Práva a povinnosti vlastníků (údržba vegetace)

Důsledkem postupného růstu dřevin, křovin a buřeně, vzešlých z pěstitelské činnosti kratším či samovolným náletem semen, dochází časem k ohrožení bezpečnosti, spolehlivosti a provozuschopnosti distribuční soustavy. Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona
č. 458/2000 Sb. (dále jen energetický zákon), v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, o pravidelné odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto Provozovatele distribuční soustavy (dále jen PDS). Pokud tak vlastník či uživatel ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučiní,
má provozovatel právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými
po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst. 3) energetického zákona, v platném znění).

Dle energetického zákona mají vlastníci nemovitostí tyto povinnosti:

  • Odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy.
  • Umožnit vstup a vjezd pověřeným pracovníkům PDS v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním distribuční soustavy.
  • V ochranném pásmu distribuční soustavy je zakázáno vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3 m.
  • V ochranném pásmu podzemního vedení distribuční soustavy je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
  • V lesních průsecích umožnit pověřeným pracovníkům PDS udržovat volný pruh o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení. Náklady na údržbu tohoto pruhu jdou na vrub PDS.
  • V ochranném pásmu i mimo něj se zdržet jednání, kterým by mohl poškodit, omezit nebo ohrozit bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy.

Každoročně zasílá společnost ČEZ Distribuce, a. s., na města a obce žádost o zveřejnění upozornění k odstranění a okleštění stromoví způsobem v místě obvyklým. 

Dle příslušných ustanovení energetického zákona, má PDS právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník
či uživatel.