Skip to Content

Zřizování věcných břemen

Provozovatel distribuční soustavy má povinnost (podle § 25 odst. 4 Energetického zákona č. 458/2000 Sb.)  zřídit věcné břemeno při využití cizí nemovitosti za účelem výstavby a provozování zařízení distribuční soustavy.

Věcné břemeno je druh práva, které umožňuje jeho nositeli užívat cizí majetek předem stanoveným způsobem – v případě provozovatele distribuční soustavy to znamená zejména umístit potřebné zařízení distribuční soustavy a realizovat stavbu.

Pokud stavbou zařízení distribuční soustavy budou dotčeny vaše pozemky, osloví vás projektant oprávněný zastupovat společnost ČEZ Distribuce, a. s., který vám sdělí bližší informace.

 

Kontaktoval vás již projektant ve věci rozvoje elektrické sítě ve vaší lokalitě?

Víte o bonusu k náhradě za včasné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene?

 

Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější dotazy:

V krajních případech, kdy vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný, případně nedošlo k dohodě s ním, je možné požádat vyvlastňovací úřad o vydání rozhodnutí o vyvlastnění práv odpovídajících věcnému břemeni. Stavby zařízení distribuční soustavy se kvalifikují jako stavby ve veřejném zájmu, a splňují tak první předpoklad pro možnost vyvlastnění práv nutných pro jejich realizaci. V těchto případech je pak náhrada stanovena striktně podle oceňovacích předpisů, dle znaleckého posudku a bez bonifikace.

Technické řešení této stavby vychází z místní situace a naší snahou je zajistit co nejmenší zatížení dotčených pozemků.

Základ výše náhrady je určen v souladu s platnou legislativou pro stanovení náhrady a vypočte se standardizovaným postupem přes aplikaci eBremena.cz, kterou jsou oprávnění projektanti vázáni využívat.

K základní výši náhrady nabízí navíc ČEZ Distribuce, a. s., ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bonus spočívající v navýšení náhrady o 20 % za rychlé jednání. Minimální výše náhrady za zřízení věcného břemene činí 2.000,- Kč za jeden list vlastnictví (v případě spoluvlastnických podílů se náhrada poměrově rozpočítává a minimální náhrada za spoluvlastnický podíl je 200,- Kč). Projektanti nemají možnost o náhradě vyjednávat nebo ji upravovat nad rámec předepsaných postupů.

Právním základem samotné náhrady je energetický zákon č. 458/2000 Sb. a oceňovací předpisy, tzn. zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., resp. vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), které s účinností od 1. 1. 2021 zavedly nový způsob oceňování náhrad za věcná břemena. Oceňovací vyhláška stanovuje standard přiměřenosti výše náhrady. Podle § 16b odst. 1 zákona o oceňování majetku se věcné břemeno oceňuje výnosovým způsobem na základě ročního užitku při zohlednění doby jeho trvání nebo pevnou částkou, nelze-li určit roční užitek z věcného břemene. Podle § 16b odst. 2 zákona o oceňování majetku u služebnosti se v ročním užitku zohledňuje míra omezení užívání nemovité věci.

V případě staveb distribuční soustavy, které byly povoleny do 1. 1. 1995, se smluvní věcná břemena nezřizovala, neboť ve prospěch těchto zařízení vznikala tzv. zákonná věcná břemena, která se zřizovala ustanovením elektrisačního zákona z roku 1957 a do katastru nemovitostí se nezapisovala.

Prostý souhlas se stavbou bohužel nestačí. Provozovatel distribuční soustavy má podle § 25 odst. 4 energetického zákona č. 458/2000 Sb. povinnost zřídit věcné břemeno při využití cizí nemovitosti.

Zřídit zařízení distribuční soustavy je ve veřejném zájmu a v případě, že není možné dojít k dohodě s vlastníkem nemovitosti, musíme požádat vyvlastňovací úřad o rozhodnutí, které nám umožní využít nemovitost nebo její část. Může k tomu dojít v případě, že vlastník není znám, není možné se s ním spojit nebo nebylo možné uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.

Všechny úpravy zajišťuje i hradí ČEZ Distribuce, a. s.

Při využívání cizích nemovitostí se snažíme co nejvíce šetřit práva vlastníků nemovitostí a do pozemku zasahovat co nejméně. Po výstavbě pozemky uvedeme vždy do původního stavu.

Navíc podle § 25 odst. 9 energetického zákona č. 458/2000 Sb., pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele distribuční soustavy omezen v obvyklém užívání nemovitosti, nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu. O náhradu musí požádat vlastník/uživatel nemovitosti společnost ČEZ Distribuce, a. s., a to do dvou let od okamžiku, kdy k omezení nebo újmě došlo, jinak nárok na náhradu zaniká.

Na dobu neurčitou. Důvodem je skutečnost, že provozovatel distribuční soustavy má trvalou povinnost provozovat a udržovat distribuční soustavu, a vedení má v daném místě sloužit neomezenou dobu.

V případě, že nebude v budoucnu zařízení distribuční soustavy využito, bude demontováno a věcné břemeno bude zrušeno.

Věcné břemeno je druh práva, které umožňuje jeho nositeli užívat cizí majetek předem stanoveným způsobem – v daném případě umístit potřebné zařízení a realizovat stavbu.

Věcná břemena slouží k tomu, aby umožnila oprávněnému jednotlivci využívat určitou část cizí věci. Pro vlastníka věci zatížené věcným břemenem to znamená, že je naopak povinen výkon takových práv strpět.

V případě věcných břemen zřizovaných dle § 25 odst. 4 energetického zákona č. 458/2000 Sb. jsou věcná břemena zřizována k zařízení distribuční soustavy, kdy provozovatel distribuční soustavy má oprávnění provozovat na cizích nemovitostech zařízení distribuční soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umisťovat v nich vedení.

Věcné břemeno k nemovitosti se zapisuje do katastru nemovitostí.

V případě, že stavbou zařízení distribuční soustavy budou dotčeny vaše pozemky, osloví vás projektant, který je oprávněný zastupovat společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Příslušný projektant již bude mít bližší informace o stavbě, včetně grafického znázornění stavby a rozsahu dotčení vašich pozemků i o přibližném termínu výstavby.

Veškeré dotazy k plánované stavbě je možné řešit přímo s projektantem, který vám předá své kontaktní údaje.