Ověření souladu s RfG

Bezpečný provoz soustavy je možný jen tehdy, existuje-li úzká spolupráce mezi vlastníky výroben elektřiny a provozovateli soustav. Funkčnost soustavy za abnormálních provozních podmínek závisí zejména na odezvě výrobních modulů (VM) na odchylky od referenčních hodnot napětí a od jmenovité frekvence. V souvislosti se zajištěním bezpečnosti provozu soustavy, by soustavy a výrobní moduly měly být z hlediska systémového inženýrství považovány za jeden celek vzhledem k tomu, že tyto části jsou na sobě závislé. Jako předpoklad pro připojení k elektrizační soustavě by proto měly být pro výrobní moduly stanoveny příslušné technické požadavky.

Tyto požadavky jsou zakotveny v NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 (RfG), kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k distribuční soustavě, a dále jsou průběžně implementovány do Pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS), konkrétně do přílohy č. 4 "Pravidla pro paralelní provoz výroben a akumulačních zařízení se sítí Provozovatele distribuční soustavy".

Kategorie VM Podkategorie VM Hranice instalovaného výkonu
A A1  do 11 kW vč. 
A2  nad 11 kW 
do 100 kW 
B   B1   nad 100 kW vč. 
do 1 MW 
B2   nad 1 MW vč. 
do 30 MW 
C nad 30 MW vč. 
do 75 MW
D D nad 75 MW vč.

Ověření, že výrobní modul výrobny příslušné kategorie je v souladu s nařízením RfG dokládá výrobce při procesu prvního paralelního připojení výrobny k distribuční soustavě (PPP).

Rozdělení odpovědnosti mezi vlastníka výrobny a provozovatele distribuční soustavy společnost ČEZ Distribuce, a. s., při zkouškách naleznete ZDE

povinné doklady (RFG)

pro připojení výrobního modulu (VM) k distribuční soustavě v rámci procesu ověřování souladu s NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) 2016/631 (RfG) 

Dokument výrobního modulu / výrobny (prokázání souladu VM s požadavky RfG dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 a přílohy č. 4 PPDS pro VM typu A1 a A2)

Ověření parametrů může být provedeno těmito způsoby:

- zkouškou, která je provedena dle Metodiky (ve vybraných případech lze ověření parametrů doložit protokolem)

- certifikátem VM, vydaným akreditovaným subjektem dle (ES) č. 765/2008

- výjimkou z RfG vydanou Energetickým regulačním úřadem (ERÚ)

Typ VM  Inst. výkon  Dokument VM ke stažení  Metodika ověření souladu s RfG
A1  do 11 kW vč.  Dokument výrobního modulu typu A1 Metodika ověření souladu s RfG pro VM typu A1
A2  od 11 kW do 100 kW  Dokument výrobního modulu typu A2   Metodika ověření souladu s RfG pro VM typu A2  

Studie provedené vlastníkem výrobny elektřiny k prokázání očekávaného chování v ustáleném stavu a dynamického chování – pokud jejich provedení bylo v rámci stanovení podmínek pro připojení VM požadováno PDS (netýká se VM A1) 

Harmonogram poskytnutí systémových údajů, jež jsou pro provedení studií potřebné – pokud jejich provedení bylo v rámci stanovení podmínek pro připojení VM požadováno PDS (netýká se VM A1) 

Certifikáty zařízení, které vydal certifikátor – v případě použití certifikátů jsou pro příslušnou kategorii VM za vyhovující považovány pouze takové certifikáty zařízení, které jsou vydány akreditovaným subjektem dle (ES) č. 765/2008 

 

 

Upozornění: Tento materiál má informační charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a PPDS.