Podmínky pro přiznání sazeb

Podmínky pro přiznání distribuční sazby

pro rok 2021  odběratel kategorie D (domácnost) odběratel kategorie C (podnikatel)
pro rok 2020  odběratel kategorie D (domácnost) odběratel kategorie C (podnikatel)
pro rok 2019  odběratel kategorie D (domácnost) odběratel kategorie C (podnikatel)
pro rok 2018 odběratel kategorie D (domácnost) odběratel kategorie C (podnikatel)
pro rok 2017 odběratel kategorie D (domácnost) odběratel kategorie C (podnikatel)
pro rok 2016 odběratel kategorie D (domácnost) odběratel kategorie C (podnikatel)  
Informace k distribučním sazbám

Na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 10/2020 (dále jen CR ERÚ) ze dne 30. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí, si Vás dovolujeme informovat o změnách:

Informace o změnách k 1. lednu 2021

Distribuční sazbu C 60d pro neměřené odběry je možno přiznat pouze v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1000 W nebo se jedná o zařízení provozovaná v rámci integrovaného záchranného systému České republiky, kde je odběr elektřiny nepatrný a provoz výjimečný (hlásiče policie, poplachové sirény apod.).

Sazbu je zároveň možné přiznat pro účely osvětlování veřejných prostranství, resp.  pouze pro lampu veřejného osvětlení samostatně připojenou k distribuční soustavě vyžadující nepřetržité napájení. Tato lampa může být vybavena další technologií umožňující uspokojování potřeb veřejného zájmu, která nemá obchodní nebo průmyslovou povahu.

Informace o změnách k 1. lednu 2020

Distribuční sazba C 45d může být od 1. ledna 2020 přiznána pouze pro odběrná místa určená k bydlení umístěná v rámci stavby pro bydlení podle vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Pro ostatní odběrná místa nemůže být přiznána po 31. březnu 2017.

Informace o změnách k 1. lednu 2019

Topné distribuční sazby budou nově přiznány i v případě doložení Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), ve kterém bude uvedeno, že výkon topných spotřebičů (u tepelného čerpadla včetně tzv. dotopu) pokrývá minimálně 80 % dílčí potřeby energie pro vytápění objektu.

Informace o změnách k 1. lednu 2018

Distribuční sazba C 01d a D 01d může být po 1. dubnu 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobna elektřiny. Připojení nové výrobny do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou se od 1. ledna 2018 považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Pokud odběratel nepožádá o změnu distribuční sazby u odběrného místa ke dni podání žádosti o připojení výrobny, příslušný provozovatel distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny elektronickou formou a zajistí změnu distribuční sazby ke dni připojení výrobny na sazbu C 02d, D 02d.