Skip to Content

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2145, jakožto správce osobních údajů (dále jen „ČEZ Distribuce“ nebo „naše společnost“), si vás tímto dokumentem dovoluje informovat o zásadách a postupech při zpracování vašich osobních údajů, a o vašich právech vztahujících se k ochraně osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení GDPR“) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“).

Naše společnost je zároveň společně s dalšími společnostmi členem Koncernu ČEZ, v jehož čele stojí jako řídící osoba ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) společnost ČEZ, a. s. V rámci společností Koncernu ČEZ si předáváme vaše osobní údaje pouze mezi vybranými společnostmi a používáme je za účelem vnitřní správy např. při vyřizování vašich podnětů Pověřencem pro ochranu osobních údajů. Údaje si také můžeme předávat z důvodů obezřetného přístupu k zajištění bezpečnosti. Zásady a postupy při zpracování a ochraně osobních údajů, jejich zabezpečení, realizace výkonu vašich práv, jakožto subjektů údajů, včetně jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, jsou nastaveny jednotně pro celý Koncern ČEZ.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl pro koncernové společnosti Skupiny ČEZ jmenován Mgr. Petr Brázda, LL.M.  

Informace zde uvedené mají obecný právně normativní charakter, nejsou tedy součástí žádné smlouvy a mohou být při naší vzájemné komunikaci doplněny o podrobnosti vztahující se ke konkrétnímu případu zpracování osobních údajů.

Zpracováváme pouze takové vaše údaje, abychom vám mohli poskytovat služby, o které máte zájem, a zajistit vaši profesionální obsluhu. Respektive údaje nezbytné pro naši korektní vzájemnou obchodní spolupráci. A také, abychom splnili naše právní povinnosti a zajistili ochranu našich oprávněných zájmů.

Naše společnost a její smluvní zpracovatelé konkrétně zpracovávají, v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování, zejména tyto kategorie vašich osobních údajů:

a) identifikační, autentizační a adresní údaje: jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, údaje z dokladů totožnosti, adresa trvalého, případně přechodného pobytu, státní příslušnost, místo a stát narození, sídlo podnikání, IČO, v odůvodněných případech rodné číslo, vlastnoruční podpis a elektronický podpis;

b) kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky, doručovací nebo jiná kontaktní adresa;

c) elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty a ‍certifikáty elektronického podpisu, provozní údaje, lokační údaje zařízení užívaného uživatelem, identifikátory v ‍sociálních sítích a ‍komunikačních platformách;

d) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, zákaznické číslo, EAN, číslo elektroměru, distribuční sazba, informace získané na základě odečtu měřicích zařízení a další technické údaje související s daným odběrným místem zákazníka, číslo přístupové ID karty (pokud je vám přidělena), přístupové ID a heslo do osobního účtu uživatele (pokud jsou vytvořeny);

e) ve specifických případech osobní údaje zvláštních kategorií;

f) osobní údaje ve zvukovém záznamu – audio záznamy;

g) osobní údaje v obrazovém záznamu – kamerové záznamy, fotografie, videa.

Naše společnost zpracovává vaše údaje manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném zpracování vašich údajů nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva, vyjma níže uvedeného případu.

Automatizované rozhodování využíváme pouze u některých žádostí o připojení, kdy robotizace vyhodnocuje kompletnost zadaného požadavku a také faktickou připojitelnost podle zadaných parametrů. Uvedené skutečnosti nevyhodnocuje umělá inteligence, ale „obyčejný“ počítačový program podle námi jednoznačně nastavených pravidel.

Detailní popis fungování:

Počítačový program určený k automatizovanému rozhodování o přijatých žádostech vyhodnocuje kompletnost zadaných hodnot a vazbu zákazníka k uvedenému odběrnému místu, pokud mezi nimi existuje v daný moment aktivní smluvní vztah. Dále program vyhodnocuje připojitelnost dle námi stanovených parametrů (např. výše hlavního jističe, napěťová hladina, příkon nového spotřebiče, požadovaný instalovaný a rezervovaný výkon výrobního zdroje apod.). Pokud požadavek vyhovuje všem zadaným podmínkám vytvoří program návrh smlouvy a zašle k podpisu způsobem, který uvádíte v žádosti. V opačném případě je požadavek předán k manuálnímu posouzení a zpracování. Jinak řečeno, případné zamítnutí žádosti neprovádí naše robotizace, ale vždy je výsledkem posouzení našeho zaměstnance.

