Skip to Content

Připojení nové výrobny do již existujícího odběrného místa připojeného na hladině VN nebo VVN (s vlastní transformační stanicí, např. osazení fotovoltaické elektrárny na střechách průmyslového areálu nebo výrobních hal)  

Pro provoz tohoto druhu výrobny je zapotřebí mít sjednanou licenci od Energetického regulačního úřadu. Více informací naleznete: Licence | eru.cz   

Pro podání této žádosti budete potřebovat tyto údaje: 

Osobní a kontaktní údaje
 • název společnosti / jméno a příjmení 
 • IČO / datum narození 
 • sídlo firmy / adresa trvalého pobytu 
 • EAN (identifikační číslo odběrného místa elektřiny, pro případ připojení do stávajícího odběrného místa) 
 • kontaktní e-mail a telefon
Technické údaje o výrobním zařízení
 • požadovaný instalovaný výkon (kW) 
 • požadovaný rezervovaný výkon (kW) 
 • druh generátoru (v případě fotovoltaické výrobny se jedná o fotočlánkový se střídačem) 
 • kapacita baterie v kWh (pokud je požadována) 
 • požadovaný termín připojení
Technické údaje o odběrném zařízení
 • v případě připojení nové výrobny do stávajícího odběrného místa budete potřebovat údaje ze stávající smlouvy o připojení 
 • požadovaný rezervovaný příkon (kW) 
 • připojované spotřebiče a jejich příkon (kW)
Přílohy nutné k podání žádosti

Povinné přílohy naleznete zde 

Žádost se podává, pokud plánujete připojit novou výrobnu, měníte instalovaný či rezervovaný výkon, nebo měníte způsob provozu výrobny.

Seznamte se s náležitostmi žádosti o připojení výrobny >>
Chci podat žádost on-line

Požádejte si o připojení výrobny on-line, po potvrzení převzetí žádosti můžete průběžně sledovat stav řešení požadavku.

Kontrola úplnosti žádosti o připojení
Do 15 dnů

Zkontrolujeme, zda podaná žádost splňuje vše potřebné pro posouzení a vystavení návrhu smlouvy včetně technických podmínek připojení výrobny.

Vyžádání studie připojitelnosti
Do 30 dnů

Jsme oprávněni požádat a vyzvat žadatele k vypracování a doložení studie připojitelnosti pro konkrétní záměr.

 

 

Vyžádání podkladů pro studii připojitelnosti
Do 30 dnů

Pokud byl žadatel vyzván k vypracování studie připojitelnosti, musí si vyžádat nezbytné podklady prostřednictvím Distribučního portálu.

Dodání podkladů pro studii připojitelnosti
Do 15 dnů

Na základě žádosti odesíláme ve stanovené lhůtě podklady.

Zpracování studie připojitelnosti
Do 90 dnů

Žadatel si zajistí na své náklady u odborné firmy zpracování studie připojitelnosti, kterou doručí nejpozději do stanovené lhůty prostřednictvím Distribučního portálu.

 

Kontrola studie připojitelnosti
Do 30 dnů

Provedeme kontrolu doložené studie, případně si vyžádáme její doplnění, a posoudíme vliv konkrétní žádosti o připojení výrobny na chod distribuční soustavy v daném místě.

 

 

 

Ověření chodu sítě výpočtem nebo měřením
Do 15 dnů

Pokud je to pro posouzení žádosti nezbytné, ČEZ Distribuce posoudí výpočtem nebo osazením kontrolního měření vliv konkrétní žádosti o připojení výrobny na chod distribuční soustavy v daném místě.

Provedeme na základě kompletních podkladů technické posouzení žádosti a možnosti připojení. V případě kladného posouzení obdržíte návrh smlouvy, v opačném případě písemné vyrozumění.

Stanovení technických podmínek připojení a odeslání návrhu smlouvy
Do 60 dnů

Ve stanovené lhůtě dokončíme technické posouzení a zašleme návrh smlouvy.

 • Pokud není pro připojení nutná úprava distribuční sítě, pošleme vám smlouvu o připojení
 • Pokud vyhodnotíme, že je třeba upravit distribuční síť, zašleme vám smlouvu o budoucí smlouvě o připojení s popisem plánovaných úprav sítě
Přijetí a podpis návrhu smlouvy
Do 60 dnů

Jeden podepsaný výtisk smlouvy doručte na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň.

