Skip to Content

Zjednodušené připojení mikrozdroje? 

Zjednodušený proces připojení mikrozdroje je určen žadatelům, kteří budou elektřinu vyrábět pouze pro vlastní spotřebu a zajistí technologické vybavení mikrozdroje tak, aby nebyla vyrobená elektrická energie dodávána do distribuční soustavy, a zároveň splní limitní hodnoty impedance proudové smyčky v místě připojení.

Co je to mikrozdroj?

Mikrozdroj je zdroj elektrické energie provozovaný bez licence s instalovaným výkonem do 10 kW připojený k distribuční soustavě z hladiny nízkého napětí v již existujícím odběrném místě, kde není připojena jiná výrobna. Mikrozdroj nesmí být připojen a provozován bez řádně uzavřeného smluvního vztahu.  

Podmínky pro zjednodušený proces připojení mikrozdroje: 

Veškerá vyrobená elektrická energie bude sloužit pro vlastní spotřebu ve stávajícím odběrném místě a nebude dodávána do sítě, tzn. hodnota rezervovaného výkonu je vždy rovna nule (neoprávněná dodávka do distribuční soustavy bude penalizována v souladu s platným Cenovým rozhodnutím ERÚ). 

Hodnota impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě, jejíž změření zajišťuje na své náklady žadatel, musí být menší než 0,47 Ω pro mikrozdroje do 16 A na fázi (odpovídá celkovému instalovanému výkonu nejvýše 10 kW při 3fázovém připojení nebo 3,7 kW při 1fázovém připojení) nebo 0,75 Ω pro mikrozdroje do 10 A na fázi (odpovídá celkovému instalovanému výkonu nejvýše 6,9 kW při 3fázovém připojení nebo 2,3 kW při 1fázovém připojení)

Pro podání této žádosti budete potřebovat tyto údaje:

Pro podání této žádosti budete potřebovat tyto údaje (smlouva a technické):
 • osobní a technické údaje
 • jméno a příjmení / název společnosti
 • datum narození / IČO
 • adresa trvalého pobytu / sídlo firmy
 • EAN
 • kontaktní e-mail a telefon
Technické údaje mikrozdroje:
 • požadovaný instalovaný výkon (kWp) 
 • způsob připojení mikrozdroje (1fáze/3fáze) 
 • druh generátoru (v případě fotovoltaické výrobny se jedná o fotočlánkový se střídačem) 
 • hodnotu naměřené impedance proudové smyčky (Ω) 
 • kapacita baterie v kWh (pokud je požadována)  

Přílohy: revizní zpráva odběrného místa s předmětem revize instalace mikrozdroje a naměřenou hodnotou impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě 

Upozornění: Tento průvodce má informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a PPDS