Pro výrobce

Průvodce připojením

Jak probíhá připojení výrobny?

Průvodce procesem připojení výrobny

Připojujete novou výrobnu, rekonstruujete stávající nebo např. plánujete zvýšit výkon výrobny? Řešíte připojejí mikrozdroje pro vlastní spotřebu? Jednoduše Vás provedeme základními kroky procesu připojení.

Jakou výrobnu energie chcete připojit?

Postup připojení výrobny na napěťové hladině vysokého (vn), či velmi vysokého napětí (vvn)

T I P | Stáhněte si přehledný postup připojení a následně si ho vytiskněte. Stáhnout

1. Podání žádosti o připojení

Žádost se podává, pokud plánujete připojit nový zdroj, měníte instalovaný či rezervovaný výkon, nebo měníte způsob provozu zdroje (např. umožnění ostrovního provozu). V případě přepisu výrobny na nového majitele se uzavírá nová smlouva o připojení.

Chci podat žádost

Požádejte si o připojení výrobny on-line, po potvrzení převzetí žádosti můžete průběžně sledovat stav řešení požadavku. Další způsoby podání žádosti naleznete zde.

Kontrola úplnosti žádosti o připojení

Do 15 dnů

ČEZ Distribuce zkontroluje, zda podaná žádost splňuje všechny náležitosti nezbytné pro posouzení žádosti a vystavení návrhu smlouvy včetně technických podmínek připojení výrobny.

2. Ověření chodu sítě výpočtem nebo měřením, vyžádání studie

Na základě doložených podkladů budete informováni o nutnosti prověření ovlivnění chodu distribuční soustavy připojením výrobny výpočtem, měřením a/nebo doložením studie připojitelnosti.

Ověření chodu sítě výpočtem nebo měřením

Do 15 dnů

Pokud je to pro posouzení žádosti nezbytné, ČEZ Distribuce posoudí výpočtem nebo osazením kontrolního měření vliv konkrétní žádosti o připojení výrobny na chod distribuční soustavy v daném místě.

Vyžádání studie připojitelnosti

Do 30 dnů

ČEZ Distribuce je oprávněna požádat a vyzvat žadatele k vypracování a doložení studie připojitelnosti pro konkrétní záměr.

Vyžádání podkladů pro studii připojitelnosti

Do 30 dnů

Pokud byl žadatel vyzván k vypracování studie připojitelnosti, musí si vyžádat nezbytné podklady od ČEZ Distribuce e‑mailem na info@cezdistribuce.cz.

Dodání podkladů pro studii připojitelnosti

Do 15 dnů

ČEZ Distribuce na základě žádosti žadatele odesílá ve stanovené lhůtě podklady.

Zpracování studie připojitelnosti

Do 90 dnů

Žadatel si zajistí na své náklady zpracování studie připojitelnosti, kterou doručí nejpozději do stanovené lhůty e‑mailem na info@cezdistribuce.cz.

Kontrola studie připojitelnosti

Do 30 dnů

ČEZ Distribuce provede kontrolu doložené studie, popř. si vyžádá její doplnění, a posoudí vliv konkrétní žádosti o připojení výrobny na chod distribuční soustavy v daném místě.

3. Smlouva

ČEZ Distribuce provede na základě kompletních podkladů technické posouzení žádosti a možnosti připojení. V případě kladného posouzení obdržíte návrh smlouvy, v opačném případě písemné vyrozumění.

Stanovení technických podmínek připojení a odeslání návrhu smlouvy

Do 60 dnů

ČEZ Distribuce dokončí ve stanovené lhůtě technické posouzení a zašle návrh smlouvy.

  • Pokud není pro připojení nutná úprava distribuční sítě, pošleme Vám smlouvu o připojení
  • Pokud vyhodnotíme, že je třeba upravit distribuční síť, zašleme Vám smlouvu o budoucí smlouvě o připojení s popisem plánovaných úprav sítě

Přijetí a podpis návrhu smlouvy

Do 60 dnů

Jeden podepsaný výtisk smlouvy doručte na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň.

Úhrada min. 50 % vyměřeného podílu ze smlouvy

Do 15 dnů

Bude-li žádost spojena s navýšením výkonu či příkonu, uhraďte prosím včas min. 50 % vyměřeného podílu na nákladech. Potřebné údaje pro úhradu naleznete ve smlouvě.

4. Odsouhlasení projektové dokumentace záměru

ČEZ Distribuce provede posouzení předložené projektové dokumentace a zašle vyjádření.

Doložení projektové dokumentace žadatelem

Doložte projektovou dokumentaci záměru v souladu s technickými podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy, a to přes Distribuční portál, e‑mailem na info@cezdistribuce.cz nebo korespondenčně na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00.

