Ekologické zátěže

Po restrukturalizaci bývalých regionálních rozvodných společností (REAS – SČE, a. s., VČE, a. s., SME, a. s., ZČE, a. s., a STE, a. s.), u kterých došlo k vyčlenění jejich distribučních částí do nově vzniklé společnosti ČEZ Distribuce, a. s., převzala tato společnost mimo jiné i odpovědnost za staré ekologické zátěže (částečně znečistěná podloží provozovaných distribučních technologií).

V souvislosti s tímto konstatováním je třeba připomenout, že se bývalé rozvodné společnosti mnoha starých zátěží zbavily při své investiční činnosti (rekonstrukce, přestavby apod.), a to bez administrativně a finančně náročné pomoci státu. Rozsáhlejší zátěže a jejich následná likvidace jsou však dnes předmětem smluv s MF ČR (dříve SFŽP a FNM), které se dle právních předpisů a následných prováděcích vyhlášek v oblasti privatizace zavázalo uhradit náklady spojené s jejich odstraněním.

Na celé řadě příkladů, kdy došlo k odstranění starých ekologických zátěží dekontaminací prostředí u transformoven vysokého a velmi vysokého napětí a navazujících distribučních technologií bez jakékoliv účasti státu, může společnost deklarovat, že jí není tato zděděná problematika lhostejná a že se na postupné normalizaci bezvadného stavu životního prostředí aktivně podílí. Cílem společnosti je odpovídajícím způsobem odstranit veškeré ekologické zátěže z dob před privatizací a vytvořit tak odpovídající podmínky k ekologicky čistému procesu distribuce elektrické energie.