Skip to Content

Kdy uplatníme standardní přípojení mikrozdroje?

Standardní proces uplatníte v případě, že plánujete nespotřebovanou vyrobenou elektrickou energii dodávat do distribuční soustavy (tzn. sjednáte si rezervovaný výkon), nebo budou v odběrném místě naměřeny hodnoty impedance, které překračují povolené mezní hodnoty pro zjednodušené připojení mikrozdroje.

Co je to mikrozdroj?

Mikrozdroj je zdroj elektrické energie provozovaný bez licence s instalovaným výkonem do 10 kW připojený k distribuční soustavě z hladiny nízkého napětí v již existujícím odběrném místě, kde není připojena jiná výrobna. Mikrozdroj nesmí být připojen a provozován bez řádně uzavřeného smluvního vztahu.

 

Pro podání této žádosti budete potřebovat tyto údaje:

Osobní a kontaktní údaje
 • jméno a příjmení / název společnosti
 • datum narození / IČO
 • adresa trvalého pobytu / sídlo firmy
 • EAN
 • kontaktní e-mail a telefon
Technické údaje výrobny
 • požadovaný instalovaný výkon (kW)
 • požadovaný rezervovaný výkon (kW)
 • způsob připojení výrobny (1fáze/3fáze)
 • druh generátoru (v případě fotovoltaické výrobny se jedná o fotočlánkový se střídačem)
 • kapacita baterie v kWh (pokud je požadována)
Technické údaje o odběrném místě
 • velikost a počet fází hlavního jističe (např.: 1x16A, 3x25A)
 • připojované spotřebiče a jejich příkon
Výhody registrace v Distribučním portálu (DIP)
 • on-line přehled o svém účtu, o zadaných požadavcích a o aktuálním stavu řešení. 
 • možnost zadávat online distribuční požadavky 
 • přihlášení do portálu naměřených dat 

Žádost se podává, pokud plánujete připojit nový mikrozdroj, měníte instalovaný výkon (změnou technických parametrů, např. doplněním fotovoltaických panelů) či rezervovaný výkon pro dodávku nespotřebované elektrické energie do distribuční soustavy, doplňujete baterie pro akumulaci, nebo měníte způsob provozu mikrozdroje (např. umožnění ostrovního provozu). Žádost se nepodává při výměně měniče v instalaci za nový se stejným nebo nižším výkonem; v případě přepisu odběrného místa s mikrozdrojem na nového majitele se žádá pouze o uzavření nové smlouvy o připojení.  

 

Chci podat žádost on-line

Požádejte si o standardní připojení mikrozdroje on-line, po potvrzení převzetí žádosti můžete sledovat stav řešení požadavku.  Další způsoby podání žádosti naleznete

Po úspěšném ukončení připojení mikrozdroje máte možnost požádat o přidělení druhého EAN pro data výroby prostřednictvím Distribučního portálu (s registrací) nebo on-line (bez registrace).
Před podáním požadavku o přidělení tohoto EAN doporučujeme kontaktovat vámi vybraného obchodníka a domluvit si s ním podmínky pro uzavření smlouvy a další postup ohledně výkupu nespotřebované elektřiny.

 

Kontrola úplnosti žádosti o připojení
Do 15 dnů

ČEZ Distribuce zkontroluje, zda podaná žádost splňuje všechny náležitosti nezbytné pro posouzení a vystavení návrhu smlouvy včetně technických podmínek připojení mikrozdroje.

Bude-li na základě doložených podkladů potřeba prověřit ovlivnění chodu distribuční soustavy připojením mikrozdroje, budete o této skutečnosti informováni.

Ověření chodu sítě výpočtem nebo měřením
Do 15 dnů

ČEZ Distribuce posoudí výpočtem nebo osazením kontrolního měření ovlivnění chodu distribuční soustavy připojením mikrozdroje.

 

Stanovení technických podmínek připojení a odeslání smlouvy
Do 30 dnů

ČEZ Distribuce provede na základě doložených podkladů technické posouzení žádosti a zašle návrh smlouvy.

 • Pokud není pro připojení mikrozdroje nutná úprava distribuční sítě, pošleme vám smlouvu o připojení
 • Pokud vyhodnotíme, že je třeba upravit distribuční síť, zašleme vám smlouvu o budoucí smlouvě o připojení
Přijetí a podpis smlouvy
Do 30 dnů

Podepsaný návrh Smlouvy o připojení vraťte podle vámi zvoleného způsobu jejího uzavření buď elektronicky prostřednictvím Distribučního portálu nebo fyzicky poštou na adresu ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň.

