Dotační projekty

Informace o dotačních programech EU, ČR a podpořených projektech ČEZ Distribuce, a.s.

ČEZ Distribuce, a. s., je z pozice největšího provozovatele distribuční soustavy v České republice jedním z hlavních aktérů energetických změn, kterými prochází ČR a Evropská unie. Pro dosažení nezávislosti na dodávkách energií z Ruska je nutné, mimo jiná opatření, významně navýšit produkci energie z obnovitelných zdrojů a zvýšit energetickou účinnost spolu s úsporou energií. Za účelem ochrany a zlepšení kvality životního prostředí je zase vhodné přejít od tradičních dopravních prostředků se spalovacími motory k elektromobilitě. Zároveň je zapotřebí reagovat na rostoucí požadavky zákazníků na informace týkající se jejich odběrného místa a zájem poskytovat služby flexibility. Z toho důvodu je v Evropě zaváděn (nebo modernizován) systém inteligentního/chytrého měření (AMM) spotřeby, popř. i výroby elektřiny. Tyto změny nemohou být realizovány bez investic do posílení nebo inovací stávajících distribučních sítí, které ČEZ Distribuce, a. s., a další provozovatelé distribučních soustav (PDS) provozují.

Benefity využívání dotací

Využívání dotací má pro ČEZ Distribuci, a. s., ale i pro zákazníky připojené k distribuční soustavě, celou řadu benefitů. Náklady PDS jsou součástí cen za distribuci elektřiny a využití dotací umožní:

  • eliminovat dopady zvýšených investičních nákladů do regulovaných cen hrazených zákazníky,
  • zlepšit cash-flow společnosti,
  • otestovat a nasadit inovativní technologie,
  • posílit si pozici lídra v oblasti distribuce elektřiny.

Zaměření inovací a dotačních projektů

  • Zavádění AMM
  • Posilování a rekonstrukci distribuční soustavy (DS)
  • Instalace chytrých prvků zajišťujících stabilitu DS
  • Inovace při řízení DS
  • Snižování uhlíkové stopy (projekty elektromobility, akumulace nebo využívání OZE pro vlastní spotřebu)

Na níže uvedených odkazech najdete více informací o našich dotačních projektech. Případné další dotazy k dotačním projektům ČEZ Distribuce, a. s. směřujte na dotace@cezdistribuce.cz.

NPŽP - Národní program Životního prostředí

Národní program Životní prostředí podporuje projekty na ochranu a zlepšování životního prostředí v České republice. Podpora směřuje na efektivní a šetrné využívání přírodních zdrojů, nápravu negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinnou prevenci prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty obyvatel České republiky.

ČEZ Distribuce, a. s., čerpá dotace na podporu rozvoje ekomobility – na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobilů.Projekty jsou zaměřeny na obnovu vozového parku ČEZ Distribuce, a. s., s cílem snížit negativní vliv automobilové dopravy na životní prostředí. Namísto vozidel se spalovacím motorem pořizuje společnost ČEZ Distribuce, a. s. vozy s elektrickým pohonem.

Horizont 2020 - Program EU podporující výzkum a inovace

Horizont 2020 byl v období let 2014 - 2020 největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace. Program navazuje na rámcové programy pro výzkum, které EU vyhlašuje již od roku 1980, konkrétně na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013).

V oblasti „Společenské výzvy v oblasti Zajištěná, čistá a účinná energie„ byly podpořeny čtyři projekty, na nichž se ČEZ Distribuce, a. s. podílela: OneNet (v realizaci), InterFlex (ukončen), IntEnSys4EU (ukončen) a CoordiNet (ukončen).

TA ČR - Projekty podpořené Technologickou agenturou ČR

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která zajišťuje centralizaci státní podpory aplikovaného výzkumu a vývoje. ČEZ Distribuce, a. s., je zapojena do tří projektů programu Théta a jednoho projektu programu Národní centra kompetence (NCK).

Program Théta podporuje modernizaci energetického sektoru, včetně výzkumu ve veřejném zájmu a energetických strategií.

Program NCK je zaměřen na budování stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu.