Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků, obchodních partnerů a dalších externích osob ČEZ Distribuce, a. s.

Toto informační memorandum je účinné dnem zveřejnění 25. 5. 2018. Poslední aktualizace textu proběhla ke dni 30. 6. 2022. 

1. ÚDAJE O SPRÁVCI A POVĚŘENCI PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení zákazníci, obchodní partneři, návštěvníci, uživatelé informačních systémů nebo aplikací,

společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2145, jakožto správce osobních údajů (dále jen „ČEZ Distribuce“ nebo „naše společnost“), si vás tímto dokumentem dovoluje informovat o zásadách a postupech při zpracování vašich osobních údajů, a o vašich právech vztahujících se k ochraně osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení GDPR“) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“).

Naše společnost je zároveň společně s dalšími společnostmi členem Koncernu ČEZ, v jehož čele stojí jako řídící osoba ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) společnost ČEZ, a. s. V rámci společností Koncernu ČEZ si předáváme vaše osobní údaje pouze mezi vybranými společnostmi a používáme je za účelem vnitřní správy např. při vyřizování vašich podnětů Pověřencem pro ochranu osobních údajů. Údaje si také můžeme předávat z důvodů obezřetného přístupu k zajištění bezpečnosti. Zásady a postupy při zpracování a ochraně osobních údajů, jejich zabezpečení, realizace výkonu vašich práv, jakožto subjektů údajů, včetně jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, jsou nastaveny jednotně pro celý Koncern ČEZ.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl pro koncernové společnosti Skupiny ČEZ jmenován Mgr. Petr Brázda, LL.M.  

Informace zde uvedené mají obecný právně normativní charakter, nejsou tedy součástí žádné smlouvy a mohou být při naší vzájemné komunikaci doplněny o podrobnosti vztahující se ke konkrétnímu případu.

Zpracováváme pouze takové vaše údaje, abychom vám mohli poskytovat služby, o které máte zájem, a zajistit vaši profesionální obsluhu. Respektive údaje nezbytné pro naši korektní vzájemnou obchodní spolupráci. A také, abychom splnili naše právní povinnosti a zajistili ochranu našich oprávněných zájmů.

Naše společnost a její smluvní zpracovatelé konkrétně zpracovávají, v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování, zejména tyto kategorie osobních údajů:

a) identifikační, autentizační a adresní údaje: jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, údaje z dokladů totožnosti, adresa trvalého, případně přechodného pobytu, státní příslušnost, místo a stát narození, sídlo podnikání, IČO, v odůvodněných případech rodné číslo, vlastnoruční podpis a elektronický podpis;

b) kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky, doručovací nebo jiná kontaktní adresa;

c) elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty a ‍certifikáty elektronického podpisu, provozní údaje, lokační údaje zařízení užívaného uživatelem, identifikátory v ‍sociálních sítích a ‍komunikačních platformách;

d) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, zákaznické číslo, EAN, číslo elektroměru, distribuční sazba, informace získané na základě odečtu měřicích zařízení a další technické údaje související s daným odběrným místem zákazníka, číslo přístupové ID karty (pokud je vám přidělena), přístupové ID a heslo do osobního účtu uživatele (pokud jsou vytvořeny);

e) ve specifických případech osobní údaje zvláštních kategorií;

f) osobní údaje ve zvukovém záznamu – audio záznamy;

g) osobní údaje v obrazovém záznamu – kamerové záznamy, fotografie, videa.

Naše společnost zpracovává vaše údaje manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném zpracování vašich údajů nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva, vyjma níže uvedeného případu.

Automatizované rozhodování využíváme pouze u některých žádostí o připojení, kdy robotizace vyhodnocuje kompletnost zadaného požadavku a také faktickou připojitelnost podle zadaných parametrů. Uvedené skutečnosti nevyhodnocuje umělá inteligence, ale „obyčejný“ počítačový program podle námi jednoznačně nastavených pravidel.

Detailní popis fungování:

Počítačový program určený k automatizovanému rozhodování o přijatých žádostech vyhodnocuje kompletnost zadaných hodnot a vazbu zákazníka k uvedenému odběrnému místu, pokud mezi nimi existuje v daný moment aktivní smluvní vztah. Dále program vyhodnocuje připojitelnost dle námi stanovených parametrů (např. výše hlavního jističe, napěťová hladina, příkon nového spotřebiče apod.). Pokud požadavek vyhovuje všem zadaným podmínkám vytvoří program návrh smlouvy a zašle k podpisu způsobem, který uvádíte v žádosti. V opačném případě je požadavek předán k manuálnímu posouzení a zpracování. Jinak řečeno, případné zamítnutí žádosti neprovádí naše robotizace, ale vždy je výsledkem posouzení našeho zaměstnance.