Aktuálně se automatizované rozhodování týká následujících žádostí:

 • žádost o změnu stávajícího připojení na hladině NN (nízkého napětí) - změnu charakteru odběru s jističem do 3x32 A
 • žádost o změnu stávajícího připojení na hladině NN (nízkého napětí) - změnu rezervovaného příkonu (jističe) s jističem do 3x32 A.
 • žádost o standardní připojení mikrozdroje do stávajícího odběrného místa na hladině NN (nízkého napětí) s jističem do 3x32 A.

ČEZ Distribuce získává vaše osobní údaje především přímo od vás, zejména v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího plnění, případně od třetích osob, které takové jednání zprostředkovávají, abychom vám v posledním uvedeném případě přístup k našim službám co nejvíce usnadnili. Proto vám nabízíme u některých služeb možnost sjednat si je, případně obsluhovat a spravovat je a komunikovat o nich i prostřednictvím jiných společností, než je naše společnost. Jedná se o případy, kdy si např. sjednáváte smlouvu o připojení. V takovém případě část vašich údajů, zejména základní údaje nezbytné pro vaši identifikaci a autentizaci, zpracovává také společnost, se kterou jednáte. V řadě případů probíhá uzavření daného smluvního typu, který vymezuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, prostřednictvím další společnosti, která jedná jménem naší společnosti na základě plné moci.

Dalším možným zdrojem jsou údaje získané naší společností v rámci výše uvedeného koncernového zpracování osobních údajů vybranými společnostmi Koncernu ČEZ.

Taktéž generujeme další vaše osobní údaje, kterými jsou zejména údaje o spotřebě a spotřebitelském chování (v případě distribuce elektřiny).

Dále můžeme vaše osobní údaje získávat z veřejných evidencí nebo od orgánů státní správy (například ze živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku nebo centrální evidence exekucí atd.). Případně ve specifických případech na základě příslušných právních předpisů můžeme získávat vaše osobní údaje i z neveřejných evidencí.

Naše společnost monitoruje a zaznamenává komunikaci s vámi z důvodu oprávněného zájmu na bezpečném provozování distribuční soustavy, bezpečnosti osob a majetku (příkladem jsou zaznamenávané hovory se zákazníky na naší poruchové lince). V těchto případech vás o této skutečnosti vždy předem informujeme a využití tohoto postupu máte právo odmítnout. Existují však i speciální komunikační linky určené výhradně pro řešení krizových a havarijních situací, které jsou nahrávány vždy.

Naše společnost za účelem zajištění bezpečnosti objektů a stavenišť, ve kterých vykonává svoje činnosti, a také k zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb instalovala a provozuje kamerové systémy se záznamem. V místech používání kamerových systémů se záznamem upozorňujeme informačními cedulkami a piktogramy na možnost zpracování osobních údajů při vstupu do takového prostoru, s označením naší společnosti jako správce. A také s odkazem na internetové stránky, kde jsou k dispozici podrobnější informace o zpracování pořízených záznamů. U některých objektů je naše společnost společným správcem kamerových záznamů se společností ČEZ, a. s. Podrobné informace naleznete i na jejich internetových stránkách www.cez.cz (s ČEZ, a. s., máme uzavřenu Smlouvu o vzájemných právech a povinnostech společných správců).

Konkrétními příklady používání kamer jsou monitoring neveřejných prostor a pozemků společnosti proti neoprávněnému vniknutí (pro osoby bez elektrotechnické kvalifikace může být pohyb v takových prostorech životu nebezpečný), dále zaznamenávání pracovních postupů a dokumentování bezpečného chodu technologií a zařízení. Monitoring vybraných strategických staveb je prováděn za účelem dohledu nad stavbou a jejím průběhem, plněním technologických postupů, kvalitou dodávky atd. (s primárním účelem kontroly průběhu stavby a dodržování technologických postupů s důrazem na minimalizaci zachycení fyzických osob). Dále můžeme záznam v definovaných případech využít pro účely zajištění BOZP na stavbách, popřípadě pro využití získaného materiálu pro prezentační účely naší společnosti (opět s důrazem na minimalizaci v materiálech zveřejňovaných osobních údajů).

