.

 

Žádosti o připojení výrobny elektřiny (napěťová hladina NN)

Název dokumentu Typ
Žádost - Smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě (napěťová hladina nn) pdf
Tato žádost/smlouva o připojení se předkládá po splnění technických podmínek připojení a slouží k uzavření smlouvy o připojení výrobny po smlouvě o budoucí smlouvě o připojení. Zároveň se podává v případě přepisu výrobny na nového majitele.
Plná moc pro další osobu pdf
Tímto formulářem zplnomocníte Vámi zvolenou soukromou fyzickou nebo právnickou osobu k zastupování při jednání s distributorem (ČEZ Distribuce, a.s.) v souvislosti s připojením, uzavřením, změnou nebo ukončením smluvního vztahu.
Souhlas (spolu)vlastníka nemovitosti pdf
Tento formulář slouží k udělení souhlasu pro uzavření smlouvy o připojení v případě, že nejste vlastníkem nemovitosti nebo není součástí čestného prohlášení obchodníkovi.

 

Žádosti k lokální distribuční soustavě (LDS)

Název dokumentu Typ
Žádost o připojení  
Plná moc pro zastupování pdf
Souhlas vlastníka nemovitosti pdf
Žádost – Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pdf
Žádost – Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy ze sítě nízkého napětí pdf

 

Ostatní požadavky

Název dokumentu Typ
2 53 Žádost o převedení/vrácení podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu pdf
V žádosti o převedení/vrácení podílu je nutné uvést důvod převodu (např. převod na jiného vlastníka) nebo vrácení podílu (např. snížení požadavku na rezervaci příkonu/výkonu) a doložit doklad o zaplacení.
2 54 Požadavek na vypnutí a zajištění zařízení distribuční soustavy pdf
Tento formulář slouží k uplatnění požadavku na dočasné přerušení distribuce elektřiny a zajištění zařízení distribuční soustavy např. z důvodu rekonstrukce objektu, kde nelze provést zaizolování.
2 55 Žádost o instalaci jiného typu měření pdf
Tato žádost na změnu typu měření (instalaci vyššího typu, popř. návrat z vyššího typu na stanovený) s připojeným podpisem se podává provozovateli distribuční soustavy na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00. Služby spojené se změnou typu měření jsou zpoplatněny dle Ceníku služeb ČEZ Distribuce, a. s.