ZE 312

ZE 312
ZE 312
ZE 312
Seznam elektroměrů:

Popis elektroměru

Třífázové elektroměry ZE312.D0B1T se používají na odběrných místech pro měření elektrické energie v jednom nebo ve dvou tarifech. Odběratelé, kteří mají smlouvu na odběr v jednom tarifu, nemají k elektroměru připojeno zařízení pro dálkové ovládání tarifů HDO ani lokální časový spínač. Odebíraná elektrická energii je indikována blikáním červené diody na panelu přístroje a ukládána do jednoho registru T1, anebo do obou registrů T1 a T2. Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na podsvíceném displeji přístroje. Elektronický měřicí systém je zabudován v pouzdře s průhledným krytem, pod kterým je uložen i displej a identifikační štítek elektroměru. Šrouby krytu elektroměru jsou zajištěny úředními značkami (plombami).

Odebíraná elektrická energie je ukládána v energeticky nezávislé paměti do oddělených, nenulovatelných registrů podle právě aktivovaného tarifu a zobrazována displejem elektroměru na 7 celých míst v jednotkách elektrické práce [kWh].
u elektroměru pro měření ve dvou tarifech je řízeno buď pomocí dálkového ovládání přijímačem HDO, nebo pomocí lokálního ovládání z časového spínače.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Na obrázku je zobrazen třífázový elektroměr pro přímé měření ve dvou tarifech typ ZE312.D0B1T022-010.

Rozpoznání chyby elektroměru

Pokud displej elektroměru nezobrazuje všechny údaje dle popsaných variant, nebo zobrazuje jiné hodnoty než číslice a nebo displej nezobrazuje, pak je elektroměr v poruše. V takovém případě pokud zjistíte chybu elektroměru, oznamte nám to, prosím, neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info@cezdistribuce.cz. Děkujeme.

Jak odečíst infirmace ze štítku elektroměru a jak rozpoznat právě aktivní tarif

Třífázové elektroměry ZE312.D0B1T v zapojení pro měření v jednom tarifu zobrazují na displeji odebranou elektrickou energii na 7 celých míst v jednotkách [kWh] (bez desetinného místa). Zobrazování naměřených hodnot na displeji v jednotlivých tarifech se automaticky přepíná v intervalu 8 vteřin. Označení T1 znamená vysoký tarif (VT) a T2 nízký tarif (NT). V zapojení pro měření v jednom tarifu je signalizace aktivního tarifu symbolem trojúhelníku trvale nad T1 a odebíraný elektrický proud je zaznamenáván pouze do registru T1. Příklady možných variant zobrazení jsou na obrázcích.