Pokud při těchto činnostech dojde k nahodilému zachycení subjektu údajů, data nejsou vyhodnocována ani uchovávána. K analýze kamerových záznamů, osobních údajů a identifikaci osob dochází jen v souvislosti s šetřením mimořádné události, bezpečnostního incidentu nebo nestandardního či protiprávního chování jedince.

Dále využíváme i mobilní kamery, jejichž záznamy slouží k dokumentaci zjištění, zamezení a odstranění neoprávněných odběrů elektřiny dle ustanovení § 51 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“ nebo „EZ“), k dokumentaci zjištění a zamezení ztrát distribuční soustavy a jako důkazní prostředky pro potřeby vymáhání náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem elektřiny, a to v souladu s požadavky legislativy a judikatury. Pořízené záznamy jsou archivovány jen po určitou, předem stanovenou dobu a nedojde-li k rozhodnutí o jejich předání, jsou po uplynutí této lhůty smazány. Smyslem pořizování obrazového záznamu primárně není shromažďovat informace o osobách, ale dokumentovat procesy a činnosti, které mohou být zdrojem protiprávního či jinak škodlivého jednání.

Pořízené kamerové záznamy mohou být v případě nutnosti poskytnuty správním orgánům a orgánům činným v trestním řízení.

Naše společnost zpracovává vaše osobní údaje zejména pro účely plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy. Energetický zákon ukládá naší společnosti, jakožto provozovateli distribuční soustavy elektrické energie, ve smyslu ustanovení § 25 povinnost zajistit spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj této distribuční soustavy a dále mj. povinnost poskytovat služby distribuční soustavy.

Právním titulem pro naše zpracování osobních údajů subjektu údajů ve smyslu Nařízení GDPR může být:

A

 • udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR);
  Váš souhlas sbíráme jen ve specifických případech, kdy předmětné zpracování osobních údajů není realizováno na základě jiného právního titulu. V těchto případech jste vždy informováni, za jakým konkrétním účelem, po jak dlouhou dobu atd. bude váš souhlas sbírán a evidován, přičemž udělení vašeho souhlasu s daným zpracováním osobních údajů je dobrovolné a můžete jej kdykoliv odvolat, a to ať již postupem definovaným pro daný konkrétní případ zpracování osobních údajů nebo obecně prostřednictvím požadavku na pověřence pro ochranu osobních údajů GDPR ČEZ (cez.cz).

B

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR);
  V rámci tohoto zpracování osobních údajů jste vy nebo váš zástupce smluvní stranou připravované nebo uzavírané smlouvy, tedy máte k dispozici obsah dané smlouvy a současně i informace související se zpracováním osobních údajů. Případně, pokud je smlouva uzavírána např. elektronicky prostřednictvím konkrétních webových stránek nebo webové aplikace, jsou informace ke zpracování osobních údajů pro tento konkrétní účel vždy uvedeny přímo na dané webové stránce či v aplikaci.

C

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR);
  Na naši společnost dopadá mnoho zákonných povinností z českých i evropských právních předpisů. Pro větší přehlednost a vaší lepší informovanost v přehledu konkrétních účelů přiloženém níže uvádíme základní právní předpisy, které jsou určující pro oblasti zpracování osobních údajů založené na splnění právní povinnosti.

D

 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (čl. 6 odst. 1 písm. d) Nařízení GDPR);
  Na základě tohoto právního titulu běžně nezpracováváme vaše osobní údaje. K danému zpracování osobních údajů by tak mohlo dojít pouze za zcela mimořádných okolností, o kterých byste byli námi informováni, včetně sdělení bližších informací ohledně případného takovéhoto zpracování vašich osobních údajů.

E

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce (čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení GDPR);
  Na základě tohoto právního titulu běžně nezpracováváme vaše osobní údaje. K danému zpracování osobních údajů by tak mohlo dojít pouze za zcela mimořádných okolností, o kterých byste byli námi informováni včetně sdělení bližších informací ohledně případného takovéhoto zpracování vašich osobních údajů.