Aktuálně se automatizované rozhodování týká následujících žádostí:

 • žádost o změnu stávajícího připojení na hladině NN (nízkého napětí) - změnu charakteru odběru s jističem do 3x25 A
 • žádost o změnu stávajícího připojení na hladině NN (nízkého napětí) - změnu rezervovaného příkonu (jističe) s jističem do 3x25 A.

ČEZ Distribuce získává vaše osobní údaje především přímo od vás, zejména v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího plnění, případně od třetích osob, které takové jednání zprostředkovávají, abychom vám v posledním uvedeném případě přístup k našim službám co nejvíce usnadnili. Proto vám nabízíme u některých služeb možnost sjednat si je, případně obsluhovat a spravovat je a komunikovat o nich i prostřednictvím jiných společností, než je naše společnost. Jedná se o případy, kdy si např. sjednáváte smlouvu o připojení. V takovém případě část vašich údajů, zejména základní údaje nezbytné pro vaši identifikaci a autentizaci, zpracovává také společnost, se kterou jednáte. V řadě případů probíhá uzavření daného smluvního typu, který vymezuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, prostřednictvím další společnosti, která jedná jménem naší společnosti na základě plné moci.

Dalším možným zdrojem jsou údaje získané naší společností v rámci výše uvedeného koncernového zpracování osobních údajů vybranými společnostmi Koncernu ČEZ.

Taktéž generujeme další vaše osobní údaje, kterými jsou zejména údaje o spotřebě a spotřebitelském chování (v případě distribuce elektřiny).

Dále můžeme vaše osobní údaje získávat z veřejných evidencí nebo od orgánů státní správy (například ze živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku nebo centrální evidence exekucí atd.). Případně ve specifických případech na základě příslušných právních předpisů můžeme získávat vaše osobní údaje i z neveřejných evidencí.

Naše společnost monitoruje a zaznamenává komunikaci s vámi z důvodu oprávněného zájmu na bezpečném provozování distribuční soustavy, bezpečnosti osob a majetku (příkladem jsou zaznamenávané hovory se zákazníky na naší poruchové lince). V těchto případech vás o této skutečnosti vždy předem informujeme a využití tohoto postupu máte právo odmítnout. Existují však i speciální komunikační linky určené výhradně pro řešení krizových a havarijních situací, které jsou nahrávány vždy.

Naše společnost za účelem zajištění bezpečnosti objektů a stavenišť, ve kterých vykonává svoje činnosti, a také k zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb instalovala a provozuje kamerové systémy se záznamem. V místech používání kamerových systémů se záznamem upozorňujeme informačními cedulkami a piktogramy na možnost zpracování osobních údajů při vstupu do takového prostoru, s označením naší společnosti jako správce. A také s odkazem na internetové stránky, kde jsou k dispozici podrobnější informace o zpracování pořízených záznamů. U některých objektů je naše společnost společným správcem kamerových záznamů se společností ČEZ, a. s. Podrobné informace naleznete i na jejich internetových stránkách www.cez.cz (s ČEZ, a. s., máme uzavřenu Smlouvu o vzájemných právech a povinnostech společných správců).

Konkrétními příklady používání kamer jsou monitoring neveřejných prostor a pozemků společnosti proti neoprávněnému vniknutí (pro osoby bez elektrotechnické kvalifikace může být pohyb v takových prostorech životu nebezpečný), dále zaznamenávání pracovních postupů a dokumentování bezpečného chodu technologií a zařízení. Monitoring vybraných strategických staveb je prováděn za účelem dohledu nad stavbou a jejím průběhem, plněním technologických postupů, kvalitou dodávky atd. (s primárním účelem kontroly průběhu stavby a dodržování technologických postupů s důrazem na minimalizaci zachycení fyzických osob). Dále můžeme záznam v definovaných případech využít pro účely zajištění BOZP na stavbách, popřípadě pro využití získaného materiálu pro prezentační účely naší společnosti (opět s důrazem na minimalizaci v materiálech zveřejňovaných osobních údajů).