Odsouhlasení projektové dokumentace

Do 30 dnů

ČEZ Distribuce posoudí soulad zaslané projektové dokumentace se stanovenými technickými podmínkami připojení výrobny dle smlouvy a zašle vyjádření. Tím není dotčena povinnost žadatele postupovat v souladu s uzavřenou smlouvou.

5. Fáze realizace

V souladu se stanovenými technickými podmínkami připojení, které jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy, můžete zahájit na své náklady realizaci záměru.

Úprava distribuční soustavy

Dle smlouvy

V případě uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o připojení zahájí ČEZ Distribuce úpravu distribuční soustavy. Termín realizace v měsících je uveden ve smlouvě a začíná běžet dnem doručení podepsané smlouvy a připsáním úhrady min. 50 % vyměřeného podílu na nákladech. O průběhu a dokončení realizace obdržíte informaci.

Výstavba výrobny a příprava dokumentace

Vámi zvolená dodavatelská firma zajistí realizaci výstavby výrobny včetně požadované dokumentace.

6. Uvedení výrobny do provozu

Na základě uzavřené smlouvy, splnění podmínek a doložení projektové dokumentace skutečného provedení lze požádat o připojení výrobny. Tomu ještě u většiny výroben (s výjimkou výrobních modulů A1 a A2) musí předcházet úspěšné absolvování tzv. zkušebního provozu pro ověření souladu s požadavky na připojení výroben k distribuční soustavě (RfG), které stanovuje NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631.

První paralelní připojení

Do 30 dnů

Přes Distribuční portál nebo e‑mailem na info@cezdistribuce.cz požádejte o první paralelní připojení výrobny. ČEZ Distribuce provede v dohodnutém termínu kontrolu na místě, z kontroly vyhotoví záznam, popř. může zajistit osazení nebo výměnu měřicího zařízení u nově připojovaných výroben (zejména pokud nebylo osazeno již při ověřování provozu zařízení). Seznamte se s náležitostmi žádosti o první paralelní připojení >>

Ověření souladu s RfG

Pro instalované výrobní moduly je potřeba doložit ověření souladu s požadavky na připojení výroben k distribuční soustavě (RfG), které stanovuje NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631. Více o RfG >>

Úspěšné ukončení procesu připojení výrobny


Upozornění:
Tento průvodce má informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a PPDS

Postup připojení výrobny na napěťové hladině nízkého napětí (nn)

T I P | Stáhněte si přehledný postup připojení a následně si ho vytiskněte. Stáhnout

1. Podání žádosti o připojení

Žádost se podává, pokud plánujete připojit nový zdroj, měníte instalovaný či rezervovaný výkon, nebo měníte způsob provozu zdroje (např. umožnění ostrovního provozu). V případě přepisu výrobny na nového majitele se uzavírá nová smlouva o připojení.

Chci podat žádost on-line

Požádejte si o připojení výrobny on-line, po potvrzení převzetí žádosti můžete průběžně sledovat stav řešení požadavku. Další způsoby podání žádosti naleznete zde.

Kontrola úplnosti žádosti o připojení

Do 15 dnů

ČEZ Distribuce zkontroluje, zda podaná žádost splňuje všechny náležitosti nezbytné pro posouzení žádosti a vystavení návrhu smlouvy včetně technických podmínek připojení výrobny.

2. Ověření chodu sítě výpočtem nebo měřením

ČEZ Distribuce zkontroluje, zda podaná žádost splňuje všechny náležitosti nezbytné pro posouzení žádosti a vystavení návrhu smlouvy včetně technických podmínek připojení výrobny.

Ověření chodu sítě výpočtem nebo měřením

Do 15 dnů

Pokud je to pro posouzení žádosti nezbytné, ČEZ Distribuce posoudí výpočtem nebo osazením kontrolního měření vliv konkrétní žádosti o připojení výrobny na chod distribuční soustavy v daném místě.

3. Smlouva

ČEZ Distribuce provede na základě kompletních podkladů technické posouzení žádosti a možnosti připojení. V případě kladného posouzení obdržíte návrh smlouvy, v opačném případě písemné vyrozumění.

Stanovení technických podmínek připojení a odeslání návrhu smlouvy

Do 30 dnů

ČEZ Distribuce dokončí ve stanovené lhůtě technické posouzení a zašle návrh smlouvy.

  • Pokud není pro připojení nutná úprava distribuční sítě, pošleme Vám smlouvu o připojení
  • Pokud vyhodnotíme, že je třeba upravit distribuční síť, zašleme Vám smlouvu o budoucí smlouvě o připojení s popisem plánovaných úprav sítě

Přijetí a podpis návrhu smlouvy

Do 30 dnů

Jeden podepsaný výtisk smlouvy doručte na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň.

