Mikrozdroj (do 10 kW, bez licence)

Žádost o uzavření/změnu smlouvy nám zasílejte na vyplněném a podepsaném formuláři Žádost o uzavření/změnu smlouvy o připojení v souvislosti s připojením mikrozdroje nn (elektronická verze) spolu s doložením všech povinných příloh na adresu Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, e-mailem na info@cezdistribuce.cz nebo osobně předejte na některém ze široké sítě našich kontaktních míst.

Dovolujeme si Vás upozornit, že bez řádně uzavřeného smluvního vztahu zahrnujícího i technické podmínky pro připojení mikrozdroje nemůžete ve Vašem odběrném místě tento mikrozdroj připojit (provozovat). Nedodržení tohoto ustanovení je přestupkem podle energetického zákona podle § 90 odst. 1 písm. g a může být sankcionováno.

Před podáním žádosti o změnu smlouvy o připojení v souvislosti s připojením mikrozdroje je nutné, v případě potřeby, realizovat na vlastní náklady úpravy elektroměrového rozvaděče tak, aby byly pro montáž elektroměru typu B zajištěny požadované rozměry v souladu s Připojovacími podmínkami pro odběry C, D. Při montáži může být ověřena i Vámi předaná naměřená hodnota impedance. 

V případě, že požadujete nenulovou hodnotu rezervovaného výkonu nebo budou před instalací mikrozdroje v odběrném místě naměřeny hodnoty impedance, které překračují výše povolené mezní hodnoty, nelze uplatnit postup zjednodušeného procesu připojení a instalaci mikrozdroje je možné zahájit až standardním posouzení možnosti připojení, v takovém případě podejte svou žádost na formuláři Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí (elektronická verze) spolu s doložením všech povinných příloh na adresu Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, e-mailem na info@cezdistribuce.cz nebo osobně předejte na některém z našich kontaktních míst.

Dovolujeme si Vás upozornit, že bez řádně uzavřeného smluvního vztahu a doložení splnění veškerých podmínek (včetně prvního paralelního připojení) nemůžete ve Vašem odběrném místě tento mikrozdroj připojit (provozovat). Nedodržení tohoto ustanovení je mj. přestupkem podle energetického zákona podle § 90 odst. 1 písm. g a může být sankcionováno.

ON-LINE PRŮVODCE podáním žádosti (bez registrace)PROSTŘEDNICTVÍM DISTRIBUČNÍHO PORTÁLU (s registrací)

 

Žadatel o připojení mikrozdroje může při splnění níže uvedených podmínek provést ve svém odběrném místě instalaci mikrozdroje a následně pouze požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o změnu smlouvy o připojení, jejíž uzavření jej opravňuje uvést mikrozdroj do provozu. 

Podmínky pro zjednodušený proces připojení mikrozdroje (§ 16 vyhl. č. 16/2016 Sb.):

 • vztahuje se pouze na připojení k distribuční soustavě z hladiny nízkého napětí (v již existujícím odběrném místě)
 • instalovaný výkon mikrozdroje nepřesáhne 10 kW
 • v odběrném místě není již připojena jiná výrobna
 • žadatel bude elektřinu vyrábět pouze pro vlastní spotřebu (v odběrném místě) a elektřina nebude dodávána do sítě (případná neoprávněná dodávka do distribuční sítě bude penalizována v souladu s platným Cenovým rozhodnutím ERÚ), tzn. že hodnota rezervovaného výkonu je vždy rovna 0 
 • hodnota impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční síti, jejíž změření zajišťuje na své náklady žadatel, musí být menší než:
  • 0,47 Ω pro mikrozdroje do 16 A na fázi (odpovídá celkovému instalovanému výkonu nejvýše 10 kW při 3fázovém připojení nebo 3,7 kW při 1fázovém připojení)

   nebo

  • 0,75 Ω pro mikrozdroje do 10 A na fázi (odpovídá celkovému instalovanému výkonu nejvýše 6,9 kW při 3fázovém připojení nebo 2,3 kW při 1fázovém připojení) 
   (Pozn.: V případě naměření vyšších hodnot než povolených je nutné postupovat dle návodu níže.)
 • provoz mikrozdroje musí být v souladu s Pravidly provozování distribuční soustavy (Příloha č. 4) a s ustanovením navazujících technických norem

Pokud nesplňujete speciální podmínky pro připojení mikrozdroje a jeho provozování bez licence, postupujte v souladu se standardními podmínkami pro připojení výroben, které naleznete zde.