F

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR);
  Oprávněným zájmem naší společnosti je zejména zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob a majetku, vedení potřebných interních evidencí (např. seznamy kvalifikací zaměstnanců dodavatelů pracujících v našich objektech apod.), dále ověřování způsobilosti u klíčových zaměstnanců, příprava smluv s dodavateli, zákazníky a zaměstnanci, marketingové průzkumy atd.
  Ve všech případech zpracování osobních údajů, které je založeno na právním titulu oprávněného zájmu správce osobních údajů provádíme tzv. balanční test. Ke zpracování osobních údajů přistoupíme až v okamžiku, kdy máme testem ověřeno, že naše zájmy převažují nad zájmy, právy a svobodami dotčených subjektů údajů. Při samotném zpracování osobních údajů vždy důsledně dbáme na to, aby zájmy, práva a svobody subjektů údajů byly dotčeny v co nejmenší možné míře.

Přehled konkrétních účelů, právních titulů a dob, po kterou budou osobní údaje uloženy, naleznete v přiložené tabulce. Právní tituly s označením A-F jsou definovány výše.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OÚ PRÁVNÍ RÁMEC RETENČNÍ LHŮTA PRÁVNÍ PŘEDPISY
Plnění agendy pověřence pro ochranu osobních údajů společností ČEZ, a. s. B
C
5 let nařízení 2016/679/EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Šetření bezpečnostních událostí / incidentů v oblasti ochrany informací C
F
5 let/10 let u KII zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
Ochrana a zpracování osobních údajů v ČEZd C
F
až 11 let nařízení 2016/679/EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Evidence hodnocení a řízení zjištění F až 11 let  
Realizace informační a kybernetické bezpečnosti B
C
F
až 11 let zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti
Oznamování a prošetřování možného porušení předpisů (whistleblowing) C 5 let od ukončení šetření zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
Compliance agenda C
F
až 5 let zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí
zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
Vyřizování žádostí o informace a související povinnosti podle zákona č. 106/1999 Sb. C
F
5 let od vyřízení žádosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Ochrana utajovaných informací C po dobu platnosti osvědčení fyz. osoby zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Ochrana osob a majetku - kamerové systémy C
F
až 30 dnů zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
Ochrana osob a majetku - fyzická ochrana C
F
po dobu trvání pracovní smlouvy nebo smluvního vztahu s dodavatelem zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon
zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Plnění povinností vyplývajících z BOZP B
C
F
až 45 let nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Plnění povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně C po dobu archivace podle skartačního řádu zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Plnění povinností vyplývajících z OŽP B
C
  zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a další legislativa ŽP
zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
Krizové řízení - krizová komunikace C trvale / po dobu platnosti preventivního a krizového opatření zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon
Zpracování osobních údajů při epidemiích a jiných mimořádných humanitárních situacích C
D
E
po dobu trvání mimořádných preventivních (ochranných) opatření a po dobu nezbytně nutnou k jejich vyhodnocení zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon
Zajištění chodu kritické informační infrastruktury C
D
E
po dobu platnosti opatření obecné povahy o určení prvku kritické infrastruktury NEBO až 10 let zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
Nahrávání dispečerské komunikace pomocí JRDS (dispečerské terminály) a s tím spojená správa B
C
5 let vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
Jednotný systém vzdáleného přístupu - monitoring (nahrávání) činností administrátorů i dalších uživatelů C
F
5 let zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti
Technická evidence zařízení distribuční soustavy B
C
po dobu trvání smlouvy nebo 2 roky od založení žádosti zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
Legislativní projednání výstavby ve vazbě na plnění povinností spojených s distribucí elektřiny B
C
až po dobu existence/provozování předmětného zařízení  zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
Majetkoprávní vztahy související s provozováním distribuční soustavy B
C
až po dobu existence stavby (do odstranění stavby) nebo vlastnictví nemovitosti zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Obsluha a údržba distribuční soustavy B
C
5 let zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
Obsluha zákazníků distributora B
C
F
až 10 let po ukončení smlouvy, nahrávky 1 rok zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
Zajištění servisních činností oprávněným účastníkům trhu v souvislosti s měřením elektřiny B
C
F