Úhrada min. 50 % vyměřeného podílu ze smlouvy

Do 15 dnů

Bude-li žádost spojena s navýšením výkonu či příkonu, uhraďte prosím včas min. 50 % vyměřeného podílu na nákladech. Potřebné údaje pro úhradu naleznete ve smlouvě.

4. Odsouhlasení projektové dokumentace záměru

ČEZ Distribuce provede posouzení předložené projektové dokumentace a zašle vyjádření.

Doložení projektové dokumentace žadatelem

Doložte projektovou dokumentaci záměru v souladu s technickými podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy, a to přes Distribuční portál, e‑mailem na info@cezdistribuce.cz nebo korespondenčně na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00.

Odsouhlasení projektové dokumentace

Do 30 dnů

ČEZ Distribuce posoudí soulad zaslané projektové dokumentace se stanovenými technickými podmínkami připojení výrobny dle smlouvy a zašle vyjádření. Tím není dotčena povinnost žadatele postupovat v souladu s uzavřenou smlouvou.

5. Fáze realizace

V souladu se stanovenými technickými podmínkami připojení, které jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy, můžete zahájit na své náklady realizaci záměru.

Úprava distribuční soustavy

Dle smlouvy

V případě uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o připojení zahájí ČEZ Distribuce úpravu distribuční soustavy. Termín realizace v měsících je uveden ve smlouvě a začíná běžet dnem doručení podepsané smlouvy a připsáním úhrady min. 50 % vyměřeného podílu na nákladech. O průběhu a dokončení realizace obdržíte informaci.

Výstavba výrobny a příprava dokumentace

V případě uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o připojení zahájí ČEZ Distribuce úpravu distribuční soustavy. Termín realizace v měsících je uveden ve smlouvě a začíná běžet dnem doručení podepsané smlouvy a připsáním úhrady min. 50 % vyměřeného podílu na nákladech. O průběhu a dokončení realizace obdržíte informaci.

6. Uvedení výrobny do provozu

Na základě uzavřené smlouvy, splnění podmínek a doložení projektové dokumentace skutečného provedení lze požádat o připojení výrobny. Tomu ještě u většiny výroben (u výrobních modulů B) musí předcházet úspěšné absolvování provozu pro ověření souladu s požadavky na připojení výroben k distribuční soustavě (RfG), které stanovuje NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631.

První paralelní připojení

Do 30 dnů

Přes Distribuční portál nebo e‑mailem na info@cezdistribuce.cz zašlete žádost o první paralelní připojení výrobny. ČEZ Distribuce provede v dohodnutém termínu kontrolu na místě, z kontroly vyhotoví záznam, popř. může zajistit osazení nebo výměnu měřicího zařízení u nově připojovaných výroben (zejména pokud nebylo osazeno již při ověřování provozu zařízení). Seznamte se s náležitostmi žádosti o první paralelní připojení >>

Ověření souladu s RfG

Pro instalované výrobní moduly je potřeba doložit ověření souladu s požadavky na připojení výroben k distribuční soustavě (RfG), které stanovuje NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631. Více o RfG >>

Úspěšné ukončení procesu připojení výrobny


Upozornění:
Tento průvodce má informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a PPDS

Postup připojení mikrozdroje pro vlastní spotřebu

Mikrozdroj je zdroj elektrické energie provozovaný bez licence s instalovaným výkonem do 10 kW připojený k distribuční soustavě z hladiny nízkého napětí v již existujícím odběrném místě, kde není připojena jiná výrobna. Mikrozdroj nesmí být připojen a provozován bez řádně uzavřeného smluvního vztahu.

Standardní nebo zjednodušené připojení mikrozdroje?

Standardní proces uplatníte v případě, že plánujete nespotřebovanou vyrobenou elektrickou energii dodávat do distribuční soustavy (tzn. sjednáte si rezervovaný výkon), nebo budou v odběrném místě naměřeny hodnoty impedance, které překračují povolené mezní hodnoty pro zjednodušené připojení mikrozdroje.

Zjednodušený proces připojení mikrozdroje je určen žadatelům, kteří budou elektřinu vyrábět pouze pro vlastní spotřebu a zajistí technologické vybavení mikrozdroje tak, aby nebyla vyrobená elektrická energie dodávána do distribuční soustavy, a zároveň splní limitní hodnoty impedance proudové smyčky v místě připojení.