Pokud při těchto činnostech dojde k nahodilému zachycení subjektu údajů, data nejsou vyhodnocována ani uchovávána. K analýze kamerových záznamů, osobních údajů a identifikaci osob dochází jen v souvislosti s šetřením mimořádné události, bezpečnostního incidentu nebo nestandardního či protiprávního chování jedince.

Dále využíváme i mobilní kamery, jejichž záznamy slouží k dokumentaci zjištění, zamezení a odstranění neoprávněných odběrů elektřiny dle ustanovení § 51 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“ nebo „EZ“), k dokumentaci zjištění a zamezení ztrát distribuční soustavy a jako důkazní prostředky pro potřeby vymáhání náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem elektřiny, a to v souladu s požadavky legislativy a judikatury. Pořízené záznamy jsou archivovány jen po určitou, předem stanovenou dobu a nedojde-li k rozhodnutí o jejich předání, jsou po uplynutí této lhůty smazány. Smyslem pořizování obrazového záznamu primárně není shromažďovat informace o osobách, ale dokumentovat procesy a činnosti, které mohou být zdrojem protiprávního či jinak škodlivého jednání.

Pořízené kamerové záznamy mohou být v případě nutnosti poskytnuty správním orgánům a orgánům činným v trestním řízení.

Naše společnost zpracovává vaše osobní údaje zejména pro účely plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy. Energetický zákon ukládá naší společnosti, jakožto provozovateli distribuční soustavy elektrické energie, ve smyslu ustanovení § 25 povinnost zajistit spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj této distribuční soustavy a dále mj. povinnost poskytovat služby distribuční soustavy.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za níže vyjmenovanými účely, na základě uvedených právních titulů a po definovanou dobu.

Právním titulem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů ve smyslu Nařízení GDPR může být:

 • udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (níže dále jako „A – Souhlas“);
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (níže dále jako „B – Smlouvy“);
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (níže dále jako „C – Právní povinnost“);
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (níže dále jako „D – Nezbytnost pro ochranu životně důležitých zájmů“);
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce (níže dále jako „E – Nezbytnost ve veřejném zájmu“);
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě (níže dále jako „F – Oprávněný zájem správce“).

Přehled konkrétních účelů, právních titulů a dob, po kterou budou osobní údaje uloženy, naleznete v přiložené tabulce:

