Pro lokální distribuční soustavy

Lokální distribuční soustava (LDS) může být provozována na hladině nízkého napětí (NN), vysokého napětí (VN) a velmi vysokého napětí (VVN).

VZNIK NOVÉ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

Při požadavku na vznik nové lokální distribuční soustavy, jako nového připojení tzv. „na zelené louce“", nebo změnu odběrného místa/výrobny na LDS, musíte podat žádost o připojení a doložit potřebné dokumenty.

V případě připojení LDS na "zelené louce" doporučujeme podat žádost o připojení odběrného místa a následně udělat převod na LDS.

V případě změny odběrného místa/výrobny na LDS je třeba podat žádost z důvodů stanovení technických podmínek připojení ve vazbě na platné připojovací podmínky.

Jak podat žádost o připojení

Žádost podejte elektronickou formou. Potřebný formulář je přístupný v Distribučním portále v sekci Nový požadavek / Připojení / Žádost o připojení k připojení nové výrobny s poznámkou, že se jedná o LDS.

přílohy nutné k podání žádosti

S podáním je nutné přiložit níže uvedené přílohy:

 • LDS „NA ZELENÉ LOUCE“
  • Plná moc pro zastupování v případě požadavku na podpis smlouvy o budoucí smlouvě o připojení jinou osobou, než jsou osoby oprávněné jednat za společnost podle obchodního rejstříku – vzor zde.
  • Katastrální mapa s vyznačením nemovitostí, na kterých bude LDS umístěna.
  • Výpis z katastru nemovitostí k nemovitostem, na kterých má být LDS umístěna, případně další doklad o vlastnickém nebo jiném právu, např. kupní nebo nájemní smlouva.
  • Pokud žadatel není vlastníkem nemovitostí, na kterých má být umístěna LDS, pak je nutné doložit souhlasy vlastníků všech dotčených nemovitostí s umístěním LDS – vzor zde.
 • Změna odběrného místa/výrobny na LDS
  • Plná moc pro zastupování v případě požadavku na podpis smlouvy o připojení / smlouvy o budoucí smlouvě o připojení jinou osobou, než jsou osoby oprávněné jednat za společnost podle obchodního rejstříku – vzor zde.
  • Jednopólové schéma zapojení LDS.
  • Žádost – Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí – vzor zde.
  • Žádost – Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy ze sítě nízkého napětí – vzor zde.

V případě chybějících, neúplných nebo chybných podkladů bude žadatel písemně vyzván k doplnění. Pokud požadované kompletní doklady nebudou doloženy do 30 kalendářních dní od vyzvání, bude žádost vyřazena z evidence.

JednopÓlové schéma PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE musí být v souladu s technickými podmínkami připojení, které jsou součástí smlouvy o připojení / smlouvy o budoucí smlouvě o připojení LDS a musí obsahovat:

 • Hranice vlastnictví mezi částí PDS a místy připojení LDS k distribuční soustavě.
 • Spínací prvky k odpojení míst připojení LDS od distribuční soustavy.
 • Rozpadová místa výroben v LDS.
 • Umístění fakturačního měření mezi LDS a distribuční soustavu.

VZNIK NOVÉ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

Při požadavku na vznik nové lokální distribuční soustavy, a to jak v případě nového připojení tzv. „na zelené louce“, tak při změně odběrného místa/výrobny na LDS, musíte podat žádost o připojení a doložit potřebné dokumenty. Provozovatel distribuční soustavy (PDS) následně stanoví technické podmínky připojení nutné pro vznik nové LDS.

JAK PODAT ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ

Žádost podejte elektronickou formou. Formulář žádosti o připojení najdete v Distribučním portále v sekci Nový požadavek / Připojení / Žádost o připojení.

Bez nutnosti přihlášení do Distribučního portálu je možné žádost o připojení vyplnit pomocí aplikace přístupné na webových stránkách zde.

SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH K ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ LDS

K žádosti o připojení je nutné přiložit níže uvedené dokumenty:

