Informace o zpracování osobních údajů | ČEZ Distribuce
 • Úvodem

  Vážení zákazníci a obchodní partneři,

  tímto dokumentem vás informujeme o podmínkách a okolnostech zpracování vašich osobních údajů v naší společnosti a o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů naší společností v rámci Koncernu ČEZ. Také vás touto cestou informujeme o zajištění ochrany osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů.

  Naše společnost je společně s dalšími řízenými společnostmi členem Koncernu ČEZ, v jehož čele stojí jako řídící osoba společnost ČEZ, a. s. 

  Při zpracování vašich osobních údajů dbáme v Koncernu ČEZ na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), účinným od 25. května 2018, jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a dále na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o zpracování osobních údajů.

  Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Tato informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“) vysvětluje, jaké osobní údaje konkrétní společnosti Koncernu ČEZ shromažďují od vás nebo o vás, prostřednictvím komunikace s vámi, v souvislosti s využíváním produktů a služeb, které vám poskytuje. Nebo v souvislosti s jinými obchodními vztahy mezi vámi, případně jaké osobní údaje získávají od jiných osob nebo zdrojů, a jak tyto údaje používají.

  Vedle této souhrnné Informace najdete některé podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů také v dokumentech, které vám poskytujeme v rámci  vzájemné komunikace, nebo které se vám zobrazí na internetových stránkách používaných společnostmi Koncernu ČEZ pro usnadnění a urychlení komunikace s vámi.

 • Správce osobních údajů

  Správcem vašich údajů je vždy ta společnost Koncernu ČEZ, které jste údaje poskytli nebo která je od vás získala k naplnění jednoho nebo více účelů.  Obvykle vaše údaje spravuje ta společnost, jejíž jste zákazníkem nebo obchodním partnerem. Pokud jste zákazníkem nebo obchodním partnerem více společností Koncernu ČEZ, spravuje každá společnost takové osobní údaje, které se týkají jejího produktu, služby nebo jiného obchodního vztahu.

  Pokud je Správcem vašich osobních údajů společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2145 (dále jen “ČEZ Distribuce“ nebo „Naše společnost“), podrobnější informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete dále.

 • Osobní údaje, které zpracováváme

  Zpracováváme pouze takové vaše údaje, abychom vám mohli poskytovat služby, o které máte zájem, a zajistit vaši profesionální obsluhu. Respektive údaje nezbytné pro naši korektní vzájemnou obchodní spolupráci. A také, abychom splnili naše právní povinnosti a zajistili ochranu našich oprávněných zájmů. Proto shromažďujeme a zpracováváme především vaše údaje jako uživatelů našich služeb, a našich obchodních partnerů, včetně možných budoucích zákazníků a obchodních partnerů, kteří se o naše služby nebo obchodní spolupráci s námi zajímají, nebo které jsme s naší nabídkou oslovili. Podle konkrétní situace zpracováváme také údaje například o zástupcích právnických osob, včetně členů statutárních orgánů a zaměstnanců. V některých případech je rozsah osobních údajů navíc přímo určen obecně závaznými právními předpisy.

  Naše společnost zpracovává především kategorie osobních údajů identifikační a adresné, případně další, jako kamerové záznamy, audio/video záznamy apod.

 • Základní údaje

  V naší společnosti považujeme za základní údaje zejména tyto:

  • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, případně číslo průkazu totožnosti, rodné číslo nebo IČO;
  • kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa.
 • Další údaje

  Zpracováváme také údaje, které úzce souvisí se způsobem, jakým využíváte naše služby, nebo údaje, které nám v průběhu využívání služeb sdělujete nebo jinak vytváříte. Případně údaje, které vyplývají z povahy naší obchodní spolupráce. Za takové další údaje považujeme zejména:

  • číslo bankovního účtu, údaje o platební morálce zákazníka, zákaznické číslo, EAN, číslo obchodního partnera, podpis, informace získané na základě odečtu měřicích zařízení, provozní a lokalizační údaje, IP adresa, cookies, ID datové schránky a další osobní údaje plynoucí z plnění konkrétní smlouvy nebo příslušného právního předpisu.
 • Sjednáváte si naši službu

  Pokud si s námi sjednáváte naši službu nebo se o ni zajímáte, předáváte nám základní údaje popř. další údaje nezbytné k tomu, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu, resp. abychom mohli posoudit, zda a jakou službu vám můžeme nabídnout.

 • Užíváte naši službu

  Mezi užívání služby patří např. připojení k distribuční soustavě elektrické energie. Jako správce zpracováváme v těchto případech vaše údaje, které jste nám předali v souvislosti s přípravou a uzavřením smlouvy na danou službu a také údaje, které jsme vám přiřadili pro snadnější zpracování vašich údajů v informačních systémech (např. identifikační číslo zákazníka, identifikační číslo poskytnutého zařízení apod.). A dále údaje, které jsme o vás získali v rámci plnění sjednané smlouvy (např. které jsme evidovali nebo naměřili).

 • Komunikujete s námi

  Vaše osobní údaje získáváme také v průběhu vaší komunikace s námi. Není rozdíl mezi tím, zda s námi komunikujete elektronicky, poštovní korespondencí, telefonicky, při osobní návštěvě, nebo prostřednictvím třeba datové schránky. Pokud se takto získané osobní údaje týkají námi poskytované služby, je správcem takto poskytnutých údajů naše společnost.

  Pokud jsou v našich objektech pořizovány záznamy z kamer, vaše případné osobní údaje spravuje ČEZ Distribuce nebo společnost Koncernu ČEZ, která tyto kamerové systémy provozuje. Při užívání našich internetových stránek a aplikací vaše údaje zpracovává společnost, která je označená v příslušné části elektronického kanálu (např. zápatí webové stránky) jako jeho provozovatel nebo jako poskytovatel služby.

 • Jednáte s jinou společností, než které se vaše jednání týká

  Snažíme se vám přístup k našim službám co nejvíc usnadnit, proto vám nabízíme u některých služeb možnost sjednat si je, případně obsluhovat a spravovat je a komunikovat o nich i prostřednictvím jiných společností, než je naše společnost. Jedná se o případy, kdy si např. sjednáváte smlouvu o sdružených službách dodávky elektrické energie. V takovém případě část vašich údajů, zejména základní údaje nezbytné pro vaši identifikaci a autentizaci, zpracovává také společnost, se kterou jednáte.

 • Účely používání osobních údajů

  Společnost ČEZ Distribuce zpracovává osobní údaje zejména pro účely plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “EZ“) také ukládá naší společnosti, jakožto provozovateli distribuční soustavy elektrické energie, ve smyslu ustanovení § 25 EZ povinnost zajistit spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj této distribuční soustavy a dále mj. povinnost poskytovat služby distribuční soustavy.

  Získané osobní údaje proto naše společnost používá zejména pro následující účely:

  • uzavření a plnění smlouvy;
  • zajištění propojení a přístupu k distribučním sítím;
  • zajištění provozních činností a technické evidence;
  • vypořádání majetkoprávních vztahů souvisejících s provozováním distribuční soustavy;
  • účetní a daňové účely;
  • identifikace zneužívání distribučních sítí nebo služeb, např. zjištění, zamezení a odstranění neoprávněných odběrů elektřiny a zamezení ztrát distribuční soustavy;
  • zajištění finančního vypořádání smluvních vztahů včetně vymáhání pohledávek;
  • zpřístupnění lokalizačních údajů a volání na čísla krizové linky;
  • splnění právních povinností včetně krizového řízení, ochrany utajovaných informací či zajištění chodu kritické informační infrastruktury;
  • ochrana majetku a osob a bezpečnosti významných prvků distribuční soustavy;
  • vedení zákaznické evidence;
  • vedení evidence obchodních partnerů.

  V praxi se nejčastěji budete setkávat s následujícími situacemi, při kterých dochází ke zpracování vašich osobních údajů:

 • Obsluha a servis zákazníků

  Identifikace a autentizace zákazníka

  Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a poskytovat naše služby, potřebujeme znát vaše základní údaje. Vaši identifikaci a autentizaci vyžadujeme také v případě, že uplatňujete svá práva v záležitostech ochrany osobních údajů. Abyste si mohli obsluhovat své plnění pomocí aplikací a mohli s námi komunikovat elektronicky, spravujeme vaše přístupové údaje – zejména přihlašovací jména a hesla, která slouží k bezpečné autentizaci vaší osoby.

  Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

  • pro uzavření a plnění vaší smlouvy
  • k plnění povinností z právních předpisů

  Využívání webových stránek a on-line prostředí

  Abyste mohli využívat naše služby např. informace o odstávkách a poruchách, můžete využívat naše webové stránky.

  Jako většina internetových stránek, i naše stránky používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například sledujeme celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

  "Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

  Pokud nechcete cookies používat, nebo pokud chcete, aby Vám internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musíte si ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokujete-li si všechna cookies, nebudete moci využít některé funkce těchto stránek.

  Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

  • pro plnění vaší smlouvy
  • monitoring návštěvnosti 

  Příprava smlouvy na vaši žádost

  Shromažďujeme a zpracováváme pouze údaje, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh vaší smlouvy. Abychom s vámi mohli smlouvu uzavřít, potřebujeme znát vaše jméno, datum narození a kontaktní údaje. Další okruh údajů závisí na druhu služby, případně typu obchodní spolupráce, která je předmětem smlouvy. Tak například pro některé služby je nezbytné nebo žádoucí zjistit údaje o vašem odběrném místě nebo spotřebičích.

