Bezpečně s elektřinou

Edukativní blok určený pro učitele, rodiče i děti, kde se díky srozumitelným textům a obrázkům seznámíte se zásadami chování a základními pravidly bezpečnosti při styku s elektřinou a elektrickými zařízeními a spotřebiči.

Elektřina je dobrý sluha. Neumíme si bez ní moderní život ani představit. Umí však být nebezpečná.
Neopatrné zacházení s elektrospotřebiči a nerozumné chování v místech, kudy se elektřina přenáší,
může ohrozit lidský život!

I dospělí často nebezpečí elektřiny podceňují. Ukaž jim i svým kamarádům, že o tom něco víš, a pouč je, jak se správně chovat, aby se nikomu nic zlého nestalo a nedošlo k žádné škodě.

Lidské tělo obsahuje velmi mnoho vody, vede tedy elektrický proud. Pokud omylem spojíš dva kontakty třeba od malé elektrické baterie, dostaneš elektrickou ránu, která bolí. Při dotyku s větším napětím, než je na bateriích do běžných spotřebičů, tě může elektrický výboj popálit nebo i zabít.

 

Nehraj si v blízkosti elektrických vedení, nemanipuluj zde s rozměrnými, dlouhými předměty, nepouštěj zde draka a neházej předměty do vedení.

Šňůra, na které pouštíš draka, může snadno vést elektrický proud, zejména je-li vlhká. Pokud by se dotkla drátů elektrického vedení, může po ní sjet výboj až do tvé ruky a upálit ti ji.

Jen hlupák by se bavil tím, že by po drátech elektrického vedení házel nějaké předměty. Propojením sousedních drátů může nastat silný výboj, přetržení drátu a jeho pád na zem je vždy velmi nebezpečný. Nemluvě o tom, že by tím připravil o potřebnou elektřinu všechny spotřebitele, které právě to vedení zásobuje. A takový zlomyslník, pokud by své hloupé hrátky přežil, by byl po zásluze potrestán.

Všimni si, až někdy půjdeš na procházku za mrazivého zimního dne, jak dráty velmi vysokého napětí bzučí. Varují tě, aby ses k nim nepřibližoval. Je to elektrický výboj zvaný korona, který nemusí být okem viditelný, ale existuje ve vrstvě vzduchu okolo vodiče.

Za velkého větru se může stát, že padající větev nebo strom přetrhne vedení a elektrický vodič spadne na zem. Při dotyku přetrženého vodiče se zemí začne do země protékat zkratový proud. Ten jednak může způsobit opětovné vymršťování vodiče, který tak může zasáhnout někoho stojícího opodál, jednak vytvoří v povrchu okolní půdy rozdíly v napětí. Vyhni se mu zdaleka nebo takové místo rychle opusť, ale drobnými krůčky. Může se stát, že probíjí do půdy kolem sebe a nohy při dlouhém kroku by se ocitly v oblastech s různě velkým napětím (říká se tomu „krokové napětí“) – přes tvé tělo by pak mohl protékat elektrický proud!

Nezapomeň spadlý drát ohlásit dospělým osobám, Policii ČR nebo pracovníkům energetiky (telefonní čísla 158, nebo 112, nebo 800 850 860).

Pamatuj, že nebezpečné může být i zdánlivě staré, a domněle zapomenuté a nepoužívané vedení.

Nezkoušej lézt na sloupy ani do nízké výšky, která by se ti zdála bezpečná. Elektřina totiž umí přeskočit i vzduchem!

V závislosti na velikosti elektrického napětí, které vedení přenáší, a v závislosti na počasí (např. mlha, po dešti), se umí elektrický výboj vytáhnout na desítky centimetrů až metrů a vybírá si zvlášť protáhlé a ostrohranné vyčnívající části – nataženou ruku, prst, tyče, vidle, hrábě a jiné nářadí atd.

