Ukončené projekty

Projekt šesti provozovatelů distribučních soustav ze šesti různých evropských zemí odstartoval éru výzkumných a demonstračních projektů ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Projekt se zabýval demonstrací inovativních konceptů a přístupů k zavádění prvků smart grids a odstranění možných bariér v jejich rozvoji. Realizace projektu probíhala v letech 2011 až 2016. Více o projektu najdete zde a o české části projektu zde.

Tento projekt získal finanční podporu 7. rámcového program pro výzkum a technologický rozvoj na základě grantové dohody č. 268206.

Projekt vedený společností ENEDIS (FR) je druhým v řadě evropských demonstračních projektů který byl realizovaný v období let 2017 až 2019. Byl zaměřen na posilování flexibility distribuční soustavy (využívání flexibility pro provozování distribuční soustavy), zavádění IT řešení pro automatizaci distribuční soustavy a design místních trhů s flexibilitou. Více o projektu je možné najít na tomto webu, nebo zde.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 731289.

Projekt byl realizován v letech 2016 až 2020 konsorciem vedeným společností Zabala Innovation Consulting. Jeho cílem bylo vytvoření dlouhodobých scénářů pro podporu výzkumných a demonstračních projektů, sdílení znalostí zaměřené na roli zákazníka a „demand response“ v energetickém systému a také optimalizaci energetického systému v souladu s principy bezpečnosti, spolehlivosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Další informace k projektu jsou dostupné zde.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 731220.

CoordiNet byl projekt zaměřený na posílení spolupráce provozovatelů distribučních a přenosových soustav s cílem zajistit spolehlivější dodávky elektrické energie a snížení jejich environmentálního dopadu. Projekt byl realizován v letech 2019 až 2022, pro další informace přejdete na tento web.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 824414.