  Vaše údaje až do podpisu smlouvy používáme pouze k přípravě návrhu smlouvy na vaši žádost. Po podpisu smlouvy zpracováváme údaje za účelem její realizace; pokud smlouva nebyla podepsána, zpracováváme je jen, pokud pro jejich zpracování existuje jiný účel.

  Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

  • pro přípravu vaší smlouvy
  • k plnění povinností z právních předpisů
  • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

  Řízení vztahů se zákazníky a obchodními partnery

  Respektujeme vaše potřeby a preference. Za tímto účelem se snažíme mít ucelený přehled o tom, jaké služby využíváte a jaká máte přání. Řešíme s vámi nejrůznější záležitosti týkající se příslušné služby, zejména její založení, nastavení, změny, poskytování informací o službě a další. Řešíme i vaše požadavky, přání a stížností na našich pobočkách, zákaznických linkách, internetových stránkách, portálových řešeních, v mobilních aplikacích a dalšími způsoby. Tyto požadavky se mohou vedle našich služeb týkat i uplatňování vašich práv v záležitostech ochrany osobních údajů. Zjišťujeme, zda jste u našich společností Koncernu ČEZ spokojený a chcete nám nadále zachovat přízeň. Pokud přijdete na pobočku, chceme vás jednoduše identifikovat a nabídnout vám vhodnou obsluhu.

  Obdobně zájem máme na řízení vzájemných vztahů, pokud s námi spolupracujete jako naši obchodní partneři.

  Z těchto důvodů zpracováváme zejména příslušné údaje o službách, respektive obchodní spolupráci, a údaje z naší komunikace a interakce, které nám sdělíte vy sami, popř. je získáme prostřednictvím vašeho zástupce.

  Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

  • pro plnění vaší smlouvy
  • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

  Využívání služeb

  Tím, že využíváte naše služby, dochází z naší strany ke zpracování vašich údajů. Především se jedná o vaše základní údaje, údaje o službách nebo obchodní spolupráci, případně další údaje. Registrujeme je, spravujeme a ve spolupráci s vámi i udržujeme v aktuálním stavu. Na elektronických portálech, které využíváte pro obsluhu služeb, vám zobrazujeme základní informace o vás a poskytovaných službách a tyto informace spravujeme, abychom vám obsluhu těchto služeb usnadnili.

  Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

  • pro uzavření a plnění vaší smlouvy

  Zasílání servisních zpráv a informací o plánovaných odstávkách a poruchách

  V rámci poskytování našich služeb vám zasíláme zprávy, které slouží ke komfortnější obsluze poskytované služby. Za tímto účelem zpracováváme vaše kontaktní údaje.

  Z jakého důvodu zpracováváme:

  • pro plnění vaší smlouvy
  • k plnění povinností z právních předpisů
  • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

   

 • Bezpečnost a řízení rizik

  Kontrola a prevence podvodného jednání

  Náležitá odborná péče při výkonu naší činnosti zahrnuje i kontrolu a preventivní opatření. Jedná se o činnosti prevence, odhalování, vyšetřování a další plnění požadovaných kroků pro šetření podezření z případného podvodu či krádeže.

  Na základě legislativních povinností provozovatele distribuční soustavy zajistit bezpečné provozování distribuční soustavy provozujeme stacionární kamerové systémy a zaznamenáváme telefonní komunikaci na naší poruchové lince.

  Dále využíváme i mobilní kamery, jejichž záznamy slouží k dokumentaci zjištění, zamezení a odstranění neoprávněných odběrů elektřiny dle ust. § 51 energetického zákona, k dokumentaci zjištění a zamezení ztrát distribuční soustavy a jako důkazní prostředky pro potřeby vymáhání náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem elektřiny, a to v souladu s požadavky legislativy a judikatury.

  Ke kamerovým záznamům mají přístup pouze určení zaměstnanci společnosti. Předány mohou být pouze orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům, a to na základě jejich písemné žádosti. Naše společnost může těmto orgánům záznamy poskytnout i z vlastního rozhodnutí, pokud má podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, které jsou na záznamu zachyceny. Pořízené záznamy jsou archivovány jen po určitou, předem stanovenou dobu a nedojde-li k rozhodnutí o jejich předání, jsou po uplynutí této lhůty smazány.

