Ochrana ptactva před úrazem elektrickým proudem

Jedním ze závažných jevů při distribuci elektrické energie je nebezpečí úrazu elektrickým proudem, a to nejen u lidí, kteří jsou o působení elektrické energie poučeni již ze školy, ale také  ptáků, pro které se stává většinou osudným.

Na sloupech a vodičích elektrického vedení dochází ročně v naší republice ke zranění nebo úhynu  ptáků. K úrazům dochází převážně dvojím způsobem. Především průchodem elektrického proudu při zemním spojení způsobeném rozpětím křídel při dosedání nebo vzlétání ptáků ze sloupů elektrického vedení a dále nárazem letících ptáků do vodičů. Zatímco úrazům způsobeným nárazem ptáků do vedení se dá jen těžko předcházet, existuje již řadu let možnost ochrany proti zemnímu spojení, které se již bývalé distribuční společnosti poměrně intenzivně věnovaly ještě před platností novely zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny z roku 2004, která povinnost zabránit úrazům a úhynům ptáků na rekonstruovaných a nových vedeních vn ukládá. Četnost zranění v jednotlivých lokalitách je ovlivněna řadou faktorů. Je to především reliéf krajiny, množství a charakter rozptýlené zeleně spolu se zalesněním, umístění tras elektrického vedení ve vztahu k hlavním tahovým trasám a odpočinkovým místům ptáků nebo k hnízdištím spojeným s nabídkou potravy.

O to, aby jedna ze základních potřeb stále se vyvíjející civilizace přestala tak nepříznivě ovlivňovat životní prostředí kolem nás, má naše společnost (dříve regionální rozvodné společnosti) snahu již více než 20 let. Naši specialisté v oblasti ochrany životního prostředí na tomto úkolu úzce spolupracují s odborníky státní správy a ornitology (MŽP, AOPK, ČSO). Předmětem ochrany jsou všechny druhy ptactva, především dravci jako káně lesní, poštolka obecná, sokol stěhovaný, raroh velký, luňák červený a další.

Náš tip
Shlédněte unikátní záběry zahnízdění Orlovce říčního v umělém hnízdě na stožáru elektrického zařízení.

Ochrana ptactva před úrazem elektrickým proudem zvyšuje nároky na provoz a údržbu elektrické sítě a je nezanedbatelnou investicí při její výstavbě a rekonstrukci. Na straně druhé se stává významným krokem učiněným v zájmu zlepšení vztahu člověka k přírodě a jeho ohleduplnosti k ostatním živým tvorům. Je třeba mít stále na paměti skutečnost, že ptačí druhy, které tvoří součást naší planety, zde byly dříve než technická vymoženost v podobě využívané el. energie.

Naše společnost ČEZ Distribuce, a. s., si je vědoma těchto souvislostí a každoročně investuje do zabezpečení vedení vysokého napětí před úrazy ptáků nemalé finanční částky v řádech milionů korun. Ochranné prvky zamezující úrazu ptáků byly instalovány již na tisících sloupech a stožárech vysokého napětí. 

U stávajících vedení vysokého napětí s rovinnou konzolí je ochrana ptactva řešena dodatečnou instalací krytů na izolátory a vodiče.

 

U nových vedení vysokého napětí dáváme přednost bezpečným podpěrným bodům, které nedovolují dosednout ptákům do nebezpečné blízkosti vodičů z pohledu možného zemního, resp. fázového spojení.

Jedná se o tzv. konzole typu "delta" nebo "pařát". Tento typ ochrany je založen na principu ochrany polohou umístění vodičů, který zabraňuje fázovému, popř. zemnímu spojení prostřednictvím rozpětí křídel ptáků nebo křídel a pařátů. Jedná se o nejbezpečnější a zároveň nejekonomičtější způsob ochrany, nevyžadující dodatečnou instalaci krytů izolátorů a vodičů.

Od roku 2009 je v platnosti novela energetického zákona (zák. č. 458/2009 Sb.), která ukládá povinnost zabezpečit všechna vedení vysokého napětí proti úrazu ptáků do roku 2024.

Za účelem jednotného postupu v rámci aplikace této zákonné povinnosti byla ustanovena pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva životního prostředí ČR meziresortní pracovní skupina, jejímž členem je i společnost ČEZ Distribuce, a. s. Cílem této pracovní skupiny je vyřešit základní rámec řešení problematiky systémového, celostátního a jednotného přístupu, s jasnou specifikací standardních prvků ochrany ptactva používaných na vedení vysokého napětí. Jedním z výstupů práce této skupiny je metodický pokyn Ministerstva životního prostředí k zajištění ochrany ptactva před úrazy elektrickým proudem. Pracovní skupina pokračuje v činnosti a věnuje se dále problematice nárazů ptáků do elektrických vodičů a hnízdění na konstrukcích zařízení distribuční soustavy.