Přeložka zařízení

Přeložkou zařízení distribuční soustavy se rozumí dílčí změna trasy vedení nebo přemístění těchto prvků zařízení:

 • posunutí jednotlivých podpěrných bodů stávajícího vedení
 • stavby vedení nízkého, vysokého nebo velmi vysokého napětí (vyvolané žadateli), které částečně mění původní trasu vedení
 • přesunutí stožárových trafostanic
 • demolice zděných trafostanic a jejich stavba na jiném místě
 • přemístění kompaktních trafostanic na jiné místo
 • změna trasy vrchních vedení nízkého a vysokého napětí a jejich kabelizace v zastavěných částech obcí (v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • změna polohy sítě pro elektronickou komunikaci (zařízení informační a telekomunikační techniky), která je součástí zařízení distribuční soustavy a je v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (např. optické kabely)

Přeložku zajišťuje jeho vlastník na daném distribučním území (ČEZ Distribuce, a. s.) na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal (žadatele). Po podání žádosti bude žadatel seznámen se způsobem provedení přeložky a předpokládanými náklady na její provedení.

Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady. Vlastnictví zařízení distribuční soustavy se po provedení přeložky nemění.

Termín realizace je závislý na rozsahu přeložky a také počtu majitelů dotčených pozemků při zřizování věcných břemen. V předpokládaném termínu realizace jsou započteny i lhůty potřebné pro zajištění projektové dokumentace, územního rozhodnutí, stavebního povolení i vlastní realizace. 

 Co si mám připravit?

Osobní a kontaktní údaje

Technické údaje

 • jméno a příjmení / název společnosti
 • datum narození / IČO
 • adresa trvalého pobytu / sídlo firmy
 • polohopisný zákres -> katastrální mapa nebo sdělení o existenci zařízení s vyznačením představy o změně umístění distribučního zařízení
Jak mám postupovat?
 1. krok: Vyplňte tuto interaktivní Žádost o přeložku zařízení (k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader) nebo si pro pozdější vyplnění vytiskněte jen formulář. Přílohou musí být vždy polohopisný zákres, na kterém je žadatelem znázorněna představa o změně umístění distribučního zařízení (katastrální mapa nebo sdělení o existenci zařízení s vyznačením nového umístění přemisťovaného zařízení např. podpěrného sloupu vedení).
 2. krok: Odešlete naskenovanou žádost společně s přílohou na adresu info@cezdistribuce.cz nebo poštou na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00  Plzeň nebo jej můžete osobně podat na kterémkoliv Technicko konzultačním místě. Zákazníci využívající Distribuční portál mohou žádost podat jeho prostřednictvím a dále sledovat jednotlivé kroky řešení.
 3. krok: Po vyplnění a odeslání žádosti obdržíte e-mailovou notifikaci s číslem Vašeho zákaznického účtu a přiděleným číslem žádosti.
 4. krok: Podanou žádost vyhodnotíme. Bude-li třeba doplnění, budeme Vás kontaktovat.
 5. krok: Nejpozději do 30 dnů obdržíte poštou návrh smlouvy.

Pokud si v jakémkoliv kroku nebudete vědět rady, kontaktujte naši linku 800 850 860 nebo navštivte naše kontaktní místa.

Související stránky