  Kamerové záznamy ze stacionárních kamerových systémů jsou ukládány maximálně po dobu 30 dnů od jejich pořízení. Audio záznamy komunikace na poruchové lince jsou uchovávány nejdéle rok ode dne jejich pořízení. Audiovizuální záznamy z mobilních kamer dokumentující neoprávněné odběry elektřiny potom uchováváme 3 roky a 9 měsíců od provedení kontroly nebo 9 měsíců od právní moci rozhodnutí ve věci náhrady škody za neoprávněný odběr, přičemž celková doba od kontroly odběrného místa není kratší než 3 roky a 9 měsíců.

  Z jakého důvodu zpracováváme:

  • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů
  • k plnění povinností z právních předpisů

  Bezpečnost

  Pro tyto účely chráníme jak život a zdraví lidí, fyzický majetek, např. umístněním kamer ve významných prvcích naší distribuční soustavy, i samotné údaje. Kamerové systémy jsou instalovány za účelem ochrany osob a majetku před protiprávním jednáním, především v rámci prevence a objasňování protiprávního jednání osob v objektech využívaných naší společností. Záznamy z kamer zpracováváme v souladu s účelem jejich pořízení a podle přísných pravidel k zajištění ochrany i vašich údajů. Zpracování vašich údajů nám napomáhá rovněž v prevenci kybernetických rizik.

  Z jakého důvodu zpracováváme:

  • k plnění povinností z právních předpisů
  • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů
 • Vnitřní správa

  Účetnictví a daně

  Shromažďujeme a zpracováváme vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění našich účetních a daňových povinností vůči regulačním a státním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o DPH a další české účetní a daňové zákony, a z důvodu povinných hlášení regulačním orgánům. Daňové doklady, stejně tak i podklady pro jejich vystavení jsou v souladu se zákonem o DPH archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

  Z jakého důvodu zpracováváme:

  • k plnění povinností z právních předpisů

  Výkon práv společnosti

  Pokud jsme vývojem situace v našich vzájemných vztazích nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení, které se týká vaší osoby, použijeme v nezbytném rozsahu vaše základní údaje, údaje o službách, údaje z naší komunikace, případně další údaje nezbytné k ochraně našich práv.

  Z jakého důvodu zpracováváme:

  • k plnění povinností z právních předpisů
  • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

  Testování změn softwaru

  Při zavádění nového softwaru se v některých případech nelze obejít bez jeho účinného testování na datech našich zákazníků nebo obchodních partnerů. Údaje o vás, které jsou uložené v příslušném softwaru, proto v nezbytných případech, kdy nejsou dostatečná testovací data, využíváme k testování softwaru a softwarových změn. Přitom upřednostňujeme, aby se k testování s pomocí dat našich zákazníků nebo obchodních partnerů využívala časově neaktuální data. Pokud pro účely testování softwaru je nezbytné použít vaše osobní údaje, jsou náležitě zabezpečeny před jejich případným zneužitím.

  Z jakého důvodu zpracováváme:

  • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

  Školení

  Naše společnost provádí školení zaměstnanců při zavádění nových softwarových nástrojů, postupů nebo procesů. Zároveň dochází ke školení nových zaměstnanců. Provádění školení je nezbytné pro zajištění obsluhy zákazníků případně dalších interních procesů souvisejících s pracovněprávním vztahem. Bez provádění předmětného školení by nebylo možné zajistit řádné vyškolení nových i stávajících zaměstnanců správce a korektně tak zajistit kvalitní péči o naše zákazníky.

  Z jakého důvodu zpracováváme:

  • k plnění povinností z právních předpisů
  • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

  Reporting, řízení informací, optimalizace procesů a pokročilá analytika

  Naši zaměstnanci zpracovávají vaše osobní údaje při plnění interních povinností nastavených v rámci každé společnosti Koncernu ČEZ. Vaše základní údaje a údaje o službách jsou používány pro účely plánování, anebo vyhodnocování větší efektivity. Pro tyto účely jsou data agregována (shrnuta z velkého počtu jednotlivých údajů do celkové sumy) a výsledkem je souhrnné číslo, ve většině případů bez přímé vazby na konkrétní osobu. Na základě právních předpisů vypracováváme také různé výkazy a analýzy.

  Z jakého důvodu zpracováváme:

  • k plnění povinností z právních předpisů
  • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

  Výzkum a vývoj služeb

  K výzkumu úspěšnosti našich služeb používáme údaje o službách, abychom prostřednictvím analýzy situace mohli zlepšovat a inovovat poskytované služby.

  Z jakého důvodu zpracováváme:

  • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů
 • Zdroje získávání osobních údajů

  Naše společnost získává vaše osobní údaje především od vás v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího plnění, případně od třetích osob, které takové jednání zprostředkují.

  Naše společnost vás vždy informuje o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi vámi a naší společností a tak významně zefektivní poskytování služeb.

