Ochrana ovzduší a klimatu

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., vlastní a provozuje zařízení s obsahem plynu SF6. Tento inertní plyn neznečišťuje ovzduší, ale jedná se o tzv. fluorovaný skleníkový plyn, který může ovlivnit klimatický systém Země.

Fluorid sírový (SF6) je používán jako izolační a zhášecí medium v elektrických zařízeních používaných na hladinách vysokého, velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí (např. vypínače, odpínače, přístrojové transformátory, zapouzdřené komplexy a distribuční transformátory).

Z hlediska ochrany vod je oproti elektroizolačnímu oleji v podstatě neškodný, a proto jsou olejová zařízení nahrazována plynovými, a to zejména tam, kde hrozí riziko znečištění vod, přednostně ve zvláště chráněných územích či v ochranných pásmech vodních zdrojů. Zařízení s SF6 se instalují i uvnitř objektů (tzv. vnitřní rozvodny nebo tzv. zapouzdřené rozvodny, kdy je celá rozvodna izolovaná).

K uvolňování plynu SF6 do vnějšího ovzduší může docházet pouze z důvodů netěsností nebo technologické poruchy zařízení. Elektrická spínací zařízení jsou proto vybavena systémem detekce úniků, jehož funkčnost je pravidelně kontrolována v rámci tzv. Řádu preventivní údržby.

Zaměstnanci manipulující s plynem SF6 v rámci své provozní činnosti jsou proškoleni a certifikováni akreditovanou společností dle platné právní úpravy.