T I P | Stáhněte si přehledný postup připojení a následně si ho vytiskněte. Stáhnout

1. Podání žádosti o připojení mikrozdroje

Žádost se podává, pokud plánujete připojit nový mikrozdroj, měníte instalovaný výkon (změnou technických parametrů, např. doplněním fotovoltaických panelů) či rezervovaný výkon pro dodávku nespotřebované elektrické energie do distribuční soustavy, doplňujete baterie pro akumulaci, nebo měníte způsob provozu mikrozdroje (např. umožnění ostrovního provozu). Žádost se nepodává při výměně měniče v instalaci za nový se stejným nebo nižším výkonem; v případě přepisu odběrného místa s mikrozdrojem na nového majitele se žádá pouze o uzavření nové smlouvy o připojení.

Chci podat žádost on-line

Požádejte si o standardní připojení mikrozdroje on-line, po potvrzení převzetí žádosti můžete sledovat stav řešení požadavku. Další způsoby podání žádosti naleznete zde.

Kontrola úplnosti žádosti o připojení

Do 15 dnů

ČEZ Distribuce zkontroluje, zda podaná žádost splňuje všechny náležitosti nezbytné pro posouzení a vystavení návrhu smlouvy včetně technických podmínek připojení mikrozdroje.

2. Ověření chodu sítě výpočtem nebo měřením

Bude-li na základě doložených podkladů potřeba prověřit ovlivnění chodu distribuční soustavy připojením mikrozdroje, budete o této skutečnosti informováni.

Ověření chodu sítě výpočtem nebo měřením

Do 15 dnů

ČEZ Distribuce posoudí výpočtem nebo osazením kontrolního měření ovlivnění chodu distribuční soustavy připojením mikrozdroje.

3. Smlouva

Stanovení technických podmínek připojení a odeslání smlouvy

Do 30 dnů

ČEZ Distribuce provede na základě doložených podkladů technické posouzení žádosti a zašle návrh smlouvy.

  • Pokud není pro připojení mikrozdroje nutná úprava distribuční sítě, pošleme Vám smlouvu o připojení
  • Pokud vyhodnotíme, že je třeba upravit distribuční síť, zašleme Vám smlouvu o budoucí smlouvě o připojení

Přijetí a podpis smlouvy

Do 30 dnů

Jeden podepsaný výtisk smlouvy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň.

Úhrada vyměřeného podílu ze smlouvy

Do 15 dnů

Bude-li žádost spojena s navýšením rezervovaného příkonu dle hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, uhraďte prosím vyměřený podíl na nákladech. Potřebné údaje pro úhradu naleznete ve smlouvě.

4. Odsouhlasení projektové dokumentace záměru

ČEZ Distribuce provede posouzení předložené projektové dokumentace a zašle vyjádření.

Doložení projektové dokumentace žadatelem

Doložte projektovou dokumentaci záměru v souladu s technickými podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy, a to přes Distribuční portál, e‑mailem na info@cezdistribuce.cz nebo korespondenčně na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00. Seznamte se s náležitostmi projektové dokumentace >>

Odsouhlasení projektové dokumentace

Do 30 dnů

ČEZ Distribuce posoudí soulad zaslané projektové dokumentace se stanovenými technickými podmínkami připojení mikrozdroje dle smlouvy a zašle vyjádření. Tím není dotčena povinnost žadatele postupovat v souladu s uzavřenou smlouvou.

5. Fáze realizace

V souladu se stanovenými technickými podmínkami připojení, které jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy, můžete zahájit na své náklady realizaci mikrozdroje.

Úprava distribuční soustavy

Dle smlouvy

V případě uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o připojení zahájí ČEZ Distribuce úpravu distribuční soustavy. Termín realizace v měsících je uveden ve smlouvě a začíná běžet dnem splnění doručení podepsané smlouvy a připsáním úhrady min. 50 % vyměřeného podílu na nákladech. O průběhu a dokončení realizace obdržíte informaci.

Výstavba mikrozdroje a příprava dokumentace

Vámi zvolená dodavatelská firma zajistí realizaci mikrozdroje včetně požadované dokumentace.

6. Uvedení mikrozdroje do provozu

První paralelní připojení

Do 30 dnů

Na základě žádosti o první paralelní připojení mikrozdroje provede ČEZ Distribuce kontrolu odběrného místa, popř. výměnu měřicího zařízení u nově připojovaných mikrozdrojů. Seznamte se s náležitostmi žádosti o první paralelní připojení >>

Po úspěšném ukončení procesu prvního paralelního připojení lze uvést mikrozdroj do provozu.

Úspěšné ukončení připojení mikrozdroje


Upozornění:
Tento průvodce má informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a PPDS