Odpadové hospodářství

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., se v oblasti odpadového hospodářství zaměřuje především na prevenci v podobě snahy o předcházení a minimalizaci vzniku odpadů a přednostní využití odpadů před jejich likvidací. Zcela předejít vzniku všech odpadů však nelze. Jako původci nakládáme s odpady vzniklými při provozování, údržbě a opravách zařízení distribuční soustavy a ze související administrativní činnosti.

O funkčnost odpadového hospodářství pečují ekologové společnosti, a to jak metodicky, tak prakticky tam, kde odpady vznikají. Kázeň a svědomitost všech zaměstnanců i pracovníků dodavatelských firem je samozřejmě nezbytnou podmínkou efektivního a ekologického fungování odpadového hospodářství ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Nakládání s odpady je řízeno při činnosti každého zaměstnance či pracovníka dodavatele, počínaje produkcí papíru od svačiny až po demontovaná technologická zařízení. Pracoviště jsou vybavena nádobami na běžný, ale i tříděný odpad (papír, plast, spalitelné odpady apod.). Tam, kde si to situace vyžaduje, jsou vytvořena shromažďovací místa odpadů řádně vybavená odpovídajícími označenými nádobami s nutným ekologickým zabezpečením. Důraz je kladen na bezpečné nakládání s nebezpečnými odpady, čistotu a pořádek na pozemcích i v objektech společnosti.

V rámci minimalizace vzniku odpadů zajišťujeme přednostní regeneraci elektroizolačního oleje ze zařízení distribuční soustavy, který provozem tohoto zařízení ztrácí potřebné kvalitativní vlastnosti. Regenerovaný olej je pak opětovně používán jako náplň do elektrických zařízení.

K recyklaci předáváme například vyřazené elektroměry včetně olověných plomb a také odpadní keramické izolátory, z nichž je využito jako nové suroviny 74 % keramiky a 15 % kovu.

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., je také zapojena do projektu „Zelená firma“, ve kterém jsou v rámci kolektivního systému společnosti Rema systém předávány použité baterie, zářivky, akumulátory a elektroodpad k dalšímu využití v rámci odděleného sběru vyřazených výrobků.