  Vaše osobní údaje můžeme také získávat z veřejných evidencí nebo od orgánů státní správy. Ve specifických případech na základě příslušných právních předpisů můžeme získávat vaše osobní údaje i z neveřejných evidencí.

  Naše společnost zejména z důvodu oprávněného zájmu na bezpečném provozování distribuční soustavy, bezpečnosti osob a majetku monitoruje a zaznamenává komunikaci s vámi (především telefonické hovory na poruchové lince). O této skutečnosti vás vždy předem informujeme.

  Bližší informace ke zdrojům vašich osobních údajů, které zpracováváme, jsou uvedeny v následujících příkladech:

 • Zdroje údajů pro bezpečnost a řízení rizik

  Pro tyto potřeby používáme vaše údaje vedené v interních databázích, získané přímo od vás nebo o vás na základě stávající, případně i předchozí smluvní spolupráce, které obsahují informace nezbytné k posouzení bezpečnosti a řízení rizik. Zdrojem těchto vašich údajů mohou být také informace sdílené mezi společnostmi Koncernu ČEZ právě za tímto účelem.

 • Osobní údaje uvedené ve veřejných registrech

  V případech, ve kterých uplatňujeme naše oprávněné zájmy, zejména náš zájem jednat obezřetně, můžeme získávat vaše základní údaje a některé další údaje i z veřejných registrů, například ze živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, seznamu datových schránek a podobných. V některých případech můžeme získávat i osobní údaje z těchto zdrojů, pokud to vyžaduje uzavření smlouvy nebo právní povinnost. V řadě případů probíhá uzavření daného smluvního typu prostřednictvím další společnosti, která jedná jménem naší společnosti na základě plné moci.

 • Zpracování a sdílení osobních údajů

  Naše společnost zpracovává vaše údaje manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném zpracování vašich údajů ale nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva.

  Ochrana vašich údajů v naší společnosti je organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy. Srovnatelnou úroveň zabezpečení vašich údajů vyžadujeme i od všech našich zpracovatelů osobních údajů.

  Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle naší společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také některými dalšími společnostmi z Koncernu ČEZ případně jinými subjekty mimo Koncern ČEZ jako zpracovateli vašich údajů. Vaše údaje těmto společnostem nebo subjektům předáváme jen v tom případě, že splňují námi definované organizační a technické podmínky k zajištění jejich náležité ochrany. A dále, že jsou písemnou smlouvou zavázáni k dodržení sjednaných podmínek zpracování vašich údajů i zajištění stanovené ochrany.

  Důvodem pro předávání vašich údajů těmto dalším společnostem nebo subjektům jako zpracovatelům je zpravidla skutečnost, že využívají znalosti, postupy nebo technologie s potřebnou odbornou úrovní, která jim umožňuje efektivněji dosáhnout některý s výše uvedených účelů zpracování a zajistit přitom i potřebnou ochranu vašich osobních údajů.

  Vaše osobní údaje mohou být na základě oprávněné žádosti předány také třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání takových osobních údajů, jako jsou různé státní orgány.

   

  Naše společnost sdílí vaše základní údaje, popřípadě službách a údaje z naší komunikace s některými dalšími společnostmi z Koncernu ČEZ. Postupujeme tak především kvůli ochraně našich práv a oprávněných zájmů. Údaje potřebujeme sdílet nejen pro naši bezpečnost a řízení rizik, ale i pro zachování integrity a aktuálnosti vašich údajů a rychlosti a kvality obsluhy v rámci identifikace a autentizace zákazníka, řízení vztahů se zákazníky i pro vaše využívání služeb. Díky tomu vás můžeme obsloužit a plnit vaše požadavky v širší síti vybraných společností Koncernu ČEZ.

 • Portálové účty

  Společnosti Koncernu ČEZ vám nabízí možnost vytvoření portálového účtu. S portálovým účtem se můžete přihlásit k produktům a službám společností z Koncernu ČEZ a využívat tak nabídky dalších produktů a služeb, které tyto společnosti poskytují. Rovněž tak ČEZ Distribuce vám nabízí možnost využívat Distribuční portál, Geoportál, Portál naměřených dat, portál Standardy pro dodavatele apod. Pro analýzu návštěvnosti používáme kód od společnosti Google.

 • Soubory cookie

  Podrobné informace k souborům cookie jsou vám k dispozici zde.

  Pokud navštěvujete naše internetové stránky, můžete svůj souhlas se zpracováním cookies změnit nebo odvolat postupem uvedeným v návodu jejich nastavení na příslušných internetových stránkách.

  Pro analýzu návštěvnosti používáme kód od společnosti Google.