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OÚ PRÁVNÍ RÁMEC RETENCE
Poskytování služby pověřence pro ochranu osobních údajů společností ČEZ, a. s. B - Smlouvy
C - Právní povinnost
5 let
Šetření bezpečnostních incidentů v oblasti ochrany informací F - Oprávněný zájem správce 4 roky
Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů C - Právní povinnost 5 let
Evidence zjištění a opatření C - Právní povinnost
F - Oprávněný zájem správce
až 10 let, pokud právní předpis nestanoví jinak
Ochrana informací formou monitoringu pohybu informací v rámci výpočetní techniky užívané zaměstnanci Skupiny ČEZ C - Právní povinnost
F - Oprávněný zájem správce
3 měsíce
Oznamování a prošetřování možného porušení předpisů (whistleblowing) F - Oprávněný zájem správce 10 let
Vyřizování žádostí o informace a související povinnosti podle zákona č. 106/1999 Sb. C - Právní povinnost
F - Oprávněný zájem
5 let od vyřízení požadavku
Ochrana informací a zajištění jednoznačné identifikace pomocí správy a řízení životního cyklu identit, rolí a oprávnění v ČEZ Distribuce B - Smlouvy
C - Právní povinnost
F - Oprávněný zájem správce
4 roky
Zabezpečení chráněných informací ČEZ Distribuce - certifikáty C - Právní povinnost
F - Oprávněný zájem správce
1 rok od ukončení pracovního poměru
Ochrana informací prostřednictvím vyhledávání a analýzy / vyhodnocení dat v napojených systémech C - Právní povinnost
F - Oprávněný zájem správce
až 1 rok
Ochrana utajovaných informací C - Právní povinnost po dobu platnosti osvědčení fyzické osoby
Ochrana osob a majetku - Kamerové systémy C - Právní povinnost
F - Oprávněný zájem správce
maximálně 30 dnů
Ochrana osob a majetku - Systém kontroly vstupu C - Právní povinnost
F - Oprávněný zájem správce
po dobu trvání pracovní smlouvy nebo smluvního vztahu s dodavatelem
Plnění povinností vyplývajících z BOZP B - Smlouvy
C - Právní povinnost
F - Oprávněný zájem správce
až 45 let
Plnění povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně (dokumenty, formuláře, záznamy) C - Právní povinnost po dobu archivace podle skartačního řádu
Plnění povinností vyplývajících z ochrany životního prostředí C - Právní povinnost 5 let nebo do ukončení pověření
Krizové řízení - krizová komunikace C - Právní povinnost po dobu platnosti preventivního a krizového opatření
Zpracování osobních údajů při epidemiích a jiných mimořádných humanitárních situacích C - Právní povinnost
D - Nezbytnost pro ochranu životně důležitých zájmů
E - Nezbytnost ve veřejném zájmu
po dobu trvání mimořádných preventivních (ochranných) opatření a po dobu nezbytně nutnou k jejich vyhodnocení
Zajištění chodu kritické informační infrastruktury  C - Právní povinnost
D - Nezbytnost pro ochranu životně důležitých zájmů
E - Nezbytnost ve veřejném zájmu
po dobu platnosti opatření obecné povahy o určení prvku kritické infrastruktury nebo až 10 let 
Nahrávání dispečerské komunikace a s tím spojená správa B - Smlouvy
C - Právní povinnost
až 5 let
Technická evidence zařízení distribuční soustavy B - Smlouvy
C - Právní povinnost
po dobu trvání smlouvy nebo 2 roky od podání žádosti
Legislativní projednání výstavby ve vazbě na plnění povinností spojených s distribucí elektřiny  B - Smlouvy
C - Právní povinnost
až po dobu existence/provozování předmětného zařízení 
Řešení majetkoprávních vztahů v souvislosti s provozováním distribuční soustavy B - Smlouvy
C - Právní povinnost
až po dobu existence stavby (do odstranění stavby) nebo vlastnictví nemovitosti
Obsluha a údržba distribuční soustavy v souvislosti s dodávkou elektřiny (vytyčování, odstraňování poruch, řád preventivní údržby) B - Smlouvy
C - Právní povinnost
záznamy uloženy v systémech dle životnosti konkrétních systémů 
Obsluha a údržba distribuční soustavy - získávání údajů pro účely předání a převzetí zařízení včetně vstupů do objektů a školení C - Právní povinnost 5 let
Obsluha zákazníků distributora (uzavření smlouvy, ukončení smlouvy, plnění smlouvy, distribuční požadavky) - včetně nahrávání hovorů na lince ČEZ Distribuce B - Smlouvy
C - Právní povinnost
F - Oprávněný zájem správce
až 10 let po ukončení smlouvy, nahrávky 1 rok