až 10 let po ukončení smlouvy vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny
vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
Zajištění odečtů a předávání dat oprávněným účastníkům trhu v souvislosti s měřením elektřiny B
C
až 10 let po ukončení smlouvy vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny
vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
Zajištění dat z měření AMM - pilotní projekt F až 10 let po ukončení smlouvy  
Zajištění zjištění, zamezení a odstranění neoprávněného odběru, zamezení ztrát distribuční soustavy, ochrana majetku, zajištění důkazních prostředků C
F
10 let po skončení účetního období, ve kterém byla faktura vystavena nebo 5 let od vymožení pohledávky, přičemž celková doba nesmí být kratší než 10 let od vystavení faktury zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
vyhláška č. 82/2011 Sb. o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny
Zajištění finančního vypořádání smluvních vztahů  B
C
až 11 let zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zajištění procesů správy pohledávek společnosti v mimosoudní i soudní části B
C
F
10 let po ukončení právního vymáhání  zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád
zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákaznická spokojenost B
F
až 2 roky  
Stížnosti, reklamace a jiné podněty B
C
5 let od uzavření stížnosti vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Ombudsman - řešení podnětů zákazníků B
F
5 let od uzavření   
Public relations A
B
F
až dva roky nebo po dobu trvání souhlasu  
Řešení škod C
F
5 let od uzavření případu zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zajištění zpracování požadavků za účelem splnění legislativních a provozních povinností (tvorba predikcí, bilancí a technických analýz v distribuční soustavě). C 10 let po ukončení smlouvy zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
Zpracování žádosti o Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy a žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci (cizích staveb) C až 10 let zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Evidence ověřených zhotovitelů - dodavatelé a poddodavatelé ČEZ Distribuce B
C
až 5 let po konci smlouvy zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Právní služby B
C
F
Po dobu trvání právního sporu + 1 rok; po dobu plné moci/pověření, nebo až 5 let zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
Evidence obchodního tajemství F 5 let  
Zajištění přístupů k informačním a obchodním zdrojům B 11 let  
Uzavírání nákupních a prodejních smluv B
C
až jeden rok po ukončení smlouvy a uplynutí skartační lhůty pro daný typ dokumentu. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
Evidence a správa smluv B
C
až 10 let ode dne skončení smlouvy, případně od uplynutí záruční lhůty ; v případě soudního nebo obdobného řízení do jejich ukončení, příp. archiválie - bez skart. lhůty (kupní smlouvy, věcná břemena….) zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Evidence požadavků souvisejících se správou nemovitého majetku (opravy, úklidy, servisy, údržba, revize, znalecké posudky, atd.) B
C
5 let od realizace požadavku zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zpracování cookies na webových stránkách A
C
F
zpracování na zařízení uživatele podle druhu cookies zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
Pokročilá analytika a reporting F až 10 let  
Nábor zaměstnanců a programy pro studenty A
B
F
Po dobu trvání souhlasu nebo až 11 let  
Výběr zaměstnanců pro ověřování psychické/osobnostní způsobilosti/předpokladů C
F
retence řízena ČEZ, a.s. vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
Školení interních a externích pracovníků C
F
obvykle po dobu pracovního poměru zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zpracování účetních podkladů, zasílání a příjem podkladů C 11 let od ukončení ročního účetního období zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Poštovní a spisová služba F Podle skartační lhůty příslušného dokumentu  
Národní platforma Síťový semafor až 5 let zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
Přímý marketing (nabídka produktů a služeb zákazníkům) C
F
až po dobu trvání smlouvy zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů
Provádění (marketingových) výzkumů  B
F
až 1 rok  
Elektromobilita B
C
11 let zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Skladování C 5 let od vystavení dokladu zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Naše společnost může pro zajištění efektivnosti a odbornosti procesů vaše osobní údaje v rámci jejich zpracování v odůvodněných případech zpřístupnit svým zaměstnancům anebo smluvním partnerům v pozici zpracovatele osobních údajů (na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo jiného právního aktu) nebo smluvním partnerům v pozici společného správce osobních údajů (na základě smlouvy o vzájemných právech a povinnostech společných správců nebo jiného právního aktu) nebo dalšímu správci osobních údajů v pozici příjemce osobních údajů.