Ze stejného důvodu nikdy nelez na železniční vagony. Nad nimi vede trolej, ze které elektrické vlaky čerpají elektřinu pro svůj pohon. Protože lokomotivy jsou silné stroje, potřebují vysoké napětí, a tak nebezpečná vzdálenost od troleje přesahuje i více než metr. A elektrická jiskra je velice rychlá.

Možná už jsi někdy viděl nebohého ptáka, který usedl na stožár vysokého napětí a omylem se dotkl křídly dvou vodičů zároveň. Spadl dolů zle popálen. Aby se to nestávalo, umisťují energetici na stožáry zvláštní chrániče nebo sedátka pro ptáky, aby zabránili jejich dotyku s dráty pod napětím.

Nikdy nevíš, jestli drát není pod napětím – není to na něm vidět.

Pokud vandalové zničí třeba nějaký kryt od elektrického zařízení, nepřibližuj se a nenakukuj zvědavě dovnitř.
A už vůbec se ničeho nedotýkej, ani jiným předmětem,
o kterém si myslíš, že je nevodivý.

Vždycky to oznam dospělým osobám, Policii ČR nebo pracovníkům energetiky, kteří upozorní správce zařízení, aby ho zabezpečil proti úrazu elektrickým proudem. Na starých půdách dej pozor – někdy je na trámu, ve střeše nebo ve štítu domu umístěna podpěra venkovního vedení, tzv. střešník.

Manipulace s ním patří do rukou jen odborníkům
z energetiky.

V přírodě se můžeme setkat i s elektřinou, kterou nevyrobil člověk, v našich podmínkách se jedná hlavně o blesky. Blesk je velmi silný elektrický výboj – jiskra, která přeskočí mezi dvěma místy s rozdílným elektrickým potenciálem. Nejčastěji mezi mraky a mezi mrakem a zemí. Před jejich účinky chráníme domy bleskosvody (někdy jim nesprávně říkáme hromosvody).

Pokud nás bouřka zastihne mimo domov, nevyhledáváme úkryty s největší výškou (pod stromy, apod.), ale právě naopak. Čím vyšší je objekt, tím je větší riziko, že do něj blesk uhodí. Blesk si vybírá stožáry, vysoké stromy, antény, osamělé skály ale třeba i kovové zábradlí a vodní plochy.

Nehrajte si za bouřky venku a už vůbec se při bouřce nekoupejte ve vodě! Nejvhodnější úkryt je uvnitř budovy chráněné bleskosvodem. Bleskosvody a jejich uzemnění musejí být pravidelně kontrolovány odborníky.

Každé poškození oznam dospělým osobám, Policii ČR nebo pracovníkům energetiky. Nezapomínej, že elektrický proud není vidět, není slyšet, není cítit, ale může zabíjet.

Nebezpečný může být kabel od vařiče nebo žehličky, na němž se spálila nebo je mechanicky poškozená ochranná vrstva izolace. Nebezpečný může být přístroj nebo zásuvka s rozbitým krytem, staré žárovkové objímky, apod. Velkému nebezpečí se vystavuje zahradník, který by nedal pozor a při sekání trávy si přesekl přívodní kabel k elektrické sekačce.

Máš-li doma mladšího sourozence, který začíná lézt po bytě a zkoumat svět kolem sebe, opatři všechny zásuvky bezpečnostními krytkami a hlídej, aby se nepřiblížil k zapnutým elektrospotřebičům.

Neopravujte si sami poškozenou elektroinstalaci v domácnosti. „Kutilové – laici“, kteří nemají potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci, hazardují nejen se zdravím a životem svým, ale i ostatních členů domácnosti.

Při poruše elektrického zařízení hrozí i riziko požáru. Elektrická zařízení se nikdy nesmějí hasit vodou a pěnovými hasícími přístroji, jedině hasicími prostředky na nichž je to výslovně uvedeno (zejména práškovými a sněhovými).

Jak mohou vypadat různé transformační stanice, vidíš na obrázcích. Elektrické objekty a distribuční skříně jsou opatřené výstražnou tabulkou nebo bleskem červené barvy.