 • Kamerové systémy

  Dosáhnout efektivních výsledků, splnění právních požadavků a požadované úrovně bezpečnosti pomáhají naší společnosti mimo jiné obrazové záznamy. Smyslem pořizování obrazového záznamu primárně není shromažďovat informace o osobách, ale dokumentovat procesy a činnosti, které mohou být zdrojem protiprávního či jinak škodlivého jednání.

  Příkladem používání kamer je monitoring neveřejných prostor a pozemků společnosti proti neoprávněnému vniknutí (pro osoby bez elektrotechnické kvalifikace může být pohyb v takových prostorech životu nebezpečný), dále zaznamenávání pracovních postupů a dokumentování bezpečného chodu technologií a zařízení. Pokud při těchto činnostech dojde k nahodilému zachycení subjektu údajů, data nejsou vyhodnocována ani uchovávána. K analýze kamerových záznamů, osobních údajů a identifikaci osob dochází jen v souvislosti s šetřením mimořádné události, bezpečnostního incidentu nebo nestandardního či protiprávního chování jedince.

  Naše společnost za účelem zajištění bezpečnosti objektů, ve kterých vykonává svoje činnosti, a také k zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb instalovala a provozuje kamerové systémy se záznamem. V místech používání kamerových systémů se záznamem upozorňujeme informačními cedulkami a piktogramy na možnost zpracování osobních údajů při vstupu do takového prostoru, s označením naší společnosti jako správce. A také s odkazem na internetové stránky, kde jsou k dispozici podrobnější informace o zpracování pořízených záznamů. U některých objektů je naše společnost společným správcem kamerových záznamů se společností ČEZ, a. s. Podrobné informace naleznete i na jejich internetových stránkách www.cez.cz. Na internetových stránkách společnosti jsou uvedeny podrobnější informace o zpracování pořízených záznamů. Pořízené kamerové záznamy jsou v případě bezpečnostních incidentů zpřístupněny pro vyhodnocení pouze určeným zaměstnancům jedné nebo druhé společnosti. Společnosti mají uzavřenou Smlouvu o vzájemných právech a povinnostech společných správců.

  Záznamy mohou být předány pouze orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení, a to na základě jejich písemné žádosti. Správce může těmto orgánům záznamy poskytnout i z vlastního rozhodnutí, pokud má podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, které jsou na záznamu zachyceny. Pořízené záznamy jsou uloženy zabezpečeným způsobem jen po určitou, předem stanovenou dobu, a nedojde-li k jejich předání oprávněným státním orgánům, jsou po uplynutí této lhůty smazány.

 • Předávání údajů v rámci společností Koncernu ČEZ

  V rámci společností Koncernu ČEZ si předáváme vaše osobní údaje pouze mezi vybranými společnostmi a používáme je za účelem vnitřní správy např. při vyřizování vašich podnětů Pověřencem pro ochranu osobních údajů. Údaje si také můžeme předávat z důvodů obezřetného přístupu k zajištění bezpečnosti, jak je uvedeno výše.

 • Naši zpracovatelé

  Naše služby prodáváme a poskytujeme hlavně vlastními zaměstnanci naší společnosti, případně prostřednictvím vybraných společností patřících do Koncernu ČEZ. Využíváme však také externí síť smluvních partnerů.

  Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich činností nebo služeb, může při ní docházet ke zpracování vašich osobních údajů. V některých případech se tito naši dodavatelé nebo externí obchodní zástupci stávají současně zpracovateli osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl naší společností pověřen. V takovém případě není k výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis.

  Ke zpracování vašich údajů mimo Koncern ČEZ využíváme tyto kategorie zpracovatelů:

  • dodavatelé nebo poskytovatelé služeb jako např. zhotovitelé projektové dokumentace či realizace energetických staveb včetně souvisejících opatření
  • další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů
  • dodavatelé kamerových systémů umístěných v prostorách ČEZ Distribuce
  • osoby, které provádějí kontrolu odběrných míst
  • jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností ČEZ Distribuce
  • poskytovatelé vybraných ICT služeb
  • poskytovatelé archivačních služeb
  • subjekty vymáhající naše pohledávky (advokáti)
  • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů
  • znalci/odhadci
 • Příjemci osobních údajů a vyžádání bez souhlasu

  Některé státní orgány a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde zejména o dohledovou činnost Energetického regulačního úřadu, dále např. o soudy, státní zastupitelství nebo Policii ČR. Vaše údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud nám takovou povinnost stanoví příslušný zákon.

