Požadavky na regulaci výroben

Provozovatel distribuční soustavy společnost ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „PDS“) informuje o postupu nasazování dispečerského řízení pro regulaci jalového výkonu a napětí (dále jen „U/Q regulace“) u výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě:

Novelou zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, provedenou zákonem č. 211/2011 Sb., byla zavedena povinnost dovybavit dispečerským řízením všechny výrobny s instalovaným výkonem nad 100 kW, a to na základě ustanovení § 23 odst. 2 energetického zákona ve znění:

„Výrobce elektřiny je povinen… vybavit výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem 100 kW a více zařízením umožňujícím dispečerské řízení výrobny elektřiny a udržovat toto zařízení v provozuschopném stavu; tato povinnost se nevztahuje na výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje elektřiny poprvé uvedené do provozu do roku 2000 o instalovaném výkonu do 10 MW včetně a na průtočné malé vodní elektrárny s instalovaným výkonem do 10 MW včetně,…“.

Mezní termín pro zavedení shora uvedené povinnosti výrobce byl v přechodných ustanoveních k novele (čl. II, body 14 a 15) upraven následovně:

Výrobce elektřiny je povinen vybavit výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem od 100 kW do 2 MW uvedenou do provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona zařízením umožňujícím dispečerské řízení do 30. června 2013.“

„Výrobce elektřiny je povinen vybavit výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem 2 MW a více uvedenou do provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona zařízením umožňujícím dispečerské řízení do 30. června 2012.“

Na základě novely Přílohy č. 4 Pravidel Provozování Distribuční Soustavy (dále jen PPDS) z července 2010 je jalový výkon výrobny od instalovaného výkonu 100 kVA řiditelný (v případě PDS regulací na zadanou hodnotu napětí z dispečinku).

S ohledem na přínos U/Q regulace pro stabilizaci napětí v distribuční soustavě a zamezení negativnímu ovlivňování kvality elektřiny pro zákazníky přistoupil PDS k uplatnění výše uvedených legislativních požadavků, přičemž o těchto nových legislativních požadavcích a jejich možném budoucím uplatnění informoval PDS dotčené výrobce dopisem již v roce 2011 v rámci doplňování dispečerského řízení o regulaci činného výkonu. Definice dispečerského řízení a požadavky na technické vybavení výroben jsou obsaženy ve vyhlášce č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení, ve znění pozdějších předpisů.

Primárně je požadavek na doplnění U/Q regulace realizován tam, kde výrobny při svém provozu prokazatelně negativně ovlivňují kvalitu elektřiny pro zákazníky tím, že způsobují významné nárůsty napětí v distribuční soustavě. PDS prostřednictvím příslušných techniků postupně oslovuje a jedná s výrobci o naplnění tohoto požadavku.

Rozsah dodávky jalového výkonu v rámci U/Q regulace může být uplatňován až do rozsahu povinné podpory sítě dle Přílohy č. 4 PPDS (cos φ ± 0,9). S ohledem na limity technických možností generátorů/střídačů na stávajících výrobnách může být výsledný požadovaný rozsah nižší.

V souvislosti se zpětným doplněním a zprovozněním U/Q regulace na výrobnách uzavírá PDS s dotčenými výrobci dodatek ke smlouvě o připojení.

Výhody nasazení U/Q regulace:
  • Menší pravděpodobnost vypnutí výroben ochranou z důvodu přepětí nebo podpětí a s tím souvisejících ztrát na výrobě.
  • Navýšení připojitelnosti (instalovaného výkonu a počtu) nových výroben do distribuční soustavy.
  • Odstranění negativního ovlivnění kvality elektřiny pro zákazníky.
Dopady na výrobce:
  • Investiční náklady související s úpravou nebo doplněním řídicího systému výrobny.
  • V případě, že je na výrobně aktivní a funkční U/Q regulace, je nevyžádaná dodávka jalové energie a odběr jalové energie v době regulace ze strany PDS nevyhodnocován.
Související odkazy
Provozní instrukce s požadavky na zařízení pro regulaci a ovládání výroben a na zařízení poskytující službu odezvy na straně poptávky
Pravidla provozování distribučních soustav (PPDS)
Připojovací podmínky