Skip to Content

Zákazníci připojení na hladině vysokého či velmi vysokého napětí

Formuláře pro podání žádosti o připojení 

Název dokumentu Typ
2 02 Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny vn, vvn pdf 

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě nebo změnit rezervovaný příkon v případě, že vaše odběrné místo bude připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi 1 kV až 110 kV včetně.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI ON-LINE

2 04 Dotazník pro posouzení zpětných vlivů na distribuční soustavu pdf
Tento formulář se používá jako povinná příloha v případech, kdy požadujete připojení spotřebičů se zpětným vlivem na distribuční soustavu (tomografy, rentgenové přístroje, motory s rázovou charakteristikou rozběhu, kolísavým odběrem proudu nebo častým zapínáním, obsloukové pece apod.).
Plná moc pro další osobu pdf

 

Formuláře pro uzavření smlouvy

Název dokumentu Typ
2 07 Žádost o uzavření smlouvy o připojení zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny vn, vvn pdf
2 08 Žádost o zajištění služby distribuční soustavy vn, vvn               pdf

 

Revize, protokoly a zkušební provoz 

Název dokumentu Typ
2 11 Potvrzení o vydání revizní zprávy pdf

Tento formulář se využívá jako potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace pro odběrná zařízení na hladině nízkého napětí v případech, kdy není předkládána vlastní revizní zpráva. Pro připojení odběrných zařízení na hladině nízkého napětí s měřením typu B, na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, nebo pro připojení výroben a lokálních distribučních soustav je nutné vždy předložit kompletní zprávu o revizi.

Potřebujete revizní zprávu nebo provést elektroinstalační práce na svém odběrném místě? Naši spolupracující revizní technici Vám mohou pomoci. Jejich seznam naleznete ZDE.

2 10 Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě pdf
Tento protokol slouží jako oznamovací forma o připravenosti elektrického zařízení (přípojky) pro připojení k distribuční soustavě. Protokol vyplní oprávněná firma žadatele instalující elektrické zařízení a následně se dokládá společně s plánkem skutečného provedení před připojením.
Žádost o zkušební provoz pdf
Žádost o zajištění služby distribuční soustavy pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného elektrického zařízení (1 kV nebo vyšší) je nutné podávat nejméně 5 pracovních dní před začátkem kalendářního měsíce, ve kterém je požadováno zahájení zkušebního provozu.

  

Čestné prohlášení a plné moci 

Název dokumentu Typ
Plná moc pro další osobu pdf
Tímto formulářem zplnomocníte Vámi zvolenou soukromou fyzickou nebo právnickou osobu k zastupování při jednání s distributorem (ČEZ Distribuce, a. s.) v souvislosti s připojením, uzavřením, změnou nebo ukončením smluvního vztahu.
Plná moc a čestné prohlášení pro dodavatele (obchodníka) pdf
Tímto formulářem zplnomocníte Vámi zvoleného dodavatele (obchodníka) k zastupování při jednání s distributorem (ČEZ Distribuce, a. s.) v souvislosti s uzavřením, změnou nebo ukončením smlouvy o připojení, popř. pro zjištění údajů ze stávající smlouvy o připojení (např. EAN). Před uzavřením smlouvy o připojení distančním způsobem se seznamte s informacemi pro spotřebitele.
Čestné prohlášení pdf
Tento formulář doložte při převodu odběrného místa na nového odběratele v případech, kdy se původní odběratel odstěhoval neznámo kam nebo zemřel.
Souhlas (spolu)vlastníka nemovitosti pdf
Tento formulář slouží k udělení souhlasu pro uzavření smlouvy o připojení v případě, že nejste vlastníkem nemovitosti nebo není součástí čestného prohlášení obchodníkovi.
Čestné prohlášení o právu k transformační stanici a technologii vn, vvn pdf
Tento formulář slouží k udělení souhlasu pro uzavření smlouvy o připojení v případě, že nejste vlastníkem nemovitosti nebo není součástí čestného prohlášení obchodníkovi.

 

Ukončení smluvních vztahů 

Název dokumentu Typ
Žádost o ukončení smlouvy pdf
Formulář je určen pro ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o připojení, smlouvy o připojení nebo smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy pro ukončení z důvodu ukončení odběru nebo převodu odběrného místa na jiného odběratele (tzv. přepis).
Žádost o demontáž měřicího zařízení pdf
Formulář je určen k požadavkům na demontáž elektroměru, nenahrazuje však žádost o ukončení smlouvy o připojení.

 

Přeložky zařízení distribuční soustavy 

Žádost o přeložku využijete v případě požadavku o dílčí změnu trasy nebo přemístění některých prvků zařízení distribuční soustavy. Přeložku zařízení zajišťuje jeho vlastník (ČEZ Distribuce, a. s.) na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal (žadatele). Pokud provedení přeložky vyplývá z rozhodnutí o odstranění stavby, na níž je zařízení distribuční soustavy umístěno, hradí náklady u žádostí na provedení přeložky zařízení nízkého napětí v zastavěném území podaných po 1. 1. 2022 provozovatel distribuční soustavy, nedohodnou-li se obě strany jinak. Po podání žádosti bude žadatel seznámen se způsobem provedení přeložky a předpokládanými náklady na její provedení.

