Komunikační rozhraní

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., poskytuje v souladu s Připojovacími podmínkami pro odběry na hladině nn výstupy z elektroměru pomocí rozhraní:

 • S0 (impulzní výstup) pro měření typu B a C
 • metrologická dioda (impulzní výstup) pro měření typu B a C
 • optické rozhraní (odečet registrů z elektroměru) pro měření typu C
Využívání komunikačních rozhraní není bez souhlasu ČEZ Distribuce, a. s., povoleno.
Informace pro klienty

Typy poskytovaných komunikačních rozhraní:

 • S0 (impulzní výstup) pro měření typu B a C
 • metrologická dioda (impulzní výstup) pro měření typu B a C
 • optické rozhraní (odečet registrů z elektroměru) pro měření typu C

Řešení komunikačního rozhraní z elektroměru pomocí S0 je doporučený způsob pro využití impulzních výstupů z elektroměru.

Zařízení pro přenos údajů z rozhraní elektroměru si pořizuje na své náklady klient a musí splňovat veškeré podmínky uvedené v platných Připojovací podmínkách nn (kapitola 8).

Upozornění:

Odečty realizované klientem prostřednictvím zde uvedených komunikačních rozhraní nenahrazují zákonné odečty společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Při montážních nebo servisních činnostech a při odečtech stavů elektroměru (zejména optickou sondou) zajišťovaných společností ČEZ Distribuce, a. s., může dojít k odpojení zařízení nebo snímače optického rozhraní zákazníka, opětovné zprovoznění si zajišťuje zákazník.

V případě poruchy komunikačního rozhraní elektroměru S0, metrologické diody nebo optického rozhraní nebo při výměně elektroměru neodpovídá ČEZ Distribuce, a. s., za případné škody na straně zákazníka a nenese odpovědnost za zařízení zákazníka.

 Výrobce

Typ schváleného zařízení

Model 

 VisionQ.cz s.r.o.

Eliot 

LoRaWAN

 VisionQ.cz s.r.o.

Eliot 

Narrowband Vodafone

SmartImp s.r.o.

SENSECOM-OMD-E

SENSECOM-OMD-E-C

SmartImp s.r.o.

SENSECOM-OMD-E

SENSECOM-OMD-E-L

SmartImp s.r.o.

SENSECOM-OMD-E

SENSECOM-OMD-E-R

Pozn.: Seznam je průběžně aktualizován.

1. krok: 

Zvolte si typ komunikačního rozhraní elektroměru.  

2. krok:

Zajistěte si na své náklady osazení zvoleného zařízení pro čtení komunikačního rozhraní v souladu s Připojovacími podmínkami nn

3. krok:

Neprodleně nás informujte o instalaci zařízení pro využití komunikačního rozhraní z elektroměru.

Pro odeslání vyplněného elektronického formuláře využijte  přímou volbu "Odeslat e-mailem" umístěnou ve formuláři vpravo dole nebo ho po uložení odešlete jako přílohu e-mailem na info@cezdistribuce.cz.

TIP: V případě, že nevyužijete možnost elektronického podání Oznámení, zašlete nám vyplněný podepsaný formulář poštou na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň.

 

Upozornění:

Pro komunikační rozhraní typu S0 a metrologická dioda použijte zařízení odpovídající Připojovacím podmínkám nn, pro optické rozhraní použijte pouze zařízení schváleného typu (viz Přehled schválených zařízení).

Napojení S0 na elektroměr provádí vždy pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s.

Je-li na Vašem odběrném místě jiný typ elektroměru, než je vhodný k danému zařízení, provede pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s., jeho výměnu.

V případě, že potřebujete pro instalaci zařízení zasahovat do plombovaných částí rozváděče (elektroměr je umístěn v rozváděči za odnímatelným krytem/maskou), je nutné nahlásit rozplombování:

Informace o postupu posouzení shody zařízení pro čtení registrů elektroměru přes optické rozhraní s požadavky ČEZ Distribuce, a. s., pro výrobce zařízení.

O posouzení shody zařízení pro čtení registrů elektroměru přes optické rozhraní (dále jen "zařízení") lze požádat e-mailem
na LABHK@cez.cz nebo poštou na adrese Školicí laboratoř, ČEZ Distribuce, a. s., Riegrovo náměstí 1493, Hradec Králové, PSČ 500 02.

Podaná žádost musí obsahovat:
 • identifikační údaje žadatele
 • kontaktní údaje žadatele (e-mail a korespondenční adresu)
 • identifikační údaje výrobce zařízení
 • typ zařízení, včetně verze FW
 • nastavovací SW, který musí být kompatibilní s OS WIN10
 • technickou specifikaci zařízení
 • protokol o úspěšném provedení zkoušky EMC dle relevantních částí poslední edice norem ČSN EN 61 000 a ČSN EN 55 016
 • návod na instalaci a obsluhu zařízení tak, aby bylo možné provádět posouzení
 • jednoduchý návod a přístupová oprávnění na portál (výrobce, žadatele, nebo osoby, která poskytuje data koncovým klientům) za účelem kontroly odečítaných dat
 • 2 ks zařízení (v případě elektronicky podané žádosti je nutné zařízení doručit na výše uvedenou adresu)
 • souhlas žadatele s umístěním informace o schváleném typu zařízení na stránky www.cezdistribuce.cz

Žadateli bude odesláno potvrzení přijetí kompletní žádosti o posouzení zařízení spolu s termínem zahájení posuzování. Doba na posouzení je 60 kalendářních dní od odeslání potvrzení o přijetí zařízení k testu. V případě, že dojde k souběhu zařízení k posouzení od více uchazečů, budou zpracována v došlém pořadí kompletně podaných žádostí.

V případě nedostatků v podané žádosti bude žadatel informován o nutnosti doplnění podkladů.

Technické podmínky a požadavky na zařízení včetně snímače optického rozhraní:
 • četnost komunikace s elektroměrem smí být maximálně jednou za 15 minut;
 • na portále mohou být k dispozici, např. v exportu nebo zobrazeny, pouze hodnoty níže uvedených registrů:

                    1.8.1 Energie +A (odebraná energie v tarifu T1)

                    1.8.2 Energie +A (odebraná energie v tarifu T2)

                     2.8.0 Energie –A (dodaná energie celkem P)

                     C.1.0 výrobní číslo elektroměru

 • zařízení nebo snímač optického rozhraní musí splňovat ustanovení normy ČSN EN 62056-21:2004 kapitoly 4.3.2 Charakteristické údaje magnetu;
 • zařízení nebo snímač optického rozhraní včetně přívodního kabelu musí být konstruován tak, aby ve své provozní poloze (funkční komunikace) na elektroměru nezakrýval čárový kód elektroměru, technické údaje na štítku elektroměru a údaje zobrazené na displeji; v opačném případě jej nelze použít pro elektroměrové rozváděče s odnímatelným krytem (maskou). 

Po skončení testu dostane žadatel písemnou formou výrok o shodě nebo neshodě zařízení s technickými podmínkami ČEZ Distribuce, a. s., na kontaktní adresu odešleme zpět zařízení předložená k testu.