Regulované ceny při překročení rezervovaného příkonu a výkonu

Informace o účtování regulované ceny při překročení hodnoty rezervovaného příkonu a výkonu

Překročení hodnoty rezervovaného příkonu a výkonu účtuje provozovatel distribuční soustavy společnost ČEZ Distribuce, a. s. Dle aktuálně platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2021 ze dne 30. listopadu 2021 jsou regulované ceny při překročení hodnoty rezervovaného příkonu a výkonu stanoveny následovně:

  • bod 4.16: "Cena za rezervovanou kapacitu pro odběr z distribuční soustavy je uplatňována na kalendářní rok s měsíční cenou za roční rezervovanou kapacitu nebo na kalendářní měsíc s měsíční cenou za měsíční rezervovanou kapacitu, přičemž měsíční cenu za roční rezervovanou kapacitu lze kombinovat s měsíční cenou za měsíční rezervovanou kapacitu pro daný kalendářní rok. Došlo-li v předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo lokální distribuční soustavy ke změně roční rezervované kapacity v průběhu kalendářního roku, účtuje se platba za nově sjednanou kapacitu počínaje kalendářním měsícem, pro který byla změna roční rezervované kapacity uplatněna. Roční rezervovanou kapacitu zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy lze v předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo lokální distribuční soustavy snížit až po uplynutí doby 12 měsíců od poslední změny výše roční rezervované kapacity, nebo na základě změny zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy v předávacím místě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny s libovolnou hodnotou roční rezervované kapacity při změně zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy v předávacím místě se považuje za změnu výše roční rezervované kapacity i v případě, že je roční rezervovaná kapacita v předávacím místě stejná jako před změnou zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy. Měsíční cena za roční rezervovanou kapacitu je na hladině velmi vysokého napětí 70 648 Kč/MW a měsíc a na hladině vysokého napětí 172 735 Kč/MW a měsíc. Měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu je na hladině velmi vysokého napětí 81 096 Kč/MW a měsíc a na hladině vysokého napětí 198 281 Kč/MW a měsíc."

  • bod 4.31: "Cena za překročení ve smlouvě o připojení sjednaného rezervovaného příkonu v místě připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo lokální distribuční soustavy je rovna čtyřnásobku měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu 4.16. Vyhodnocení překročení rezervovaného příkonu v místě připojení provádí provozovatel distribuční soustavy měsíčně. Překročení rezervovaného příkonu je vztaženo na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného příkonu čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem v místě připojení. Není-li ve smlouvě o připojení rezervovaný příkon sjednán na místo připojení, pak je překročení rezervovaného příkonu vztaženo k rezervovanému příkonu sjednanému ve smlouvě o připojení."

  • bod 4.32: "Cena za překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo lokální distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení nebo stanoveného postupem na základě zákona o podporovaných zdrojích energie v kalendářním měsíci je rovna čtyřnásobku měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu 4.16."

  • bod 4.33: "Cena za překročení rezervovaného výkonu pro místo připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo lokální distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení je rovna za každý kW překročení na hladině velmi vysokého napětí 350 Kč/kW/měsíc, na hladině vysokého napětí 861 Kč/kW/měsíc a na hladině nízkého napětí s výjimkou mikrozdrojů při zjednodušeném připojení 1 683 Kč/kW/měsíc. Na hladině nízkého napětí při instalovaném výkonu mikrozdrojů v odběrném místě do 10 kW vč. při zjednodušeném připojení se překročení rezervovaného výkonu účtuje od hodnoty naměřeného výkonu vyšší než 115 W jednotkovou cenou vztaženou k celkové hodnotě překročení 42 Kč/kW/měsíc (do 2,5 % vč. z instalovaného výkonu), 84 Kč/kW/měsíc (od 2,5 do 5 % vč. z instalovaného výkonu), 168 Kč/kW/měsíc (od 5 do 10 % vč. z instalovaného výkonu) a 1 683 Kč/kW/měsíc (od 10 % z instalovaného výkonu)."

Na základě uvedených skutečností Vás žádáme o provedení kontroly sjednaného rezervovaného příkonu a rezervovaného výkonu ve smlouvě o připojení a skutečných naměřených údajů z měření elektřiny. Změnu rezervovaného příkonu nebo výkonu pro výrobnu elektřiny připojovanou k distribuční soustavě je možno provést jen se souhlasným vyjádřením společnosti ČEZ Distribuce, a. s., které je vydáváno na základě podané žádosti o připojení k distribuční soustavě.

Upozornění

Pokud má odběrné místo zákazníka, výrobna elektřiny nebo lokální distribuční soustava více míst připojení a smlouva o připojení uzavřená přede dnem nabytí účinnosti změny zákona o podporovaných zdrojích energie neobsahuje sjednanou výši rezervovaného příkonu v předávacím místě nebo sjednanou výši rezervovaného příkonu v jednotlivých místech připojení, má zákazník, výrobce nebo provozovatel lokální distribuční soustavy povinnost podat do 30. června 2022 žádost o doplnění chybějících údajů do smlouvy o připojení. Žádost podávejte prosím prostřednictvím Distribučního portálu (volba Nový požadavek >> Ostatní smluvní požadavky >> Ostatní změny smluv). Nejpozději do tří měsíců ode dne doručení žádosti sjedná společnost ČEZ Distribuce, a. s., rezervovaný příkon ve smlouvě o připojení.