Činnosti v ochranných pásmech

Bezpečnost je pro nás na prvním místě, i přesto dochází každoročně při pohybu vozidel či mechanismů v ochranných pásmech elektrických vedení ke kontaktu s vodiči pod napětím.

Tyto události končí v lepším případě poškozením zmíněných strojů nebo distribučního zařízení, v horším případě zraněním či smrtí účastníků těchto událostí. Elektřina není vidět ani cítit – v tom je její velké nebezpečí.

V rámci prevence jsme pro vás ve spolupráci s Českým sdružením regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) připravili instruktážní video s cílem připomenout nejen zákonné povinnosti při činnostech v ochranných pásmech, ale také základní pravidla, jak se zachovat, pokud přes veškerou opatrnost dojde ke kontaktu s distribučním zařízením. 

Jak je stanoveno ochranné pásmo?

Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochrany života, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo nadzemního vedení tvoří souvislý prostor vymezený dvěma svislými rovinami vedenými po obou stranách nadzemního vedení ve vodorovné vzdálenosti. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. Ochranné pásmo je definováno Energetickým zákonem (zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Co je v ochranných pásmech zařízení elektrizační soustavy ZAKÁZÁNO?

Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. 

Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby, či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.

Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.

Přejíždět podzemní elektrické vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.

-------------------------------------

Související podmínky pro podzemní, nadzemní vedení a elektrické stanice spolu s žádostí o souhlas s činností nebo umístěním stavby v ochranném pásmu naleznete zde. K on-line podání žádosti o sdělení o existenci sítí využijte Geoportál.

Jaká je bezpečná vzdálenost od vedení?

Pokud se strojem pracujete v ochranném pásmu, je třeba sledovat vzdálenost stroje od vodičů. Je nebezpečné dostat se k vodičům na menší vzdálenost, než je tzv. bezpečná vzdálenost. Pozor si také dejte na přepravní vs. pracovní výšku. Nezapomeňte, že v blízkosti vedení vysokého a velmi vysokého napětí se stroje musí pohybovat kolmo k tomuto vedení, nikdy ne souběžně s vedením, protože hrozí riziko indukování napětí do kovových částí stroje a následného úrazu, aniž by se stroj dotkl elektrického vedení!