Nakládání s PCB

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., vlastní a provozuje celou řadu zařízení s menším či větším obsahem oleje. Platné právní předpisy nám ukládají povinnost všechna zařízení vyrobená před rokem 2000 s obsahem oleje nad 5 litrů prověřit na přítomnost skupiny nebezpečných chemických látek PCB (polychlorované bifenyly), a to nejpozději na konci jejich životnosti.

Ve smyslu plnění zákonných povinností (zák. č. 185/2001 Sb. a vyhl. č. 384/2001 Sb.) v současné době ověřujeme olejové náplně zařízení určených k vyřazení nebo odprodeji.

Z dosud získaných výsledků lze konstatovat, že zařízení ČEZ Distribuce, a. s., neobsahuje PCB.

V případech, kdy je do majetku naší společnosti převedeno zastaralé zařízení od jiného právního subjektu, do té doby provozované neenergetickou společností, a tato zařízení obsahují PCB, dochází neprodleně k jejich odstranění odbornou firmou a nahrazení za moderní zařízení bez obsahu těchto škodlivých látek.