Úhrada min. 50 % vyměřeného podílu ze smlouvy, pokud je vyčíslen. 
Do 15 dnů

Bude-li žádost spojena s navýšením výkonu či příkonu, uhraďte prosím včas min. 50 % vyměřeného podílu na nákladech. Potřebné údaje pro úhradu naleznete ve smlouvě.
Aktuální stav žádosti o připojení výrobny můžete ověřit on-line prostřednictvím Distribučního portálu.

 

 • PRO ÚČELY STAVEBNÍHO NEBO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Potřebujete vyjádření provozovatele distribuční soustavy ke stavební dokumentaci pouze pro účely stavebního nebo územního řízení? Žádáte o souhlas s umístěním stavby nebo s činností v ochranném pásmu?

Použijte elektronický formulář žádosti o vyjádření pro účely stavebního nebo územního řízení ˃˃
 • DOLOŽENÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ŽADATELEM

Doložte prováděcí projektovou dokumentaci záměru v souladu s technickými podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy, a to on-line prostřednictvím Distribučního portálu nebo anonymní aplikace.

Seznamte se s náležitostmi žádosti o odsouhlasení prováděcí projektové dokumentace >>
Chci podat žádost on-line

Doložte prováděcí projektovou dokumentaci záměru v souladu s technickými podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy, a to on-line.

 

Odsouhlasení projektové dokumentace
Do 30 dnů

Posoudíme soulad zaslané projektové dokumentace se stanovenými technickými podmínkami připojení výrobny dle smlouvy a zašleme vyjádření. Tím není dotčena povinnost žadatele postupovat v souladu s uzavřenou smlouvou.

 

 

V souladu se stanovenými technickými podmínkami připojení, které jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy, můžete zahájit na své náklady realizaci záměru.

Úprava distribuční soustavy
Dle smlouvy

V případě uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o připojení zahájíme úpravu distribuční soustavy. Termín realizace v měsících je uveden ve smlouvě a začíná běžet dnem doručení podepsané smlouvy a připsáním úhrady min. 50 % vyměřeného podílu na nákladech. O průběhu a dokončení realizace vás budeme informovat.

Výstavba výrobny a příprava dokumentace

Vámi zvolená dodavatelská firma zajistí realizaci výstavby výrobny včetně požadované dokumentace.
Aktuální stav žádosti o připojení výrobny můžete ověřit on-line prostřednictvím Distribučního portálu.

 

Před uvedením výrobny do provozu a připojením k distribuční soustavě zpracujte a předložte Místní provozní předpisy (dále jen „MPP“) k odsouhlasení.

Předložení místních provozních předpisů k odsouhlasení
Seznamte se s náležitostmi žádosti o odsouhlasení MPP >>

Schválení MPP řešte on-line a to prostřednictvím Distribučního portálu.

 

 

Proces uvedení výrobny do provozu je ukončen vydáním dokumentu Konečné provozní oznámení, který opravňuje výrobce trvale provozovat nový výrobní modul paralelně s distribuční soustavou. Před získáním Konečného provozního oznámení pro výrobní modul nám musí výrobce prokázat, že výrobní modul splnil námi stanovené požadavky. Za tímto účelem musí úspěšně dokončit předepsané zkoušky nebo prokázat schopnosti protokoly od výrobce zařízení a předložením instalačního dokumentu.

Ověření, že výrobní modul výrobny příslušné kategorie je v souladu s Nařízením Komise (EU) 2016/631 (dále jen „RfG“).

Pro zahájení trvalého provozu výrobny paralelně s distribuční soustavou je nutné mimo jiné splnit požadavky definované v Pravidlech provozování distribuční soustavy (dále jen „PPDS“), RfG a mít s námi uzavřenou smlouvu o připojení. Provedení jednotlivých zkoušek a simulací prokazující soulad s definovanými požadavky pro konkrétní výrobní modul je předloženo na formulářích Instalačního dokumentu výrobního modulu nebo Dokumentu výrobního modulu.

Výrobce musí zajistit, aby každý výrobní modul byl v souladu s těmito požadavky po celou dobu životnosti výrobny.

Dokumenty výrobního modulu >>
Rozdělení odpovědnosti mezi vlastníka výrobny a provozovatele distribuční soustavy >>

Pro úspěšné ukončení procesu připojení výrobny a získání Konečného provozního oznámení si požádejte o UTP a to on-line prostřednictvím Distribučního portálu.

Seznamte se s náležitostmi žádosti o UTP >>
Umožnění trvalého provozu
Do 30 dnů

 

Seznamte se s náležitostmi žádosti uvedení výrobny do provozu >>

 

Úspěšné ukončení připojení výrobny

 

 Upozornění: Tento průvodce má informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a PPDS