Povinně zveřejňované informace o povinném subjektu

Povinně zveřejňované informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

1) Název

ČEZ Distribuce, a. s.

2) Důvod a způsob založení

Akciová společnost ČEZ Distribuce, a. s., vznikla jako nástupnická společnost v důsledku fúze splynutím s rozhodným dnem fúze 1. 1. 2010 a zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 dne 1. 10. 2010. Hlavním předmětem podnikatelské činnosti je zajištění služeb distribuční soustavy a distribuce elektřiny na území vymezeném licencí č. 121015583 udělenou Energetickým regulačním úřadem dne 1. 10. 2010.

O společnosti | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

3) Organizační struktura

Orgány společnosti jsou představenstvo, dozorčí rada, a valná hromada. Více zde:

Struktura společnosti | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

Složení představenstva a dozorčí rady | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

4) Kontaktní spojení

Kontakty | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

4.1) Kontaktní poštovní adresa

ČEZ Distribuce, a.s.

Guldenerova 2577/19

326 00 Plzeň

4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

ČEZ Distribuce, a.s.

Vyskočilova, budova BBC Alpha 1461/2a

140 00 Praha 4

4.3) Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou stanoveny v rámci úřadovny na adrese Vyskočilova, budova BBC Alpha 1461/2a, 140 00 Praha 4, a to každou středu 9:00 - 14:00 hod. po předchozí dohodě

4.4) Telefonní čísla

+420792330702

+420725649520

4.5) Adresa internetových stránek

ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

4.6) Adresa podatelny

ČEZ Distribuce, a.s.

Guldenerova 2577/19

326 00 Plzeň

4.7) Elektronická adresa podatelny

zadostoinformace@cezdistribuce.cz

4.8) Datová schránka

v95uqfy

5) Případné platby lze poukázat

Komerční banka, a.s., č. ú. 35-4544580267/0100                                 

6) IČO

24729035

7) Plátce daně z přidané hodnoty

CZ24729035

8) Dokumenty

-

8.1) Seznamy hlavních dokumentů

Stanovy, výroční zprávy, ……….

Pravidla provozování distribuční soustavy | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

Výroční zprávy | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

Program rovného zacházení | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

Bezpečnost | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

Ochrana životního prostředí | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

Informace o zpracování osobních údajů | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

8.2) Rozpočet

Účetní závěrky a mezitímní účetní závěrky jsou součástí výročních, zpráv. Účetní závěrky jsou každoročně schvalovány valnou hromadou společnosti.

Výroční zprávy | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

9) Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat zejména v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, popř. osobně ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00 nebo ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, Praha 4 – Michle, PSČ 140 53. Dále je možné žádosti podat elektronicky do výše uvedené datové schránky a na výše uvedenou e-mailovou adresu.

10) Příjem podání a podnětů

Podání lze učinit všemi způsoby, které předpokládá zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, či jiné předpisy vztahující se k příslušnému typu podání. Zejména je lze učinit v listinné formě, elektronicky nebo prostřednictvím datové schránky, a to dle kontaktů uvedených výše.

11.) Předpisy

-

11.1) Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Uvedené právní předpisy jsou k dispozici zde: 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

11.2) Vydané právní předpisy

-

12.) Úhrady za poskytování informací

-

12.1) Sazebník úhrad
za poskytování informací

Sazebník úhrad je dostupný zde:

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

12.2) Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán dosud nerozhodoval o žádné stížnosti na výši úhrady za poskytnutí informací.

13) Licenční smlouvy

-

13.1) Vzory licenčních smluv

Nejsou využívány.

13.2) Výhradní licence

Nejsou využívány.

14) Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva nebyla dosud vydána.