Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Cílem strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na ní navazujícího systému řízení je provádět taková technická a organizační opatření, která dokáží na pracovištích společnosti snížit, případně úplně odstranit rizika vedoucí k poškození zdraví.

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je základem pro vytvoření funkčního systému řešení problematiky BOZP včetně řízení rizik, který pomáhá zajistit zdraví spolupracovníků i ostatních osob, posiluje prvky kultury práce a vytváří podmínky pro celkovou integraci procesu.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, stálé zlepšování pracovních podmínek, znalost předpisů k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení je nedílnou součástí plnění pracovních povinností všech zaměstnanců.

Hlavní činnosti naší společnosti v oblasti BOZP:
  • vytváření koncepcí v oblasti BOZP a zpracovávání řídicích dokumentů,
  • naplnění zákonných požadavků a dalších opatření, která podporují správnou praxi v oblasti BOZP,
  • vytvoření podmínek pro bezpečnou práci na všech pracovištích a provozovaných technologiích distribuční soustavy,
  • dosažení a prokázání výkonnosti prostřednictvím řízení rizik v souladu s politikou a cíli v oblasti BOZP,
  • stanovení preventivních opatření ke snižování případně úplnému odstranění pracovních úrazů a nemocí z povolání,
  • posílení koordinace kontrolní činnosti a organizace práce k dosažení funkčního systému založeného na principu plánovitosti, komplexnosti, monitorování, vzájemné informovanosti a účinné spolupráce,
  • monitoring vývoje péče o pracovní prostředí, úrovně osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a jejich používání včetně stavu hygienických a ergonomických podmínek na pracovištích,
  • vyhodnocování aktuálního stavu v této oblasti a navrhování opatření k eliminaci nedostatků i ve společnostech spolupracujících na zařízení vlastněném provozovatelem distribuční soustavy,
  • zajištění efektivnosti, účinnosti, transparentnosti a ekonomické efektivity v rámci strukturovaného systému řízení BOZP, který je začleněn do komplexního řízení v rámci společnosti,
  • snížení nákladů a výdajů na opatření při současném zajištění optimálního rozložení finančních, materiálních i lidských zdrojů.