Podmínky pro přiznání distribuční sazby | ČEZ Distribuce

Podmínky pro přiznání distribuční sazby

Podmínky pro odběratele elektřiny ze sítí nízkého napětí stanovuje každoročně Energetický regulační úřad cenovým rozhodnutím.

Podmínky pro přiznání distribuční sazby
pro rok 2020  odběratel kategorie D (domácnost) odběratel kategorie C (podnikatel)
pro rok 2019  odběratel kategorie D (domácnost) odběratel kategorie C (podnikatel)
pro rok 2018 odběratel kategorie D (domácnost) odběratel kategorie C (podnikatel)
pro rok 2017 odběratel kategorie D (domácnost) odběratel kategorie C (podnikatel)
pro rok 2016 odběratel kategorie D (domácnost) odběratel kategorie C (podnikatel)  

Informace k distribučním sazbám

Na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2019 (dále jen CR ERÚ) ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí, si Vás dovolujeme informovat, že pro níže uvedené distribuční sazby platí:

D 27d

Je-li v odběrném nebo předávacím místě připojena dobíjecí stanice, která je součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

D 45d, D 56d a D 57d

Je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

C 45d

Tato sazba může být od 1. ledna 2020 přiznána pouze pro odběrná místa určená k bydlení umístěná v rámci stavby pro bydlení podle vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Pro ostatní odběrná místa nemůže být přiznána po 31. březnu 2017.

C 46d

Hybridní a přímotopné elektrické spotřebiče včetně akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody musí být napájeny samostatným přívodem a měřeny samostatným měřicím zařízením.

C 55d a C 56d

Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

Informace o změnách k 1. lednu 2020

Distribuční sazba C 45d může být od 1. ledna 2020 přiznána pouze pro odběrná místa určená k bydlení umístěná v rámci stavby pro bydlení podle vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Pro ostatní odběrná místa nemůže být přiznána po 31. březnu 2017.

Informace o změnách k 1. lednu 2019

Topné distribuční sazby budou nově přiznány i v případě doložení Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), ve kterém bude uvedeno, že výkon topných spotřebičů (u tepelného čerpadla včetně tzv. dotopu) pokrývá minimálně 80 % dílčí potřeby energie pro vytápění objektu.

Informace o změnách k 1. lednu 2018

Distribuční sazba C 01d a D 01d může být po 1. dubnu 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobna elektřiny. Připojení nové výrobny do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou se od 1. ledna 2018 považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Pokud odběratel nepožádá o změnu distribuční sazby u odběrného místa ke dni podání žádosti o připojení výrobny, příslušný provozovatel distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny elektronickou formou a zajistí změnu distribuční sazby ke dni připojení výrobny na sazbu C 02d, D 02d.