Zajištění servisních činností oprávněným účastníkům trhu v souvislosti s měřením elektřiny B - Smlouvy
C - Právní povinnost
až 10 let po ukončení smlouvy
Zajištění odečtů a předávání dat oprávněným účastníkům trhu v souvislosti s měřením elektřiny B - Smlouvy
C - Právní povinnost
až 10 let po ukončení smlouvy
Zajištění dat z inteligentního měření AMM F - Oprávněný zájem správce až 10 let po ukončení smlouvy
Zajištění zjištění, zamezení a odstranění neoprávněného odběru, zamezení ztrát distribuční soustavy, ochrana majetku, zajištění důkazních prostředků C - Právní povinnost
F - Oprávněný zájem správce
až 11 let po skončení účetního období 
Zajištění finančního vypořádání smluvních vztahů  B - Smlouvy
C - Právní povinnost
až 11 let
Zajištění procesů správy pohledávek společnosti v mimosoudní i soudní části B - Smlouvy
C - Právní povinnost
F - Oprávněný zájem správce
10 let po ukončení právního vymáhání 
Zákaznická spokojenost B - Smlouvy
F - Oprávněný zájem správce
až 2 roky
Řešení stížností B - Smlouvy
C - Právní povinnost
5 let od uzavření stížnosti
Ombudsman ČEZ - řešení podnětů zákazníků  B - Smlouvy
F - Oprávněný zájem správce
5 let
Public relations B - Smlouvy
C - Právní povinnost
F - Oprávněný zájem správce
až 10 let
Řešení škod C - Právní povinnost
F - Oprávněný zájem správce
5 let od uzavření případu
Zajištění zpracování požadavků za účelem splnění legislativních a provozních povinností (tvorba predikcí, bilancí a technických analýz v distribuční soustavě) C - Právní povinnost až 10 let po ukončení smlouvy
Zpracování žádosti o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy a žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci (cizích staveb) C - Právní povinnost až 10 let po ukončení smlouvy
Evidence ověřených zhotovitelů - dodavatelé a subdodavatelé ČEZ Distribuce B - Smlouvy
C - Právní povinnost
až pět let po konci smlouvy
Plné moci, pověření B - Smlouvy
C - Právní povinnost
po dobu účinnosti plné moci/pověření + 10 let
Ověřování právní způsobilosti protistrany k uzavření smlouvy C - Právní povinnost
F - Oprávněný zájem správce
5 let
Uzavírání nákupních a prodejních smluv B - Smlouvy
C - Právní povinnost
až jeden rok po ukončení smlouvy a uplynutí skartační lhůty pro daný typ dokumentu
Evidence a správa smluv B - Smlouvy
C - Právní povinnost
až jeden rok po ukončení smlouvy a uplynutí skartační lhůty pro daný typ dokumentu
Vedení evidence tiskových a reprografických úloh B - Smlouvy
C - Právní povinnost
až 11 let
Evidence požadavků souvisejících se správou nemovitého majetku (opravy, úklidy, servisy, údržba, revize, znalecké posudky atd.) B - Smlouvy
C - Právní povinnost
5 let od realizace požadavku
Zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies na webu na základě souhlasu A - Souhlas zpracovávány na zařízení uživatele po dobu trvání souhlasu, popř. dle druhu cookies
Zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies na webu C - Právní povinnost
F - Oprávněný zájem správce
zpracovávány na zařízení uživatele podle druhu cookies
Pokročilá analytika a reporting F - Oprávněný zájem správce až 10 let 
Vedení evidence kvalifikace zaměstnanců, členů orgánů společnosti a zaměstnanců dodavatelů B - Smlouvy
C - Právní povinnost
až 45 let
Zajištění náboru uchazečů A - Souhlas 3 roky
Ověřování možných právních překážek zájemců o zaměstnání/zaměstnanců pro pracovněprávní vztah  F - Oprávněný zájem správce až 4 roky
Školení interních a externích pracovníků C - Právní povinnost
F - Oprávněný zájem správce
obvykle po dobu pracovního poměru zaměstnance 
Zpracování účetních podkladů, zasílání a příjem podkladů (v rámci nastavených procesů, případně na vyžádání) C - Právní povinnost obvykle 11 let od ukončení ročního účetního období
Vedení evidence příchozí a odchozí korespondence včetně zajištění životního cyklu dokumentů ve spisovnách F - Oprávněný zájem správce retenční lhůta je vázána na skartační lhůtu příslušného dokumentu
Přímý marketing (nabídka produktů a služeb zákazníkům) C - Právní povinnost
F - Oprávněný zájem správce
po dobu trvání smlouvy
Evidence obchodního tajemství F - Oprávněný zájem správce 5 let
Národní platforma Síťový semafor C - Právní povinnost 5 let od ukončení smlouvy