 • Zabezpečení osobních údajů

  Důležitým cílem naší společnosti je chránit a zabezpečit vaše osobní údaje. K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním využíváme různé technologie, postupy a procesy. Poskytnuté osobní údaje například zpracováváme na počítačových systémech a uchováváme v datových úložištích s omezeným přístupem, která jsou umístěna ve střežených budovách. Pro přenosy osobních údajů s vysokým stupněm důvěrnosti (jako jsou například čísla bankovních účtů nebo hesla) v prostředí internetu využíváme pro jejich ochranu šifrování.

 • Kde ukládáme osobní údaje

  Osobní údaje shromažďované naší společností jsou zpracovány a uloženy na území České republiky. Osobní údaje zpracovávané našimi zpracovateli jsou uloženy na území Evropské unie.

 • Uchovávání osobních údajů

  Naše společnost uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k poskytování služeb, dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je zejména dodržování našich právních povinností, smluvních závazků, řešení sporů a právní vymáhání sjednaných dohod, pro případná správní řízení nebo pro jiný oprávněný zájem. Tyto potřeby jsou rozdílné v závislosti na druhu poskytované služby, případně jiného druhu sjednaného smluvního vztahu, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit.

  Při nakládání s vašimi údaji pro konkrétní účely respektujeme pravidla datové minimalizace. Tedy, že shromažďujeme jen takové vaše údaje, které ke konkrétnímu účelu nezbytně potřebujeme. Současně si nastavujeme striktní vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že tyto vaše údaje neuchováváme déle, než jsme oprávněni.

  Téměř u všech smluvních vztahů musíme zajistit dokladování výpočtu a odvodu daní, vyplývající z právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty a s ní související daňové řízení. Podle těchto právních předpisů jsme povinni uchovávat daňové doklady a evidenci s podrobnými údaji, vztahující se k poskytnutým vybraným službám, 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Obecně tak většinu základních údajů a údajů o službách jsme povinni uchovávat na základě těchto právních předpisů.

  Ve výjimečných případech, například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů dojít i k delšímu uchování dokladů obsahujících vaše osobní údaje. A to zejména v případě, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, správním řízení nebo z důvodu výkonu rozhodnutí (s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle současného občanského zákoníku např. v souvislosti s poskytnutými zárukami, případně s ohledem na zákonné promlčecí lhůty trestního zákoníku).

 • Vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů

  Naše společnost usiluje o transparentní a korektní zpracování vašich osobních údajů, a zajištění jejich náležité ochrany, vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. Abychom vás ujistili o našem odpovědném přístupu ke zpracování vašich údajů, jsme připraveni rychle a profesionálně reagovat na vaše oprávněné požadavky, kterými si můžete ověřit naši odpovědnost při zpracování vašich údajů a případně nám pomoci napravit nedostatky, pokud se v této činnosti výjimečně vyskytnou.

  • Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat.
  • Máte právo od nás jako správce údajů požadovat přístup ke svým osobním údajům a podrobnější informace o jejich zpracování.
  • Máte právo od nás požadovat opravu vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
  • Máte právo nás požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsme je získali na základě vašeho souhlasu nebo v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy, a jsou zpracovány automatizovaně.
  • Máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů.
  • Máte právo požadovat omezení zpracování ve vymezených případech.
  • Máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nemáme žádný právní důvod pro jejich další zpracování.
  • Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, činíme tak na základě příslušných právních titulů umožňujících poskytování vámi využívaných služeb, zajištění chodu naší společnosti, plnění našich smluvních a právních závazků, zajišťující ochranu a zabezpečení našich systémů a našich zákazníků, nebo plnění jiných oprávněných zájmů naší společnosti tak, jak je popsáno ve výše uvedených částech Informace, případně vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu.

 • Chci mít přehled, jaké moje údaje zpracováváte

  Máte právo na přístup k vašim údajům a další související informace. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Takovéto údaje a informace vám poskytneme bezplatně. V případě, že by vaše žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, máme možnost takové žádosti jako nedůvodné zamítnout nebo požadovat od vás úhradu odpovídající nákladům za poskytnutí těchto údajů a informací. Pokud vám zasíláme pravidelná vyúčtování poskytovaných služeb, dostáváte podstatné informace o vašich osobních údajích prostřednictvím tohoto dokumentu.

 • Mám zájem o opravu mých údajů

  Může se stát, že vaše údaje jsou nesprávně zaznamenané, nebo neaktuální. Na vaši žádost je samozřejmě opravíme. A stejně tak doplníme neúplné údaje o vás, pokud nás na to upozorníte.

 • Nepřeji si, abyste moje osobní údaje dále používali

  Plně respektujeme vaše právo na výmaz osobních údajů. Jakmile skončí všechny důvody pro jejich uchování, provedeme jejich vymazání i bez vaší žádosti. Pokud nás požádáte o vymazání vašich osobních údajů dříve, sdělíme vám z jakého důvodu a jak dlouho ještě musíme vaše údaje uchovat, než dojde k jejich vymazání.