 
Úhrada vyměřeného podílu ze smlouvy
Do 15 dnů

Bude-li žádost spojena s navýšením rezervovaného příkonu dle hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, uhraďte prosím vyměřený podíl na nákladech. Potřebné údaje pro úhradu naleznete ve smlouvě.

 

Předložení projektové dokumentace k odsouhlasení nepožadujeme, a to ani v případech, kdy je odsouhlasení projektové dokumentace vyžadováno ve Smlouvě o připojení mikrozdroje.

Doporučujeme využít zapojení dle předepsaných typových schémat. Při podání žádosti o uvedení mikrozdroje do trvalého provozu nám oznamte, podle jakého typového schématu jste mikrozdroj připojili. Pokud Vám předepsané typové schéma nevyhovuje, doložte nám projektovou dokumentaci skutečného provedení v rámci procesu uvedení mikrozdroje do trvalého provozu.

V souladu se stanovenými technickými podmínkami připojení, které jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy, můžete zahájit na své náklady realizaci mikrozdroje.

Úprava distribuční soustavy
Dle smlouvy

V případě uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o připojení zahájí ČEZ Distribuce úpravu distribuční soustavy. Termín realizace v měsících je uveden ve smlouvě a začíná běžet dnem splnění doručení podepsané smlouvy a připsáním úhrady min. 50 % vyměřeného podílu na nákladech. O průběhu a dokončení realizace obdržíte informaci.

Výstavba mikrozdroje a příprava dokumentace

Vámi zvolená dodavatelská firma zajistí realizaci mikrozdroje včetně požadované dokumentace.

Používání mikrozdroje je možné až po dokončení procesu umožnění trvalého provozu včetně osazení příslušného měření (elektroměru).

Umožnění trvalého provozu
Do 30 dnů
Seznamte se s náležitostmi umožnění trvalého provozu >>

Úspěšné ukončení připojení mikrozdroje

O výrobní EAN si můžete požádat v případě, že:

 • je připojen výrobní zdroj a řešíte požadavek na sdílení elektřiny v rámci bytového domu
 • je připojený výrobní zdroj a chcete nespotřebovanou vyrobenou elektřinu prodávat 

Požadavek je možné zrušit do doby, než dojde k registraci EAN do systému Operátora trhu, tj. do data zahájení platnosti. Poté je proces nevratný, výrobní EAN nelze zrušit!

 

Chci podat žádost on-line

O výrobní EAN si požádejte přes Distribuční portál, kde vyberete požadavek (Žádost o vygenerování výrobního EAN). Další možností jak si o výrobní EAN požádat je prostřednictvím naší anonymní aplikace nebo prostřednictvím mobilní aplikace PROUD

 

Výrobní EAN slouží k uzavření smlouvy s dodavatelem k možnosti výkupu přebytku vámi vyrobené energie. Proto doporučujeme, před podáním žádosti o přidělení EAN pro data výroby, kontaktovat obchodníka a domluvit s ním podmínky pro uzavření této smlouvy. Upozorňujeme, že po vygenerování již nelze výrobní EAN zrušit.

O EAN pro data výroby si požádejte prostřednictvím Distribučního portálu, anonymní aplikace nebo prostřednictvím naší mobilní aplikace PROUD.

Na vašem odběrném místě musí být již připojené výrobní zařízení (např. mikrozdroj). Doporučujeme mít předjednanou smlouvu o výkupu s dodavatelem. Výrobní EAN není možné přidělit pro mikrozdroj zjednodušeně připojený.

Výrobní EAN zasíláme e-mailem zpravidla do týdne od přijetí požadavku.

Ne, pokud vám již byl přidělen druhý EAN a ten je již aktivní, není možné přistoupit k jeho deaktivaci, odběrné místo bude stále ve dvoueanovém režimu.

Je výhradně na vlastníkovi výrobního zařízení, aby před podáním žádosti vždy předem zvážil dopady svého rozhodnutí, tzn. rozdělit odběrné a předávací místo (OPM) na dvě – jedno spotřební a druhé výrobní a posoudil výhodnost výkupu vyrobené elektřiny. Výrobní EAN přidělujeme vždy výhradně na Vaši žádost a data o vyrobené elektřině zasíláme Operátorovi trhu. Z tohoto důvodu již aktivní výrobní EAN nelze zrušit.

Upozornění: Tento průvodce má informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a PPDS