 

Naše společnost může pro zajištění efektivnosti a odbornosti procesů vaše osobní údaje v rámci jejich zpracování v odůvodněných případech zpřístupnit svým zaměstnancům, smluvním partnerům v pozici zpracovatele osobních údajů, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo smluvním partnerům v pozici společného správce osobních údajů, a to na základě smlouvy o vzájemných právech a povinnostech společných správců, nebo dalšímu správci osobních údajů v pozici příjemce osobních údajů.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá, proto je v souladu příslušnými právními předpisy zabezpečena jednotně pro celý Koncern ČEZ, přičemž je vyžadována srovnatelná úroveň organizačně-technických opatření pro zabezpečení vašich osobních údajů i u našich smluvních partnerů, kteří pro nás osobní údaje zpracovávají. Poskytnuté osobní údaje například zpracováváme na počítačových systémech a uchováváme v datových úložištích s omezeným přístupem, která jsou umístěna ve střežených budovách. Pro přenosy osobních údajů s vysokým stupněm důvěrnosti (jako jsou například čísla bankovních účtů nebo hesla) v prostředí internetu využíváme pro jejich ochranu šifrování. Vysoký standard ochrany vyžadujeme i od poskytovatelů cloudových služeb.

Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů mohou pro nás realizovat pouze prověření zpracovatelé či další zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě jiného právního aktu, který ale musí garantovat srovnatelné organizačně-technické zabezpečení osobních údajů, které je nastaveno v Koncernu ČEZ.

V případě, kdy jsou do zpracování osobních údajů zapojeni zpracovatelé či další zpracovatelé jsou tito povinni používat předmětné osobní údaje výhradně k těm účelům, ke kterým jim byly předány, přičemž mají zakázáno tyto osobní údaje předávat bez souhlasu naší společnosti, jakožto správce osobních údajů, dalším subjektům.

KATEGORIE ZPRACOVATELE

ČINNOST

Bezpečnostní agentury

Externí bezpečnostní agentury zajišťující ochranu života, zdraví a majetku.

Další společnosti ze Skupiny ČEZ

ČEZ Distribuce, a. s., je jednou ze společností Skupiny ČEZ a pro zajištění kvalitních služeb využívá i spolupráce s mateřskou společností a dalšími dceřinými společnostmi, které jsou blíže uvedeny na stránkách www.cez.cz.

Dodavatelé nebo poskytovatelé služeb

Např. zhotovitelé projektové dokumentace či realizace energetických staveb včetně souvisejících opatření, dodavatelé kamerových systémů, osoby provádějící kontrolu odběrných míst, společnosti poskytující správu a archivaci smluv a souvisejících dokumentů.

Držitelé licence na obchod s elektřinou

Výkon licencované činnosti obchodníka s elektřinou.

Marketing a komunikace

Zajištění komunikace s veřejností, včetně realizace reklamních akcí, komunikačních materiálů a marketingových výzkumů.

Personální agentury

Zajištění náboru a výběru vhodných uchazečů o zaměstnání.

Poskytovatel IT služeb a dodavatel software

Vývoj a údržba relevantních IT systémů, webových stránek apod.

Poskytovatel poštovních a kurýrních služeb

Společnost zajišťující poštovní služby dle zákona o poštovních službách (Česká pošta), včetně dodání poukázané peněžní částky, dále přeprava poštovních zásilek a kurýrní přeprava zásilek.

Poskytovatel právních služeb a poradenství

Poskytování právních služeb a poradenství.

Znalci a odhadci

Poskytování znaleckých služeb a služeb odhadců.

Zplnomocněný subjekt

Právnická nebo fyzická osoba, která je na základě plné moci či smlouvy zmocněna vystupovat a ‍činit právní jednání jménem zmocnitele, kterým je v tomto případě ČEZ Distribuce, a. s.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být předány třetím subjektům, které jsou oprávněny získat takovéto osobní údaje. Jedná se například o daňové, správní či regulační orgány. V takových případech předáváme údaje na základě iniciativy dožadujících institucí, které jsou oprávněny vyžádat si informace o vás a Vaše údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud nám takovou povinnost stanoví příslušný právní předpis. Naše společnost však může těmto orgánům vaše osobní údaje poskytnout i z vlastního rozhodnutí, pokud má podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku (např. v případě zjištěného neoprávněného odběru elektřiny).

Naše společnost předává osobní údaje zejména těmto příjemcům:

 • Energetický regulační úřad
 • Operátor trhu OTE, a.s.
 • Úřad práce České republiky
 • Orgány činné v trestním řízení (soudy, státní zastupitelství a Policie ČR)
 • Poskytovatelé pracovně-lékařských služeb
 • Společnosti poskytující služby pojištění a řešení škodních událostí
 • Státní úřad inspekce práce
 • Národní bezpečnostní úřad
 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

 

Naše společnost zpracovává ať již přímo nebo prostřednictvím svých zpracovatelů vaše osobní údaje primárně na území České republiky, případně na území Evropské unie (dále jen „EU“), kde jsou prostřednictvím Nařízení GDPR platného a účinného pro celou Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHS“), stejné podmínky ochrany a zabezpečení zpracování osobních údajů.