Nedílnou součástí žádosti je polohopisný zákres s vyznačením představy o změně umístění distribučního zařízení (katastrální mapa nebo mapový podklad ze sdělení o existenci a poloze zařízení) a dále rozhodnutí o odstranění stavby, na níž je zařízení distribuční soustavy umístěno, pokud na něj váže nutnost provedení přeložky.

Více informací

 

Činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy

    • Sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy
    • Vyjádření k projektové dokumentaci
    • Souhlas s umístěním stavby a související činnosti v ochranných pásmech 

Více informací

 

Přístup k fyzické infrastruktuře

Podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), je společnost ČEZ Distribuce, a. s., povinna umožnit přístup k fyzické infrastruktuře pro účely zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací oprávněné osobě na základě její písemné žádosti a na její náklady, a to za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek včetně ceny. 

Více informací

 

Žádosti o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality podle § 4 vyhlášky č. 540/2005 Sb. 

Název dokumentu Typ
2 50 Žádost  fyzické osoby - nepodnikatele pdf
2 51 Žádost fyzické osoby - podnikatele pdf
2 52 Žádost právnické osoby pdf

 

Registrace do Distribučního portálu 

Název dokumentu Typ
2 56 Žádost o registraci do Distribučního portálu pdf
Tato žádost slouží pro právnické a podnikající fyzické osoby k registraci do Distribučního portálu (DIP). Žadatel podáním této žádosti o registraci do Distribučního portálu potvrzuje, že se seznámil s Provozními podmínkami Distribučního portálu a že s nimi bezvýhradně souhlasí.
2 57 Plná moc pro registraci do Distribučního portálu pdf
Tímto formulářem zplnomocníte Vámi zvolenou soukromou fyzickou nebo právnickou osobu k právním úkonům souvisejícím s registrací do Distribučního portálu (DIP), se správou Vašeho zákaznického účtu, s administrací přístupů dalších osob, a dále i k úkonům souvisejícím s připojením, uzavřením, změnou nebo ukončením smluv prostřednictvím tohoto portálu.

 

Žádosti o připojení výrobny elektřiny (napěťová hladina VN, VVN)

Název dokumentu Typ
Žádost - Smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě (napěťová hladina vn, vvn) pdf
Tato žádost/smlouva o připojení se předkládá po splnění technických podmínek připojení a slouží k uzavření smlouvy o připojení výrobny po smlouvě o budoucí smlouvě o připojení. Zároveň se podává v případě přepisu výrobny na nového majitele.
Žádost o zkušební provoz pdf
Žádost o zajištění služby distribuční soustavy pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalované či rekonstruované výrobny je nutné podávat nejméně 5 pracovních dní před začátkem kalendářního měsíce, ve kterém je požadováno zahájení zkušebního provozu. Pro výrobce platí, že maximální hodnota čtvrthodinového elektrického výkonu dodávky a odběru naměřená v předávacím místě výrobny v průběhu provozu pro ověření technologie nemůže být vyšší, než je hodnota rezervovaného výkonu a příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení.
Plná moc pro další osobu pdf
Tímto formulářem zplnomocníte Vámi zvolenou soukromou fyzickou nebo právnickou osobu k zastupování při jednání s distributorem (ČEZ Distribuce, a.s.) v souvislosti s připojením, uzavřením, změnou nebo ukončením smluvního vztahu.
Souhlas (spolu)vlastníka nemovitosti pdf
Tento formulář slouží k udělení souhlasu pro uzavření smlouvy o připojení v případě, že nejste vlastníkem nemovitosti nebo není součástí čestného prohlášení obchodníkovi.

 

Žádosti k lokální distribuční soustavě (LDS)

Název dokumentu Typ
Žádost o připojení  
Plná moc pro zastupování pdf
Souhlas vlastníka nemovitosti pdf
Čestné prohlášení o právu k transformační stanici a technologii vn / vvn od nového zákazníka pdf
Tabulka telemetrie
Šablona MPP k trafostanici
Šablona MPP k trafostanici s připojenou výrobnou

 

Ostatní požadavky

Název dokumentu Typ
2 53 Žádost o převedení/vrácení podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu pdf
V žádosti o převedení/vrácení podílu je nutné uvést důvod převodu (např. převod na jiného vlastníka) nebo vrácení podílu (např. snížení požadavku na rezervaci příkonu/výkonu) a doložit doklad o zaplacení.
2 54 Požadavek na vypnutí a zajištění zařízení distribuční soustavy pdf
Tento formulář slouží k uplatnění požadavku na dočasné přerušení distribuce elektřiny a zajištění zařízení distribuční soustavy např. z důvodu rekonstrukce objektu, kde nelze provést zaizolování.
2 55 Žádost o instalaci jiného typu měření pdf
Tato žádost na změnu typu měření (instalaci vyššího typu, popř. návrat z vyššího typu na stanovený) s připojeným podpisem se podává provozovateli distribuční soustavy na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00. Služby spojené se změnou typu měření jsou zpoplatněny dle Ceníku služeb ČEZ Distribuce, a. s.