U našich smluvních zpracovatelů osobních údajů vyžadujeme obdobný organizačně-technický standard ochrany osobních údajů, jaký máme nastaven jednotně pro celý Koncern ČEZ, včetně dodržování smluvních podmínek vztahujících se ke zpracování osobních údajů (např. povinnost používat předmětné osobní údaje výhradně k těm účelům, ke kterým jim byly předány, zákaz sdílení předaných osobních údajů s dalšími zpracovateli osobních údajů bez našeho předchozího souhlasu atd.).

Naplnění našich požadavků na zpracování předaných osobních údajů ověřujeme u dotčených smluvních zpracovatelů před uzavřením smlouvy o zpracování osobních údajů (či jiného právního aktu), během jejího trvání, a i po jejím skončení (zejména co do výmazu předaných osobních údajů apod.).

Zpracovatelé osobních údajů

 

KATEGORIE ZPRACOVATELE

ČINNOST

Bezpečnostní agentury

Zajištění ochrany života, zdraví a majetku (prostřednictvím externích bezpečnostních agentur).

Další společnosti ze Skupiny ČEZ

ČEZ Distribuce, a. s., je jednou ze společností Skupiny ČEZ a pro zajištění kvalitních služeb využívá i spolupráce s mateřskou společností a dalšími dceřinými společnostmi, které jsou blíže uvedeny na stránkách www.cez.cz.

Dodavatelé nebo poskytovatelé služeb

Např. zhotovitelé projektové dokumentace či realizace energetických staveb včetně souvisejících opatření, dodavatelé kamerových systémů, osoby provádějící kontrolu odběrných míst, společnosti poskytující správu a archivaci smluv a souvisejících dokumentů.

Držitelé licence na obchod s elektřinou

Výkon licencované činnosti obchodníka s elektřinou.

Marketing a komunikace

Zajištění komunikace s veřejností, včetně realizace reklamních akcí, komunikačních materiálů a marketingových výzkumů.

Personální agentury

Zajištění náboru a výběru vhodných uchazečů o zaměstnání.

IT služby a dodavatelé softwarů

Vývoj a údržba relevantních IT systémů, webových stránek apod.

Poštovní a kurýrní služby

Poštovní služby včetně dodání poukázané peněžní částky, dále přeprava poštovních zásilek a kurýrní přeprava zásilek.

Právní služby a poradenství

Poskytování právních služeb a poradenství.

Znalci a odhadci

Poskytování znaleckých služeb a služeb odhadců.

Zplnomocněný subjekt

Vystupování a právní jednání jménem zmocnitele (v tomto případě ČEZ, a. s.) na základě plné moci či smlouvy.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být předány třetím subjektům, které jsou oprávněny získat takovéto osobní údaje. Jedná se například o daňové, správní či regulační orgány. V takových případech předáváme údaje na základě iniciativy dožadujících institucí, které jsou oprávněny vyžádat si informace o vás a Vaše údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud nám takovou povinnost stanoví příslušný právní předpis. Naše společnost však může těmto orgánům vaše osobní údaje poskytnout i z vlastního rozhodnutí, pokud má podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku (např. v případě zjištěného neoprávněného odběru elektřiny).

Naše společnost předává osobní údaje zejména těmto příjemcům:

 • Energetický regulační úřad
 • Operátor trhu OTE, a.s.
 • Úřad práce České republiky
 • Orgány činné v trestním řízení (soudy, státní zastupitelství a Policie ČR)
 • Poskytovatelé pracovně-lékařských služeb
 • Společnosti poskytující služby pojištění a řešení škodních událostí
 • Státní úřad inspekce práce
 • Národní bezpečnostní úřad
 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

 

Naše společnost zpracovává ať již přímo nebo prostřednictvím svých smluvních zpracovatelů vaše osobní údaje primárně na území České republiky, případně na území Evropské unie (dále jen „EU“), kde jsou prostřednictvím Nařízení GDPR platného a účinného pro celou Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHS“), nastaveny stejné podmínky ochrany a zabezpečení zpracování osobních údajů.

Výjimečně jsou osobní údaje předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. V těchto případech před předáním osobních údajů posuzujeme, zda vybraný správce či zpracovatel poskytuje vhodné záruky a podmínky, včetně vymahatelnosti vašich práv, jakožto subjektů údajů, za současného posouzení účinné právní ochrany osobních údajů v dané zemi. K předání vašich osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizací tak může dojít jen při splnění těchto podmínek:

 • vůči vybrané třetí zemi / mezinárodní organizaci existuje rozhodnutí Evropské komise, v rámci kterého bylo shledáno, že tato třetí země / mezinárodní organizace zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů;
 • vybraný zpracovatel nebo další zpracovatel je schopen poskytnout vhodné organizačně-technické záruky a v zemi tohoto zpracovatele, dalšího zpracovatele, existuje vymahatelnost práva subjektů údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

Vhodnými zárukami mohou být:

a) právně závazné a vymahatelné nástroje mezi orgány veřejné moci nebo veřejnými subjekty;

b) závazná podniková pravidla;

c) standardní doložky o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí;

d) standardní doložky o ochraně údajů přijatých relevantním dozorovým úřadem a schválených Evropskou komisí;

e) schválený kodex chování se závaznými a vymahatelnými závazky zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné záruky, a to i ohledně práv subjektů údajů;

f) schválený mechanismus pro vydání osvědčení spolu se závaznými a vymahatelnými závazky zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné záruky, a ‍to i ‍ohledně práv subjektů údajů.

