Žádost o připojení

Jak na to?

Žádostí o připojení se rozumí jakékoliv připojení k distribuční soustavě z hladiny nízkého nebo vysokého napětí. Rozlišujeme:

 • Trvalé připojení (připojení bytů, rodinných domů, provozoven apod.)
 • Krátkodobé připojení (na dobu určitou, staveništní připojení, kulturní akce, trhy, kolotoče apod.)
 • Připojení mikrozdroje (s dodávkou / bez dodávky el. energie do distribuční soustavy)
 • Připojení z hladiny nízkého napětí (běžné) nebo vysokého napětí (nad 1 kV a v místech, kde není možné připojení z hladiny nízkého napětí)
Co si mám připravit?

Osobní a kontaktní údaje

Technické údaje o odběrném místě

 • jméno a příjmení / název společnosti
 • datum narození / IČO
 • adresa trvalého pobytu / sídlo firmy
 • velikost jističe (např. 1x16 A, 3x25 A)
 • počet fází (jednofázové, třífázové)
 • příkon plánovaných spotřebičů
 • u nových staveb katastrální mapu s vyznačením zamýšlené stavby
Jak mám postupovat?
 1. krok: Klikněte na odkaz pro on-line podání žádosti o připojení.
 2. krok: Vyberte požadovaný typ žádosti.
 3. krok: Po vyplnění a odeslání žádosti obdržíte e-mailovou notifikaci s číslem Vašeho zákaznického účtu a přiděleným číslem žádosti.
 4. krok: Podanou žádost vyhodnotíme. Bude-li třeba doplnění, budeme Vás kontaktovat.
 5. krok: Nejpozději do 30 dnů obdržíte poštou návrh Smlouvy o připojení. 

ON-LINE PRŮVODCE podáním žádosti (bez registrace)PROSTŘEDNICTVÍM DISTRIBUČNÍHO PORTÁLU (s registrací)

 

Pokud si v jakémkoliv kroku nebudete vědět rady, kontaktujte naši linku 800 850 860 nebo navštivte naše kontaktní místa. Příslušný formulář také můžete vyplnit a naskenovaný jej odeslat na adresu info@cezdistribuce.cz nebo poštou na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň.

Další kroky 

Po obdržení žádosti posoudíme obdržené podklady, stanovíme technické řešení a podmínky pro připojení odběrného místa a odešleme návrh smlouvy o připojení k podpisu.

Platnost návrhu Smlouvy o připojení je platný 30 dnů (u připojení z hladiny vysokého napětí 60 dnů) a do té doby je nutné smlouvu podepsanou vrátit zpět, jinak návrh Smlouvy pozbývá platnosti.

Návrh Smlouvy o připojení obsahuje návrh technického řešení, podmínky pro připojení odběrného místa, podíl oprávněných nákladů za připojení a mezní termín pro připojení.

Podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením odběrného místa je stanoven Energetickým regulačním úřadem Vyhláškou o připojení. Tento poplatek hradíte jako žadatel a jeho výše se odvíjí od hodnoty vámi požadovaného příkonu. Pro předběžný výpočet skutečné výše vašeho podílu využijte naši kalkulačku.

Termín připojení uvedený ve Smlouvě o připojení vychází z místní situace a stanoveného technického řešení připojení nového odběrného místa. V případě potřeby úprav distribuční soustavy (neexistence distribuční sítě v místě či nedostatečný příkon) může dojít k prodloužení tohoto termínu z důvodu nutnosti sjednání věcných břemen s majiteli přípojkou dotčených pozemků. Termín připojení v sobě také zahrnuje obvyklé časy potřebné pro vytvoření projektové dokumentace a zákonem dané správní lhůty k získání povolení k realizaci a následné kolaudaci přípojky.

Před přípravou odběrného místa se seznamte s aktuálními Připojovacími podmínkami, zejména požadavky na umístění a způsob provedení hlavní domovní skříně (HDS) a zapojení měřících souprav. Při výstavbě elektroměrového pilíře či při rekonstrukci elektroměrových rozvaděčů je nutné mimo jiné dodržovat Pravidla provozování distribuční soustavy a technické normy.

Následně si domluvte návštěvu revizního technika, který provede revizi připojovaného zařízení. Tuto revizní zprávu budete potřebovat pro svého dodavatele elektřiny k sepsání smlouvy o dodávkách elektřiny a dohodnutí termínu montáže elektroměru.

Pro připojení krátkodobého odběru v odběrném místě je nutné zajistit na své náklady:

 • technické prostředky pro připojení (přenosný elektroměrový rozvaděč, přívod)
 • zprávu o kompletní revizi zařízení připojovaného k síti, pokud nebude zajišťovat připojení na síti pracovník ČEZ Distribuce, a. s. (tato skutečnost je uvedena ve Smlouvě o připojení), kterou předložíte obchodníkovi při uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (nesmí být starší než 6 měsíců)
 • zprávu o revizi k prokázání bezpečnosti připojovaného odběrného zařízení (přenosného elektroměrového rozvaděče), kterou předložíte obchodníkovi při uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (nesmí být starší než 6 měsíců), pokud bude připojení na síti provádět pracovník ČEZ Distribuce, a. s. (tato skutečnost je uvedena ve Smlouvě o připojení)
 • revizního technika, který v případě, že připojení na síti bude zajištěno pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s., provede na místě revizi celého připojení (včetně přívodního kabelu) a vystaví revizní zprávu, která je podmínkou pro osazení elektroměru (tuto revizní zprávu předložíte na místě pracovníkům ČEZ Distribuce, a. s.)

Detailní informace k připojení krátkodobého odběru naleznete ZDE.


TIP: Potřebujete revizní zprávu nebo zajistit elektroinstalační práce na svém odběrném místě? Naši spolupracující revizní technici Vám mohou pomoci. Jejich seznam naleznete ZDE.

Podaná žádost o připojení je posuzovaná s ohledem na možnost připojit požadované spotřebiče. Pro následné přiznání vámi zvolené distribuční sazby je nutné splnit také podmínky dané cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, se kterými se proto doporučujeme  seznámit ještě před podáním žádosti, zejména pokud požadujete distribuční sazbu s elektrickým vytápěním či tepelným čerpadlem.

K odběrnému místu musí být uzavřena smlouva o sdružených službách s vybraným obchodníkem (seznam licencovaných obchodníků s elektřinou naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu v části Licence). Po uzavření této smlouvy zažádá váš vybraný dodavatel o instalaci elektroměru a pokud budou splněny všechny podmínky pro připojení, náš pracovník ho do 5 pracovních dnů nainstaluje.