Skip to Content

Lokální distribuční soustava (LDS) je vzájemně propojený soubor vedení a zařízení sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky a není přímo připojen k přenosové soustavě. Může být provozována na hladině nízkého napětí (NN), vysokého napětí (VN) a velmi vysokého napětí (VVN). Provozovatel LDS musí být držitelem licence na distribuci elektřiny a působí na vyhrazeném území.

Prostřednictvím LDS může být zajišťována dodávka elektrické energie koncovým zákazníkům a jejich připojení k elektrizační soustavě. Rozhraním mezi Provozovatelem distribuční soustavy (PDS) a LDS je připojovací bod (připojovací body). Uvnitř LDS se připojují zákazníci LDS. Zákazník připojený do LDS řeší své požadavky přímo s provozovatelem LDS.

Zákazník může být odběratel, výrobce i další LDS.

LDS jsou zřizovány především pro obchodní nebo nákupní centra, logistické nebo průmyslové parky, kancelářské budovy, soubory bytových nebo rodinných domů.

Právní rámec je jasně dán energetickým zákonem, který definuje práva a povinnosti lokálního distributora

 • LDS připojené na hladinu nízkého napětí

  LDS připojené na hladinu nízkého napětí

 • LDS připojené na hladinu vysokého a velmi vysokého napětí

  LDS připojené na hladinu vysokého a velmi vysokého napětí

Distribuční portál

Řešte s námi požadavky jednoduše a online prostřednictvím Distribučního portálu.

Chcete vědět, co Distribuční portál nabízí
a jak se zaregistrovat?

 

Vyřešíte jednoduše a online například tyto požadavky:
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
Odsouhlasení Místních provozních předpisů (MPP)
Požadavek na SIM kartu
Funkční zkoušky řídící jednotky - zkoušky bod - bod
Fyzické testy LDS
Nejčastější dotazy

LDS je distribuční soustava sloužící pro připojení koncových odběratelů k elektrické síti a zajištění dodávky elektřiny pro zákazníky v jeho odběrném místě, respektive v jeho objektu, bytě, kanceláři apod. Distribuční soustavu provozují licencované distribuční společnosti na území vymezeném těmito licencemi. LDS může vzniknout všude tam, kde je více zákazníků (odběratelů elektřiny) anebo výrobců elektřiny připojeno na lokální (místní) distribuční síť. LDS je ve většině případů připojena prostřednictvím jednoho připojovacího bodu k nadřazené regionální distribuční soustavě. Typicky se jedná o komerční zóny, obchodní centra, bytové komplexy a soubory rodinných domů, průmyslové zóny.

Podmínky pro vznik nové LDS naleznete na našem webu: Pro lokální distribuční soustavy | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

Požadavky na jednopólové schéma lze nalézt v odkazu: Pro lokální distribuční soustavy | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz) v odstavci POŽADAVKY K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI a dále v Připojovacích podmínkách, kapitole Požadavky na technické vybavení LDS připojené k distribuční soustavě PDS  a navazující legislativě. Požadavky k vyplnění tabulky telemetrie naleznete v Připojovacích podmínkách, volné příloze VP_2 Tabulka telemetrie.

Požadavek na zprovoznění komunikace řešte minimálně s 3měsíčním předstihem před požadavkem na Připojení a uvedení odběrného místa (LDS) do provozu.

Před procesem zprovoznění dálkového přenosu dat do DŘS PDS z ŘJ LDS je základní podmínkou dokončení realizace úprav DS na straně PDS. Dále je potřeba mít od PDS schválenou PD a akceptované MPP, dokončenou stavbu uživatelem DS, zprovozněnou ŘJ LDS včetně komunikačního připojení (SIM nebo optika) - viz Připojovací podmínky, VP_6 IP Komunikační jednotka a Řídicí jednotka. Odkaz najdete zde.

Proces zprovoznění dálkového přenosu dat z ŘJ LDS do DŘS PDS bude řešen ve několika krocích. Nejprve provedení funkční zkoušky dálkového přenosu dat z ŘJ LDS do DŘS (zkoušky bod – bod), v rámci které se prověří funkčnost komunikační cesty mezi ŘJ LDS a technickým dispečinkem PDS. Výstupem bude Protokol o funkčních zkouškách dálkového přenosu dat do DŘS. Povinné přílohy a povinné informace jsou uvedeny v Připojovacích podmínkách ve volné příloze VP_7 Podklady k žádosti o funkční zkoušky dálkového přenosu dat do DŘS. Odkaz najdete zde.

Veškeré požadavky podávejte prostřednictvím Distribučního portálu (DIP) – sekce LDS.

 • Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
 • Odsouhlasení Místních provozních předpisů (MPP)
 • Požadavek na SIM kartu
 • Funkční zkoušky řídící jednotky – zkoušky bod – bod
 • Fyzické testy LDS

Ano, tuto povinnost má provozovatel LDS u stávajících a nových výrobních modulů dle platné legislativy.

Informace pro zájemce o účast na trhu s poskytováním podpůrných služeb – služeb výkonové rovnováhy (PpS SVR) provozovateli přenosové soustavy společnosti ČEPS lze nalézt zde: Služby výkonové rovnováhy pro ČEPS | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz). Provozovatel LDS má povinnost před umožněním vnořenému budoucímu poskytovateli v LDS poskytovat PpS SVR uzavřít s PDS Smlouvu o spolupráci s LDS při poskytování služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS, a.s. subjekty připojenými v LDS.

PDS neprovádí UPOS ani UTP u vnořených výroben v LDS. Tuto povinnost má provozovatel LDS. PDS požaduje informace při změně nebo nové instalaci výrobních modulů v LDS a v požadovaném rozsahu dispečerské měření a řízení. Detaily jsou specifikovány v Připojovacích podmínkách.