Používané bezpečnostní tabulky elektrických zařízení

Je to jednoduché. Jakmile někde uvidíš takovouto značku, nepřibližuj se, nedotýkej, nechoď do označeného prostoru.

Představ si, že jsou lidé, kteří výstrahy nedbají, a vloupávají se do elektrických zařízení s úmyslem krást kovy nebo jiný cenný materiál. V touze ukrást kousek měděného drátu za pár desítek korun způsobují škody za statisíce. A bohužel často zaplatí i cenu nejvyšší – přijdou při loupeži o zdraví nebo o život.

Ale umíš to doopravdy? Co třeba dělá špatně chlapec na obrázku?

Vysoušeč vlasů se u tebe doma používá možná denně. Všichni ho považují za něco samozřejmého a důvěrně známého. Ale nesmí se používat ve vlhkém prostředí! Nebezpečné je i stát bos na mokrých dlaždičkách, když držíš v ruce elektrický přístroj.

Elektrické zásuvky chraňte před poškozením a před vlhkem. Nikdy na ně nestříkej jakoukoliv kapalinu, nesmějí se při úklidu otírat vlhkým hadrem. Do elektrických zásuvek patří pouze vidlice elektrických spotřebičů. Nesmíme do nich strkat prsty ani žádné jiné předměty (například hřebíky, šroubováky). Pokud chceme spotřebič odpojit od sítě, měli bychom mít suché ruce, jednou rukou přitlačit zásuvku ke zdi a druhou vytáhnout vidlici. Nikdy neodpojujeme elektrospotřebič taháním za přívodní kabel!

Se spotřebiči zapojenými do elektrické sítě nijak nemanipulujeme, ani je nerozebíráme. Nikdy nesahej dovnitř televizních a rozhlasových přijímačů – napětí na některých jejich částech je i při vypnutém stavu.

Zapojené spotřebiče nenechávej bez dozoru – mnoho požárů mají na svědomí opuštěné žehličky, elektrické přímotopy, naprázdno zapnuté vařiče a varné konvice.

Průchod elektrického proudu přes srdce může způsobit ochrnutí srdečního svalu. Často nastane ochrnutí nervů a zástava dýchání. Průchod elektrického proudu nebo zasažení elektrickou jiskrou (výbojem) zahřívá tělesnou tkáň a vznikají popáleniny.

Zvlášť nebezpečné je to, že elektrický proud může i při krátkém průchodu způsobit křeče rukou. Postižená ruka se kolem vodivého předmětu sevře a zasažený člověk není schopen se pustit. Úraz může nastat nejen samotným elektrickým proudem, ale i úlekem, šokem, prudkým trhnutím části těla, pádem na ostrý předmět, pádem z výšky.

První pomoc při zasažení proudem

Při poskytování první pomoci při úrazech elektřinou je nutné jednat rychle, nikoliv však ukvapeně. Jen správným postupem můžeme postiženého zachránit a zabránit dalšímu možnému úrazu zachránce nebo další osoby.

Nejprve odpojit přívod proudu. Doma vypnout vypínač, spotřebič, jistič, pojistky. Nejde-li to, nebo je to venku a dotýká-li se zraněný tělem vodiče, odsuňte ho pomocí dostatečně dlouhé dřevěné nebo jiné nevodivé tyče z dosahu vodiče. Nedotýkat se těla ani částí jeho oděvu holou rukou, pokud nevíme, není-li stále v dotyku s vodičem pod proudem.

Po přerušení proudu zjistit závažnost postižení a přivolat lékaře, případně dospělou osobu, uvolnit dýchací cesty a položit na tvrdou podložku, ihned zahájit nepřímou srdeční masáž, nejde-li nahmatat tep, zavést umělé dýchání. V oživování musíme vytrvat až do příjezdu záchranářů.

Hasiči 150
Zdravotnická záchranná služba 155
Policie ČR 158
Tísňová linka 112
Poruchová linka ČEZ Distribuce 800 850 860