Skip to Content

Připojovací podmínky pro odběrná místa, výrobny elektřiny, lokální distribuční soustavy a zařízení poskytující službu odezvy na straně poptávky připojované do distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s. jsou závazné pro všechny uživatele distribuční soustavy v odběrných místech, výrobnách a lokálních distribučních soustavách napojených z distribučních sítí nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí a pro pracovníky PDS (provozovatel distribuční soustavy). 

Odběrná místa, výrobny a lokální distribuční soustavy zřizované na základě smluv o připojení nebo smluv o smlouvách budoucích uzavřených před dnem vydání aktuálních Připojovacích podmínek se řídí předchozími Připojovacími podmínkami, které byly platné v době uzavření výše uvedených smluv.