 • LDS „NA ZELENÉ LOUCE“
  • Plná moc pro zastupování, a to v případě požadavku na podpis smlouvy o budoucí smlouvě o připojení jinou osobou, než jsou osoby oprávněné jednat za společnost podle obchodního rejstříku – vzor zde.
  • Katastrální mapa s vyznačením nemovitostí, na kterých bude LDS umístěna.
  • Výpis z katastru nemovitostí k nemovitostem, na kterých má být LDS umístěna, případně další doklad o vlastnickém nebo jiném právu, např. kupní nebo nájemní smlouva.
  • Pokud žadatel není vlastníkem nemovitostí, na kterých má být umístěna LDS, pak je nutné doložit souhlasy s umístěním LDS od vlastníků všech dotčených nemovitostí – vzor zde.
 • ZMĚNA ODBĚRNÉHO MÍSTA / VÝROBNY NA LDS
  • Plná moc pro zastupování, a to v případě požadavku na podpis smlouvy o připojení / smlouvy o budoucí smlouvě o připojení jinou osobou, než jsou osoby oprávněné jednat za společnost podle obchodního rejstříku – vzor zde.
  • Změna odběrného místa/výrobny na LDS s přepisem – je potřeba doložit výpověď smlouvy o připojení původního zákazníka, Čestné prohlášení o právu k transformační stanici a technologii vn / vvn od nového zákazníka – vzor zde.
  • Jednopólové schéma zapojení LDS (jednopólové schéma trafostanice s vyznačením míst připojení, hranice vlastnictví a fakturačního měření včetně případného zapojení výroben do LDS, akumulace a telemetrie).
  • Tabulka telemetrie – vzor zde.
  • Licenci na Distribuci, číslo sítě.
  • Místní provozní předpis – vzor zde.
 • ZMĚNA PARAMETRŮ LDS
  • Plná moc pro zastupování, a to v případě požadavku na podpis smlouvy o připojení / smlouvy o budoucí smlouvě o připojení jinou osobou, než jsou osoby oprávněné jednat za společnost podle obchodního rejstříku – vzor zde.
  • Jednopólové schéma zapojení LDS (jednopólové schéma trafostanice s vyznačením míst připojení, hranice vlastnictví a fakturačního měření včetně případného zapojení výroben do LDS, akumulace a telemetrie).
  • V případě požadavku na rezervovaný výkon je vyžadováno upřesnění výkonů a parametrů výroben připojených do LDS.

V případě chybějících, neúplných nebo chybných podkladů bude žadatel písemně vyzván k doplnění. Pokud požadované kompletní doklady nebudou doloženy do 30 kalendářních dní od vyzvání, bude žádost vyřazena z evidence.

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ LDS PŘIPOJENÉ K DISTRIBUČNÍ SÍTI ČEZD NA HLADINĚ VN, VVN

Níže uvedené podmínky na osazení řídicí jednotky (pro dispečerské řízení a měření) budou předepsány všem LDS při požadavku na změnu smlouvy o připojení.

V případě ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy je nezbytné při dispečerském řízení dočasně omezit nebo přerušit dodávku činného výkonu z výroben elektřiny v LDS.

PDS definuje požadované povely odesílané z dispečerského řídicího systému do řídicí jednotky LDS, způsob realizace povelů je již plně v kompetenci LDS.

Doporučujeme, aby provozovatel LDS požadoval po výrobcích v LDS nastavení ochran výrobny včetně rozpadových míst výrobního modulu dle Připojovacích podmínek vn, vvn - ČEZ Distribuce / Pro zákazníky / Potřebuji vyřešit / Ceny a podmínky / Připojovací podmínky a poplatky.

POŽADAVKY K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

V JEDNOPÓLOVÉM SCHÉMATU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT UVEDENO:
 • Hranice vlastnictví mezi částí PDS a místy připojení LDS k distribuční soustavě.
 • Spínací prvky k odpojení míst připojení LDS od distribuční soustavy.
 • Rozpadová místa výroben v LDS.
 • Umístění dispečerského měření.
 • Umístění fakturačního měření mezi LDS a distribuční soustavou.
 • Všechny výrobní moduly, BSAE nebo odběrná zařízení poskytující služby výkonové rovnováhy (instalovaný výkon; typ zdroje FVE, VTE, MVE, KGJ apod.; druh zdroje asynchronní / synchronní generátor; typ zařízení BSAE, elektrokotel apod).
 • Požadavky k přenášeným informacím do dispečerského řídicího systému jsou definovány v Připojovacích podmínkách vn, vvn - ČEZ Distribuce / Pro zákazníky / Potřebuji vyřešit / Ceny a podmínky / Připojovací podmínky a poplatky.

(Tabulka telemetrie – vzor zde). Tabulka telemetrie je součástí projektové dokumentace.

Provozovatel LDS zašle PDS Žádost o funkční zkoušky dálkového přenosu dat do dispečerského řídicího systému na e-mail: info@cezdistribuce.cz nebo prostřednictvím Distribučního portálu.

PDS požaduje předání strukturálních dat zařízení dle PPDS přílohy č.1.

PDS dálkově neovládá silové prvky uvnitř LDS, vyžaduje pouze signalizaci stavu těchto prvků a dispečerské měření.

Veškerá komunikace mezi dispečerským řídicím systémem a LDS bude realizována prostřednictvím řídicí jednotky. Komunikace mezi řídicí jednotkou LDS a jednotlivými zařízeními uvnitř LDS je záležitostí provozovatele LDS.

PDS v místech připojení LDS ani ve vnořených zařízeních LDS neosazuje přijímač HDO.