 

Jako většina internetových stránek, i naše stránky používají cookies. Svůj souhlas se zpracováním cookies můžete změnit nebo odvolat. Podrobné informace vč. aktuálního nastavení a změny nebo odvolání souhlasu k souborům cookies jsou vám k dispozici v zápatí www.cezdistribuce.cz pod odkazem Informace o webu.

Naše společnost vám nabízí možnost využívat i různá portálová řešení, např. Distribuční portál, Geoportál, Portál naměřených dat, portál Standardy pro dodavatele apod.

Na elektronických portálech, které využíváte pro obsluhu služeb, vám zobrazujeme základní informace o vás a poskytovaných službách a tyto informace spravujeme, abychom vám obsluhu těchto služeb usnadnili. Konkrétní údaje ve spolupráci s vámi udržujeme v aktuálním stavu.

Abyste měli snadno přístupným způsobem a v souladu s legislativními požadavky k dispozici aktuální informace o plánovaných odstávkách, poskytujeme vám rovněž službu zasílání servisních zpráv a informací o plánovaných odstávkách a poruchách.

Pro zajištění některých služeb (např. portál Bez šťávy na www.bezstavy.cz a mobilní aplikaci Proud dostupnou ke stažení na App Store a Google Play) využíváme poskytovatele cloudových služeb, a to vždy za dodržení všech bezpečnostních pravidel a předpisů. Zejména dbáme na to, aby údaje byly skladovány na území Evropské unie, resp. EHS. 

Pro informování o dostupnosti distribuční soustavy k poskytování podpůrných služeb – služeb výkonové rovnováhy (PpS SVR) je k dispozici poskytovatelům PpS SVR také informační systém Síťový semafor.

Naše společnost usiluje o transparentní a korektní zpracování vašich osobních údajů a zajištění jejich náležité ochrany, vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. Abychom vás ujistili o našem odpovědném přístupu ke zpracování vašich údajů, jsme připraveni rychle a profesionálně reagovat na vaše oprávněné požadavky, kterými si můžete ověřit naši odpovědnost při zpracování vašich údajů a případně nám pomoci napravit nedostatky.

 • Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat.
 • Máte právo od nás jako správce údajů požadovat přístup ke svým osobním údajům a podrobnější informace o jejich zpracování.
 • Máte právo od nás požadovat opravu vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsme je získali na základě vašeho souhlasu nebo v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy, a jsou zpracovány automatizovaně.
 • Máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů. Výmaz vašich osobních údajů provádíme, pokud zjistíme, že již nemáme žádný právní důvod pro jejich další zpracování.
 • V případě automatizovaného rozhodování máte tato práva:
  • na lidský zásah – zajistíme vyhodnocení žádosti našim zaměstnancem
  • vyjádřit svůj názor – přihlédneme k veškerým vašim relevantním názorům
  • právo napadnout rozhodnutí.
 • Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si informovat, že výkon práv subjektů údajů podle čl. 12 až 22 Nařízení GDPR může být v souladu s čl. 23 odst. 1 Nařízení GDPR omezen. Podrobné informace ohledně vašich práv včetně způsobů výkonu vašich práv v případě ochrany osobních údajů naleznete zde.

Cookies

Krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Dozorový úřad

Úřad v ČR zřízen jako Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) zákonem o zpracování osobních údajů. Jsou mu svěřeny kompetence ústředního správního úřadu pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a další kompetence stanovené zvláštním právním předpisem.

Energetický zákon („EZ“)

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Koncern ČEZ

Podnikatelské seskupení deklarované podle § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., (ZOK), v jehož čele stojí řídící osoba společnost ČEZ, a. s., a jehož součástí jsou další řízené osoby. Přehled Informací o zpracování osobních údajů všech společností Koncernu ČEZ je dostupný zde: Informační memoranda koncernových společností Skupiny ČEZ je dostupný zde: Informační memoranda koncernových společností Skupiny ČEZ

Nařízení GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaj (dále jen „OÚ“)

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Osoba jmenovaná pro celý Koncern ČEZ podle čl. 37 Nařízení GDPR. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále též jako „DPO“) má samostatnou odpovědnost za vymezenou oblast ochrany osobních údajů pro Koncern ČEZ a je partnerem pro jednání s ÚOOÚ a subjekty údajů. Odpovědností pověřence pro ochranu osobních údajů je zejména chránit zájmy subjektů údajů.

Příjemce

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Příjemce disponuje zákonnou, smluvní či jinou pravomocí zpracovávat osobní údaje. Jedná se o jiné správce či zpracovatele například o daňové, správní či regulační orgány. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ představuje seskupení více společností kolem mateřské společnosti ČEZ, a. s., podnikajících především v oblasti energetiky, propojené s touto mateřskou společností zejména prostřednictvím majetkových účastí. Bližší informace jsou k dispozici zde.

Správce osobních údajů

Právnická osoba (společnost ČEZ Distribuce, a. s.) , která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Správce může zmocnit nebo pověřit zpracováním osobních údajů Zpracovatele.

Subjekt údajů (dále jen „SÚ“)

Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Subjekt údajů se považuje za identifikovaný, nebo identifikovatelný, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit jeho identitu.

Test přiměřenosti

Posouzení žádosti subjektu údajů Správcem, je-li žádost subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. Za zjevně nedůvodné mohou být považovány žádosti např. v případě, že na první pohled zcela postrádají odůvodnění (v případě, kdy je odůvodnění nezbytné) a nelze ani výkladem posoudit, o co se subjektu údajů jedná (příkladem může být námitka proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 Nařízení GDPR, pokud SÚ v žádosti neuvede informace o své situaci, které umožní Správci posoudit, zda převažuje oprávněný zájem nad zájmem subjektu údajů). Za zjevně nepřiměřenou mohou být žádosti považovány zejména tehdy, pokud se bezdůvodně opakují nebo je jich velký počet. Toto nelze paušalizovat, vždy je třeba posuzovat v kontextu daného případu. Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá Správce a odůvodňuje ji ve sdělení, kterým subjekt údajů a Pověřence pro ochranu osobních údajů informuje o odmítnutí žádosti. Toto odůvodnění musí Správce zdokumentovat a uložit pro případnou kontrolu Dozorového úřadu.

ZZOÚ

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování osobních údajů

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracovatel osobních údajů

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce.

Zvláštní kategorie údajů (citlivé údaje) 

Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. 

Pokud máte žádost nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za zpracování osobních údajů v naší společnosti, kontaktujte nás prosím pomocí webového formuláře nebo korespondenčně na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň. Na vaše žádosti, dotazy nebo stížnosti odpovíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich doručení. Pokud bychom z důvodu složitosti řešení vaší žádosti nebo vysokého počtu žádostí dalších osob nedokázali vaši žádost vypořádat včas, budeme vás informovat o potřebném prodloužení lhůty.

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Petr Brázda, LL.M. Lze ho kontaktovat prostřednictvím webového formuláře nebo písemně na adrese Pověřenec pro ochranu osobních údajů, ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53, Praha 4 nebo prostřednictvím datové schránky ID: yqkcds6. Podrobnosti o možnostech kontaktování pověřence, jeho poslání a působnosti při řešení vašich práv jsou dostupné na webové stránce Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Toto informační memorandum je účinné dnem zveřejnění 25. 5. 2018. Poslední aktualizace textu proběhla ke dni 30. 9. 2023. 

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků, obchodních partnerů a dalších externích osob ČEZ Distribuce, a. s. (Archiv ke stažení)

V průběhu času může docházet ke změně právních předpisů, upravujících pravidla a podmínky zpracování a ochrany vašich osobních údajů, nebo ke změně našich podmínek, postupů a způsobů zpracování a ochrany vašich osobních údajů. Budeme vás o nich vždy informovat prostřednictvím aktualizace této Informace, pokud si daná změna nevyžádá, abychom vám o ní dali vědět také formou individuální komunikace (dopisem nebo elektronickou zprávou).