ADX12A

ADX12A
ADX12A
ADX12A
Seznam elektroměrů:

Popis elektroměru

Třífázové elektroměry ADX12A-AD-U2H-V2C-G1-OK1 se používají na odběrných místech pro měření odebírané i dodávané elektrické energie v třídě přesnosti A. Průchod elektrické energie je indikován blikáním červené diody na panelu přístroje. Odebíraná energie je zaznamenávána v jednom nebo ve dvou tarifech, dodávaná je ukládána bez rozlišení tarifu. Podle směru toku proudu je energie ukládána do jednoho registru T1 při jednotarifovém odběru, do registrů T1 a T2 při dvoutarifovém odběru a do registru P při instalované lokální výrobě. Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na podsvíceném displeji přístroje. Elektroměr je vybaven baterií pro zálohu reálného času a zobrazení v beznapěťovém stavu. Elektronický měřicí systém je zabudován v pouzdře s průhledným krytem, pod kterým je uložen i displej a identifikační štítek elektroměru. Šrouby krytu elektroměru jsou zajištěny úředními značkami (plombami).

Odebíraná elektrická energie je ukládána v energeticky nezávislé paměti do oddělených registrů a zobrazována displejem elektroměru na 7 celých míst v jednotkách elektrické práce [kWh]. Informace o aktuálním stavu jednotlivých registrů se zobrazují na displeji v 8 vteřinovém intervalu. Zobrazení symbolu trojúhelníku nad písmenem P a negativním zobrazením symbolů 1˜2˜3˜ indikuje dodávanou elektrickou energii. Bargraf pod popisem Zatížení podává informaci o aktuálním měřeném výkonu. Přítomnost fázového napětí je indikována rozsvícením symbolů 1˜2˜3˜. Detailní popis zobrazovaných informací naleznete na obrázku.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Na obrázku je zobrazen typ třífázového elektroměru ADX12A-AD-U2H-V2C-G1-OK1 pro přímé měření odběru (ve vysokém a nízkém tarifu) a dodávky elektrické energie.

Rozpoznání chyby elektroměru

Poruchu přístroje lze identifikovat v provozním stavu nezobrazováním displeje, případně jiným zobrazováním než dle popsaných variant. Pokud zjistíte, že při průchodu proudu nebliká signalizační dioda, tak má elektroměr rovněž poruchu. Závady elektroměru nám prosím oznamte neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info@cezdistribuce.cz. Děkujeme.

Jak odečíst informace ze štítku elektroměru a jak rozpoznat právě aktivní tarif

Třífázové elektroměry ADX12A-AD-U2H-V2C-G1-OK1 se používají buď v zapojení pro měření v jednom tarifu, kdy nad označením T1 (vysoký tarif) trvale svítí symbol trojúhelníku, nebo pro měření ve dvou tarifech a tehdy svítí symbol trojúhelníku vždy nad právě aktivním tarifem T1 (vysoký tarif) nebo T2 (nízký tarif) podle smlouvou sjednané distribuční sazby. Výrobní číslo elektroměru je uvedeno na štítku vedle displeje.