Ochrana životního prostředí

Vrcholové vedení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., vyhlásilo politiku bezpečnosti a ochrany životního prostředí (ŽP) v souladu se strategickými záměry a cíli společnosti.

Ochrana životního prostředí je ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zajišťována pod odborným dohledem ekologů, kteří mají jak centrální, tak i regionální působnost.

Hlavní náplní jejich činnosti je stanovování koncepce ochrany ŽP, tvorba metodických předpisů, naplňování legislativních povinností, prevence a rozvoj v oblasti ochrany ŽP, udržování a zlepšování EMS a koordinace ochrany ŽP při uskutečňování procesu distribuce elektrické energie.

Tuto činnost vykonávají ekologové především
 • dohlížením na dodržování zákonných předpisů v oblasti ochrany ŽP při činnosti společnosti,
 • řízením EMS,
 • řízením odpadového hospodářství společnosti,
 • řízením vodního hospodářství společnosti,
 • metodickým vedením pracovníků odpovědných za realizaci procesů,
 • poskytováním poradenství v oblasti ekologie uvnitř podniku a pro spolupracující společnosti,
 • zajišťováním potřebné dokumentace (evidence odpadů, evidence chemických látek a PCB, tvorba havarijních plánů, připomínkování projektových dokumentací, tvorba podkladů pro správní řízení atd.),
 • zajišťováním správného nakládání s chemickými látkami a směsmi,
 • zajišťováním včasného odstraňování následků ekologických havárií,
 • monitorováním složek ŽP (např. evidence množství produkovaných odpadů, rozbory odpadních vod),
 • zajišťováním ochrany ptáků,
 • preventivním působením a školením zaměstnanců v péči o ŽP,
 • osvětou v oblasti ochrany ŽP,
 • kontrolní činností,
 • koordinací procesu odstraňování starých ekologických zátěží,
 • komunikací se správními orgány,
 • připomínkováním projektů distribučního zařízení a distribučních technologií z pohledu dodržování legislativních povinností při ochraně ŽP,
 • navrhováním používání výrobků, postupů a technologií šetrných k ŽP.


certifikát


Společnost ČEZ Distribuce, a. s., pravidelně vyhodnocuje environmentální dopady svých činností a přijímá opatření 
k eliminaci negativního vlivu na životní prostředí. 

Mezi nejvýznamnější environmentální aspekty patří zejména:
- vznik odpadů,
- riziko úniku závadné látky a kontaminace půdy a povrchových/podzemních vod,
- riziko úniku plynu SF6 do ovzduší,
- riziko úrazu ptactva na el. vedení.

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., je držitelem certifikátu o shodě zavedeného systému environmentálního managementu (EMS) s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016 pro proces distribuce elektrické energie vydaný Sdružením CQS. Certifikovaný systém zahrnuje všechny činnosti, útvary a zaměstnance společnosti na celém území její působnosti.