Podmínky pro přiznání distribuční sazby

Podmínky pro odběratele elektřiny ze sítí nízkého napětí stanovuje každoročně Energetický regulační úřad cenovým rozhodnutím.

Podmínky pro přiznání distribuční sazby
pro rok 2019  odběratel kategorie D (domácnost) odběratel kategorie C (podnikatel)
pro rok 2018 odběratel kategorie D (domácnost) odběratel kategorie C (podnikatel)
pro rok 2017 odběratel kategorie D (domácnost) odběratel kategorie C (podnikatel)
pro rok 2016 odběratel kategorie D (domácnost) odběratel kategorie C (podnikatel)  

Informace k distribučním sazbám

Na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2018 (dále jen CR ERÚ) ze dne 22. listopadu 2018, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí, si Vás dovolujeme informovat, že pro níže uvedené distribuční sazby i nadále platí:

D 45d, D 56d a D 57d

Je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

C 46d

Hybridní a přímotopné elektrické spotřebiče včetně akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody musí být napájeny samostatným přívodem a měřeny samostatným měřicím zařízením.

C 55d a C 56d

Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

Informace o změnách k 1. lednu 2019

Topné distribuční sazby budou nově přiznány i v případě doložení Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), ve kterém bude uvedeno, že výkon topných spotřebičů (u tepelného čerpadla včetně tzv. dotopu) pokrývá minimálně 80 % dílčí potřeby energie na vytápění.

Informace o změnách k 1. lednu 2018

Sazba C 01d a D 01d může být po 1. dubnu 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobna elektřiny. Připojení nové výrobny do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou se od 1. ledna 2018 považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Pokud odběratel nepožádá o změnu distribuční sazby u odběrného místa ke dni podání žádosti o připojení výrobny*), příslušný provozovatel distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny elektronickou formou a zajistí změnu distribuční sazby ke dni připojení výrobny na sazbu C 02d, D 02d.

*) Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě