Skip to Content

Co potřebuji vědět?

Budete-li přemísťovat pouze elektroměrový rozváděč, podejtežádost o změnu umístění měření.

Pokud budete přemísťovat elektroměrový rozváděč a zároveň řešit přeložku zařízení, podejte současně s žádostí o přeložku také žádost o změnu umístění měření.

Přeložkou zařízení distribuční soustavy se rozumí dílčí změna trasy vedení nebo přemístění těchto prvků zařízení:

 • posunutí jednotlivých podpěrných bodů stávajícího vedení (sloup, střešník, konzole)
 • posunutí kabelové pojistkové skříně nebo rozpojovací skříně (např. z důvodu výstavby nové nemovitosti)
 • změna způsobu připojení nemovitosti (např. nahrazení stávající vzdušné přípojky za kabelovou zemí – demontáž a výstavba nové na hranici pozemku)
 • stavby vedení nízkého, vysokého nebo velmi vysokého napětí (vyvolané žadatelem), které částečně mění původní trasu vedení
 • přesunutí stožárových trafostanic
 • demolice zděných trafostanic a jejich stavba na jiném místě
 • přemístění kompaktních trafostanic na jiné místo
 • změna trasy vrchních vedení nízkého a vysokého napětí a jejich kabelizace v zastavěných částech obcí (v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • změna výškového uložení podzemního vedení např. v souvislosti s výstavbou vjezdu, komunikace, parkoviště, zpevněné plochy apod.
 • změna polohy sítě pro elektronickou komunikaci (zařízení informační a telekomunikační techniky), která je součástí zařízení distribuční soustavy a je v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (např. optické kabely)
 • V ceně přeložky mohou být zahrnuty pouze nezbytně nutné náklady.

Příklady nezbytně nutných nákladů:

 • projektová dokumentace, včetně správních poplatků (za územní rozhodnutí, stavební povolení)
 • věcná břemena (zasmluvnění + vyplacení náhrad + zápis do katastru nemovitostí)
 • geodetické vytyčení před realizací a geodetické zaměření dokončené stavby
 • nezbytné náklady distributora – inženýrink (např. příprava stavby, stavební dozor)
 • realizace přeložky (materiál + práce, likvidace odpadů, zemní a výkopové práce, úpravy povrchů)

 • Přeložku zařízení zajišťuje jeho vlastník na daném distribučním území (tj. provozovatel distribuční soustavy, např. společnost ČEZ Distribuce, a. s.) na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal (žadatele).
 • Pokud provedení přeložky vyplývá z rozhodnutí o odstranění stavby, na níž je zařízení distribuční soustavy umístěno, hradí náklady u žádostí na provedení přeložky zařízení nízkého napětí v zastavěném území podaných po 1. 1. 2022 provozovatel distribuční soustavy, nedohodnou-li se obě strany jinak.
 • Vlastnictví zařízení distribuční soustavy se po provedení přeložky nemění.
 • Termín je závislý na rozsahu přeložky a také počtu majitelů dotčených pozemků při zřizování věcných břemen, správci jiné dotčené infrastruktury V předpokládaném termínu realizace jsou započteny i lhůty potřebné pro zajištění projektové dokumentace, územního rozhodnutí, stavebního povolení i vlastní realizace.
 • Obvyklá doba realizace přeložky se pohybuje od 3 měsíců (drobné přeložky bez územního rozhodnutí) do 19 měsíců (rozsáhlejší přeložky s územním rozhodnutím). V případě nesouhlasu majitelů dotčených pozemků se termín realizace může ještě prodloužit nebo nemusí dojít k její realizaci.
Osobní a kontaktní údaje
 • jméno a příjmení / název společnosti
 • datum narození / IČO
 • adresa trvalého pobytu / sídlo firmy
 • kontaktní email a telefon
Dokumenty
 • polohopisný zákres (katastrální mapa nebo sdělení o existenci zařízení s vyznačením představy o změně umístění distribučního zařízení)
 • v případě přeložky zařízení z důvodu demolice objektu na základě Rozhodnutí o odstranění stavby dle § 128 nebo § 129 SZ (demoliční výměr), který vydává stavební úřad

Chci podat žádost o přeložku

Zvládnete to jednoduše a pohodlně on-line. Je to také nejrychlejší způsob, jak se k nám žádost dostane. Jde to i bez registrace, ale doporučujeme vám registrovat se nejdřív do našeho Distribučního portálu, kde budete mít všechny své požadavky kdykoli na dosah. Registrujte se na dip.cezdistribuce.cz.

O přemístění elektroměrového rozváděče požádejte ZDE,  nezadávejte přes níže uvedený odkaz, který je určen pouze pro přeložku zařízení distribuční soustavy.

Chci podat žádost on-line

Požádejte si o přeložku zařízení distribuční soustavy.

Jakmile vaši žádost dostaneme, pošleme vám e-mail s číslem žádosti.

Posouzení žádosti a vyjádření – do 30 dnů

 • Na základě doložených podkladů provedeme posouzení možnosti realizace přeložky a zašleme vám vyjádření, včetně Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky, kde budete seznámeni se způsobem provedení přeložky a předpokládanými náklady na její provedení.

Podpis smlouvy o smlouvě budoucí – do 180 dnů

 • Na podpis smlouvy máte 180 dnů. Čím dřív to stihnete, tím dříve zahájíme další kroky k realizaci přeložky.

Přípravné práce a návrh smlouvy o realizaci

 • Zpracujeme projektovou dokumentaci, včetně souvisejících činností (např. geodetických činností, legislativních povolení atd.), projednáme majetkoprávní vztahy, upřesníme náklady na přeložku a zašleme vám k podpisu Smlouvu o realizaci přeložky.

Podpis smlouvy o realizaci – do 30 dnů

 • Na podpis smlouvy máte 30 dnů.

Zálohová faktura – dle splatnosti

 • Po obdržení podepsané smlouvy vám vystavíme fakturu k úhradě nákladů uvedených ve smlouvě. Fakturu uhradíte v termínu splatnosti. Poté zahájíme realizační práce na přeložce.

Realizace přeložky – v termínu dle smlouvy o realizaci

 • Provedeme realizaci stavby a souvisejících činností, včetně vypořádání majetkoprávních vztahů a konečného vyúčtování nákladů na přeložku.
 • O ukončení realizace přeložky vás budeme informovat.

Nemáte možnost vyplnit žádost online? Máme pro vás k dispozici elektronický formulář.

Užitečné odkazy