Společnost ČEZ Distribuce, a. s., vlastní a provozuje zařízení s obsahem oleje. Při provozu výkonových i distribučních transformátorů může dojít k úniku oleje z důvodu provozní netěsnosti pláště nebo technologické závady zařízení. Aby nedošlo k poškození životního prostředí, jsou stanoviště výkonových transformátorů vvn/vn zabezpečena záchytnými jímkami zaústěnými do bezodtoké havarijní jímky, která je konstruovaná dle platných stavebních norem tak, aby byla schopna pojmout stanovený objem uniklého oleje z transformátoru.

Jímky jsou standardně provedeny z vodostavebního železobetonu a izolovány homogenní hydroizolační fólií s certifikátem pro těsnění ropných látek. Dešťová voda zachycená v těchto jímkách je průběžně monitorována z hlediska množství a obsahu ropných látek. Dle zjištěné kvality je s ní dále bezpečně nakládáno tak, aby nedošlo k ohrožení vod při jejím vypouštění.

U nových a rekonstruovaných transformoven jsou z ekonomicko-ekologických důvodů realizována zastřešená stání výkonových transformátorů a zhášecích tlumivek. Ve zvláště chráněných územích či v ochranných pásmech vodních zdrojů upřednostňujeme bezolejová zařízení.

Každá transformovna je vybavena havarijními prostředky pro případ úniku oleje v souladu se schváleným havarijním plánem dle vodního zákona.

Distribuční transformační stanice (DTS) umístěné ve volném terénu jsou standardně osazovány hermetizovanými olejovými transformátory. Ve vodohospodářsky rizikových oblastech (např. ochranná pásma vodních zdrojů) upřednostňujeme atypická řešení např. suchý transformátor na stožárové trafostanici nebo blokovou DTS s oleji nepropustnou vanou pod olejovým transformátorem.