V rámci žádosti o spolupráci LDS v rámci poskytovaných služeb výkonové rovnováhy mohou být aktualizovány požadavky na dispečerské měření a řízení.

POŽADAVKY NA DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ MÍST PŘIPOJENÍ LDS

 •  celkovým povoleným rezervovaným výkonem 100 kW a více nebo
 • s celkovým povoleným rezervovaným příkonem 1000 kW a více nebo
 • pokud jsou v LDS poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy, tak již od RP 100 kW a více.

V těchto případech požadujeme dispečerské měření činného výkonu (P), jalového výkonu (Q), sdruženého napětí (US), proudu 2. fáze (IL2), frekvence (f), účiníku (cos φ) ze všech míst připojení LDS a signalizaci stavu všech silových prvků vstupních polí.

POŽADAVKY NA PŘENOS ZE ZAŘÍZENÍ V LDS

 • P, Q ze svorek jednotlivých synchronních výrobních modulů, pokud je Pi 100 kW a více.
 • Sumu P, Q VTE, pokud je suma Pi 100 kW a více – nesynchronní výrobní modul.
 • Sumu P, Q FVE, pokud je suma Pi 100 kW a více – nesynchronní výrobní modul.
 • Sumu P, Q ostatních nesynchronních výrobních modulů, pokud je suma Pi 100 kW a více.
 • Sumu P, Q synchronních výrobních modulů a nesynchronních výrobních modulů, pokud je suma Pi 100 kW a více (jednotlivé výrobní moduly mají Pi do 100 kW).
 • Sumu P, Q BSAE s vlastním střídačem, pokud je suma Pi 100 kW a více.
 • BSAE bez vlastního střídače je měřena v sumě se svým výrobním modulem, pokud je suma Pi 100 kW a více.
 • Sumu P, Q odběrných zařízení poskytujících služby výkonové rovnováhy, pokud je suma Pi 100 kW a více.

Kde se měří P, Q na svorkách zařízení samostatně, signalizovat každé rozpadové místo / silový vypínací prvek samostatně.

Kde se měří sumy P, Q na svorkách zařízení, signalizovat rozpadová místa / silové vypínací prvky jako logický součet zařízení v dané sumě.

Signalizovat sumy působení ochran rozpadových míst.

Rozpadová místa mohou být i na vstupních polích LDS v případě, že se celá LDS odpojuje rozpadovými místy do ostrovního provozu.

POŽADAVKY NA DISPEČERKÉ ŘÍZENÍ LDS

Dálkové ovládání silových prvků v majetku LDS není vyžadováno, PDS toto dálkové ovládání neprovádí.

U LDS požadujeme realizovat omezování dodávaného nebo odebíraného činného výkonu P.

Požadavek na omezování činného výkonu bude z dispečerského řídicího systému zaslán do řídicí jednotky LDS. Je v kompetenci provozovatele LDS, jakým způsobem omezování činného výkonu zajistí.

Požadavky jsou kladeny na ovládání a omezování činného výkonu vnořených výroben v LDS jako celku.

Omezování činného výkonu (P) s Pi do 100 kW: 0, 100 % Pi sumy výrobních modulů.

Omezování činného výkonu (P) s Pi nad 100 kW Pi sumy výrobních modulů

 • VTE, FVE 0-100 % Pi 0-30-60-100 % Pi.
 • Ostatní 0-50-75-100 % Pi (kogenerační jednotky, bioplyn a biomasa, MVE a další).

MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPISY

Místní provozní předpisy (MPP) je nutné vypracovat pro každé předací místo LDS připojené k napěťové hladině VN a VVN. V předpisech se mimo jiné stanovuje rozsah odpovědnosti za provoz elektrického zařízení dle hranice vlastnictví, uvádí se kontaktní údaje odpovědných osob, popisují provozní stavy trafostanice a základní informace o LDS.

Vyplněné MPP ve formátu souboru *.doc nebo *.docx, předejte k akceptaci prostřednictvím Distribučního portálu.

Povinné přílohy MPP:

 • Titulní strana MPP (např. ve formátu *.pdf) podepsána odpovědnou osobou.
 • Jednopólové schéma zapojení LDS.
 • Katastrální snímek se zákresem trafostanice/transformovny, přípojkou vn/vvn.

AKceptované MPP budou ke stažení v Distribučním portále ve Vámi zadaném požadavku, zpravidla do 30 dní od jejich vložení. Po akceptaci MPP bude zaslána notifikační zpráva.

VZOROVÉ ŠABLONY MÍSTNÍCH PROVOZNÍCH PŘEDPISŮ KE STAŽENÍ:

 • Šablona MPP k trafostanici – vzor zde.
 • Šablona MPP k trafostanici s připojenou výrobnou – vzor zde.

Upozornění: Tento materiál má informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a PPDS.