Výjimečně jsou osobní údaje předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. V těchto případech před předáním osobních údajů posuzujeme, zda vybraný správce či zpracovatel poskytuje vhodné záruky a podmínky, včetně vymahatelnosti vašich práv, jakožto subjektů údajů, za současného posouzení účinné právní ochrany osobních údajů v dané zemi. K předání vašich osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizací tak může dojít jen při splnění těchto podmínek:

 • vůči vybrané třetí zemi / mezinárodní organizaci existuje rozhodnutí Evropské komise, v rámci kterého bylo shledáno, že tato třetí země / mezinárodní organizace zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů;
 • vybraný zpracovatel nebo další zpracovatel je schopen poskytnout vhodné organizačně-technické záruky a v zemi tohoto zpracovatele, dalšího zpracovatele, existuje vymahatelnost práva subjektů údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

Vhodnými zárukami mohou být:

a) právně závazné a vymahatelné nástroje mezi orgány veřejné moci nebo veřejnými subjekty;

b) závazná podniková pravidla;

c) standardní doložky o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí;

d) standardní doložky o ochraně údajů přijatých relevantním dozorovým úřadem a schválených Evropskou komisí;

e) schválený kodex chování se závaznými a vymahatelnými závazky zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné záruky, a to i ohledně práv subjektů údajů;

f) schválený mechanismus pro vydání osvědčení spolu se závaznými a vymahatelnými závazky zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné záruky, a ‍to i ‍ohledně práv subjektů údajů.

 

Jako většina internetových stránek, i naše stránky používají cookies. Svůj souhlas se zpracováním cookies můžete změnit nebo odvolat. Podrobné informace vč. aktuálního nastavení a změny nebo odvolání souhlasu k souborům cookies jsou vám k dispozici v zápatí www.cezdistribuce.cz pod odkazem Informace o webu.

Naše společnost vám nabízí možnost využívat i různá portálová řešení, např. Distribuční portál, Geoportál, Portál naměřených dat, portál Standardy pro dodavatele apod.

Na elektronických portálech, které využíváte pro obsluhu služeb, vám zobrazujeme základní informace o vás a poskytovaných službách a tyto informace spravujeme, abychom vám obsluhu těchto služeb usnadnili. Konkrétní údaje ve spolupráci s vámi udržujeme v aktuálním stavu.

Abyste měli snadno přístupným způsobem a v souladu s legislativními požadavky k dispozici aktuální informace o plánovaných odstávkách, poskytujeme vám rovněž službu zasílání servisních zpráv a informací o plánovaných odstávkách a poruchách.

Pro zajištění některých služeb (např. portál Bez šťávy na www.bezstavy.cz a mobilní aplikaci Proud dostupnou ke stažení na App Store a Google Play) využíváme poskytovatele cloudových služeb, a to vždy za dodržení všech bezpečnostních pravidel a předpisů. Zejména dbáme na to, aby údaje byly skladovány na území Evropské unie, resp. EHS. 

Pro informování o dostupnosti distribuční soustavy k poskytování podpůrných služeb – služeb výkonové rovnováhy (PpS SVR) je k dispozici poskytovatelům PpS SVR také informační systém Síťový semafor.

Naše společnost usiluje o transparentní a korektní zpracování vašich osobních údajů a zajištění jejich náležité ochrany, vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. Abychom vás ujistili o našem odpovědném přístupu ke zpracování vašich údajů, jsme připraveni rychle a profesionálně reagovat na vaše oprávněné požadavky, kterými si můžete ověřit naši odpovědnost při zpracování vašich údajů a případně nám pomoci napravit nedostatky, pokud se v této činnosti výjimečně vyskytnou.

 • Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat.
 • Máte právo od nás jako správce údajů požadovat přístup ke svým osobním údajům a podrobnější informace o jejich zpracování.
 • Máte právo od nás požadovat opravu vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsme je získali na základě vašeho souhlasu nebo v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy, a jsou zpracovány automatizovaně.
 • Máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů. Výmaz vašich osobních údajů provádíme, pokud zjistíme, že již nemáme žádný právní důvod pro jejich další zpracování.
 • V případě automatizovaného rozhodování máte tato práva:
  • na lidský zásah – zajistíme vyhodnocení žádosti našim zaměstnancem
  • vyjádřit svůj názor – přihlédneme k veškerým vašim relevantním názorům
  • právo napadnout rozhodnutí.
 • Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Podrobné informace ohledně vašich práv včetně způsobů výkonu vašich práv v případě ochrany osobních údajů naleznete zde.

Cookies

Krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Dozorový úřad

Úřad v ČR zřízen jako Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) zákonem o zpracování osobních údajů. Jsou mu svěřeny kompetence ústředního správního úřadu pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a další kompetence stanovené zvláštním právním předpisem.

