Ceny a fakturace

Jakým způsobem je stanovována cena elektřiny?

V případě stanovení jednotlivých regulovaných položek postupuje Energetický regulační úřad v souladu s vyhláškou o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v energetických odvětvích a teplárenství a cenového rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny. Zjednodušeně lze říci, že Energetický regulační úřad stanoví pro jednotlivé provozovatele regionálních distribučních soustav výši povolených výnosů nezbytných pro zajištění jejich licencované činnosti, které dále rozdělí na jednotlivé odběratele podle přesně stanovených pravidel.

Cena silové elektřiny nemůže být z důvodu liberalizace trhu s elektřinou v rámci Evropské unie Energetickým regulačním úřadem regulována a její výše je závislá nejen na situaci na domácím trhu (struktura zdrojů, budoucí spotřeba atd.), ale také z důvodu propojení soustav na působení vnějších tržních vlivů, tj. poptávce a ceně elektřiny v okolních zemích. Tuto cenu určují sami dodavatelé (výrobci nebo obchodníci) na základě svých nákladů na výrobu, vývoje nabídky a poptávky, svých obchodních strategií a reálných možností uplatnit se na trhu.

Vysvětlení jednotlivých složek ceny elektřiny

1. Neregulované ceny za vlastní odebranou elektřinu, tzv. „silovou elektřinu“

Tyto ceny stanovuje dodavatel (držitel licence na obchod s elektřinou) vybraný zákazníkem a zahrnují následující položky:

  • Pevná cena za měsíc - její výše se liší podle toho, jakou produktovou řadu využíváte
  • Cena za odebranou megawatthodinu (MWh), která se v některých případech dělí na cenu v nízkém (NT) a vysokém (VT) tarifu

2. Regulované ceny

Tyto ceny jsou každoročně stanovovány cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a jsou tvořeny následujícími položkami:

a) Cena zajišťování distribuce elektřiny jednotlivým zákazníkům, tj. poplatky za použití distribuční sítě, která je vícesložková a tvoří ji:

  • Cena za příkon (Kč/měsíc nebo Kč/A/měsíc) - jde o částku, která se odvíjí od jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem udávané v ampérech (A) a pokrývá část povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy. Platí se ve stálé měsíční výši bez ohledu na to, kolik elektřiny odeberete. Čím vyšší je hodnota jističe, tím větší může být energetická náročnost spotřebičů, které můžete najednou využívat, ale tím vyšší je i tato cena.
  • Cena za distribuované množství elektřiny (Kč/MWh) - ta se může dělit na cenu ve vysokém (VT) a nízkém (NT) tarifu.

b) Cena za systémové služby (Kč/MWh) pokrývá náklady provozovatele přenosové soustavy na nákup tzv. podpůrných služeb od výrobců elektřiny tyto služby poskytujících. Tyto služby si můžeme zjednodušeně představit jako nutnou pohotovost elektráren, které pracují jako záložní zdroje pro případ výpadku ve výrobě, nebo náhlého zvýšení či snížení spotřeb elektřiny.

c) Cena za činnosti Operátora trhu pokrývá náklady na činnosti Operátora trhu a Energetického regulačního úřadu, je vícesložková a tvoří ji:

  • Cena za činnosti související se zúčtováním odchylek (Kč/odběrné místo/měsíc) mezi plánovaným a skutečně dodaným množstvím elektřiny mezi jednotlivými účastníky trhu s  elektřinou.
  • Cena za činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovanýchzdrojů energie (Kč/odběrné místo/měsíc) sloužící k úhradě nákladů Operátora trhu v souvislosti se zajištěním administrace výplaty podpory podporovaným zdrojům.
  • Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu (Kč/odběrné místo/měsíc), který je příjmem státního rozpočtu, z kterého je činnost tohoto úřadu hrazena.

d) Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie. V souvislosti se vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala tento typ výroby podporovat s ohledem na jeho ekologický přínos. Výrobní náklady elektřiny u těchto zdrojů jsou ale vyšší než u klasických zdrojů na fosilní paliva a proto jsou pokrývány z tohoto poplatku.

Mohou se změnit ceny elektřiny v průběhu roku?

Regulované ceny jsou každoročně stanoveny cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, které je vydáno nejpozději do 30. listopadu s platností na následující kalendářní rok.

Cena silové elektřiny není Energetickým regulačním úřadem regulována a její výše se může měnit na základě smluvních vztahů mezi dodavatelem a odběratelem, zpravidla je však upravována jednou ročně. Někteří dodavatelé mohou také nabízet produkt, kdy se nabídková cena silové elektřiny v průběhu roku odvíjí od ceny elektřiny na energetických burzách, nebo v průběhu roku zavede nový produkt, a tedy výše ceny může být upravována častěji.

Proč není na faktuře jedna jediná cena?

Povinnost uvádět na faktuře všechny detailní složky celkové ceny stanovuje současná energetická legislativa. Tento požadavek souvisí s otevřením trhu s elektřinou a dává zákazníkům možnost samostatně sledovat všechny regulované a neregulované složky ceny. Celková výše platby za elektřinu je uvedena na první straně faktury.

Proč je jedenáct záloh a ne dvanáct?

Pokud platíte měsíční zálohy, je dvanáctá záloha již součástí zúčtovací faktury. Zaplatíte tedy 11 záloh a jednou ročně pak doplatek, popřípadě je vám vrácen přeplatek.

Ceník služeb ČEZ  Distribuce, a. s.

V tomto ceníku provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje ceny služeb poskytovaných na základě energetického zákona, jejichž cena není stanovena cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Jedná se o ceny připojovacích poplatků při přerušení a obnovení dodávky elektřiny pro neplacení, připojení a odpojení krátkodobých odběrů, ceny za přezkoušení měřicího zařízení a za změnu typu měření. Ceník najdete zde.

Ceník dalších služeb ČEZ  Distribuce, a. s.

V tomto ceníku společnost zveřejňuje ceny dalších služeb vztahujících se k pronájmům plošin, diagnostice, opravám a ověření elektroměrů a spínacích prvků apod. Ceník najdete zde.