 • Myslím si, že některé moje osobní údaje používáte neoprávněně

  Na základě vaší námitky posoudíme a do jejího vyřešení zablokujeme případné používání vašich osobních údajů, u kterých budou pochybnosti, zda je používáme v souladu s příslušnými právními předpisy.

 • Nechci vám poskytnout některé své osobní údaje

  Nejste povinni nám svoje osobní údaje poskytnout. Vždy vás budeme v konkrétních situacích informovat, které vaše osobní údaje jsou pro uzavření příslušné smlouvy nezbytné, a vaše případné odmítnutí nás povede k závěru, že vám nebudeme moci nabízenou službu poskytnout.

 • Chci odvolat můj souhlas

  Pokud jste nám ke zpracování vašich údajů poskytli váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po celou dobu, po kterou byl váš souhlas platně udělen. Odvolání vašeho souhlasu bude mít vliv jen na zpracování vašich údajů pro konkrétní účel nebo účely, pro které byl udělen. Nemá však vliv na zpracování vašich osobních údajů pro jiné účely a právní důvody, pokud se na takové osobní údaje vztahují (např. plnění povinnosti stanovené právním předpisem).

 • Abychom si lépe rozuměli

  Přes naše veškeré úsilí o maximální srozumitelnost tohoto dokumentu jste možná našli slova nebo termíny, se kterými jste se dosud nesetkali. Nebo si nejste jisti, že rozumíte správně tomu, co vám mají sdělit.

  Proto vám pro lepší porozumění na základě našich zkušeností nabízíme slovníček pojmů, který může pomoci našemu vzájemnému nedorozumění předejít.

 • Slovníček pojmů

  cookies

  Krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

  Koncern ČEZ

  Představuje právní vztah mezi více společnostmi Skupiny ČEZ (řízené společnosti), které jsou podrobeny jednotnému řízení ze strany společnosti ČEZ, a. s. (řídicí společnost), se kterou díky jednotnému řízení tvoří koncern. Bližší informace jsou k dispozici zde.

  oprávněný zájem

  Zájem správce nebo třetí strany na zpracování osobních údajů například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce.

  osobní údaj

  Informace o konkrétním, identifikovatelném člověku.

  příjemce

  Osoba, které jsou předávány osobní údaje.

  Skupina ČEZ

  Skupina ČEZ představuje seskupení více společností kolem mateřské společnosti ČEZ, a. s., podnikajících především v oblasti energetiky, propojené s touto mateřskou společností zejména prostřednictvím majetkových účastí. Bližší informace jsou k dispozici zde

  služba

  Jakákoliv služba, kterou vám naše společnost nabízí, včetně služeb nabízených prostřednictvím on-line spojení a jejich podpora.

  správce

  Osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů;  a může také rozhodnout o pověření jejich zpracováním jiné osoby jako zpracovatele.

  subjekt údajů

  Živá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou předmětem zpracování.

  účel

  Důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.

  zpracování

  Činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji.

  zpracovatel

  Osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.

   

 • Možné změny této informace

  V průběhu času může docházet ke změně právních předpisů, upravujících pravidla a podmínky zpracování a ochrany vašich osobních údajů, nebo ke změně našich podmínek, postupů a způsobů zpracování a ochrany vašich osobních údajů. Budeme vás o nich vždy informovat prostřednictvím aktualizace této Informace, pokud si daná změna nevyžádá, abychom vám o ní dali vědět také formou individuální komunikace (dopisem nebo elektronickou zprávou).

 • Kontaktujte nás

  Pokud máte žádost nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za zpracování osobních údajů v naší společnosti, kontaktujte nás prosím pomocí našeho webového formuláře. Na vaše žádosti, dotazy nebo stížnosti odpovíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich doručení. Pokud bychom z důvodu složitosti řešení vaší žádosti nebo vysokého počtu žádostí dalších osob nedokázali vaši žádost vypořádat včas, budeme vás informovat o potřebném prodloužení lhůty.

  Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Petr Brázda LL.M. Lze ho kontaktovat na adrese ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, nebo prostřednictvím webového formuláře. Podrobnosti o dalších možnostech kontaktování pověřence, jeho poslání a působnosti při řešení vašich práv jsou dostupné na webové stránce Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

  Ke stažení ve formátu PDF 

  Informace o zpracování osobních údajů (poslední aktualizace k 1. 8. 2019)

  Seznam zpracovatelů (poslední aktualizace k 1. 11. 2020)

  Seznam příjemců (poslední aktualizace k 1. 11. 2020)