Energetický zákon („EZ“)

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Koncern ČEZ

Naše společnost je společně s dalšími společnostmi členem Koncernu ČEZ, v jehož čele stojí jako řídící osoba ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) společnost ČEZ, a. s. Zásady a postupy při zpracování a ochraně osobních údajů, jejich zabezpečení, realizace výkonu vašich práv, jakožto subjektů údajů, včetně jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, jsou nastaveny jednotně pro celý Koncern ČEZ.

Nařízení GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaj (dále jen „OÚ“)

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Osoba jmenovaná pro celý Koncern ČEZ podle čl. 37 Nařízení GDPR. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále též jako „DPO“) má samostatnou odpovědnost za vymezenou oblast ochrany osobních údajů pro Koncern ČEZ a je partnerem pro jednání s ÚOOÚ a subjekty údajů. Odpovědností pověřence pro ochranu osobních údajů je zejména chránit zájmy subjektů údajů.

Příjemce

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Příjemce disponuje zákonnou, smluvní či jinou pravomocí zpracovávat osobní údaje. Jedná se o jiné správce či zpracovatele například o daňové, správní či regulační orgány. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ představuje seskupení více společností kolem mateřské společnosti ČEZ, a. s., podnikajících především v oblasti energetiky, propojené s touto mateřskou společností zejména prostřednictvím majetkových účastí. Bližší informace jsou k dispozici zde.

Správce osobních údajů

Právnická osoba (společnost ČEZ Distribuce, a. s.) , která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Správce může zmocnit nebo pověřit zpracováním osobních údajů Zpracovatele.

Subjekt údajů (dále jen „SÚ“)

Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Subjekt údajů se považuje za identifikovaný, nebo identifikovatelný, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit jeho identitu.

Test přiměřenosti

Posouzení žádosti subjektu údajů Správcem, je-li žádost subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. Za zjevně nedůvodné mohou být považovány žádosti např. v případě, že na první pohled zcela postrádají odůvodnění (v případě, kdy je odůvodnění nezbytné) a nelze ani výkladem posoudit, o co se subjektu údajů jedná (příkladem může být námitka proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 Nařízení GDPR, pokud SÚ v žádosti neuvede informace o své situaci, které umožní Správci posoudit, zda převažuje oprávněný zájem nad zájmem subjektu údajů). Za zjevně nepřiměřenou mohou být žádosti považovány zejména tehdy, pokud se bezdůvodně opakují nebo je jich velký počet. Toto nelze paušalizovat, vždy je třeba posuzovat v kontextu daného případu. Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá Správce a odůvodňuje ji ve sdělení, kterým subjekt údajů a Pověřence pro ochranu osobních údajů informuje o odmítnutí žádosti. Toto odůvodnění musí Správce zdokumentovat a uložit pro případnou kontrolu Dozorového úřadu.

ZZOÚ

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování osobních údajů

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracovatel osobních údajů

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce.

Zvláštní kategorie údajů (citlivé údaje) 

Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. 

Pokud máte žádost nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za zpracování osobních údajů v naší společnosti, kontaktujte nás prosím pomocí webového formuláře nebo korespondenčně na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň. Na vaše žádosti, dotazy nebo stížnosti odpovíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich doručení. Pokud bychom z důvodu složitosti řešení vaší žádosti nebo vysokého počtu žádostí dalších osob nedokázali vaši žádost vypořádat včas, budeme vás informovat o potřebném prodloužení lhůty.

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Petr Brázda, LL.M. Lze ho kontaktovat prostřednictvím webového formuláře nebo písemně na adrese Pověřenec pro ochranu osobních údajů, ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53, Praha 4 nebo prostřednictvím datové schránky ID: yqkcds6. Podrobnosti o možnostech kontaktování pověřence, jeho poslání a působnosti při řešení vašich práv jsou dostupné na webové stránce Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Toto informační memorandum je účinné dnem zveřejnění 25. 5. 2018. Poslední aktualizace textu proběhla ke dni 30. 6. 2022. 

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků, obchodních partnerů a dalších externích osob ČEZ Distribuce, a. s. (Archiv ke stažení)

V průběhu času může docházet ke změně právních předpisů, upravujících pravidla a podmínky zpracování a ochrany vašich osobních údajů, nebo ke změně našich podmínek, postupů a způsobů zpracování a ochrany vašich osobních údajů. Budeme vás o nich vždy informovat prostřednictvím aktualizace této Informace, pokud si daná změna nevyžádá, abychom vám o ní dali vědět také formou individuální komunikace (dopisem nebo elektronickou zprávou).