Skip to Content

Jak podat žádost o připojení

Žádost podejte formou vyplnění elektronického formuláře, KTERÝ je přístupný v Distribučním portálu v sekci Nový požadavek -> Připojení -> Žádost o připojení.

Žádost o připojení je možné vyplnit i bez přihlášení do Distribučního portálu, a to pomocí anonymní aplikace zde.

 

Požadavek na nové připojení trvalého odběru

Žádost se podává pro stanovení podmínek připojení nového trvalého odběru.

 • Nové připojení
  • Žádost o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN nebo VN/VVN (vyberte dle typu připojení)
   • Trvalý odběr

Změna stávající žádosti o připojení trvalého odběru

Žádost se podává pro změnu parametrů nebo žadatele u již podané žádosti o připojení trvalého odběru, tzn. odběr ještě není připojen – pro změnu rezervovaného příkonu, umístění měření, pro trojstrannou dohodu o převodu práv a povinností a další změny.

 • Změna stávající žádosti o připojení
  • Změnové řízení již podané žádosti o připojení

Změna připojení trvalého odběru

Žádost se podává pro změnu parametrů již připojeného trvalého odběru – změna rezervovaného příkonu apod.

 • Změna stávajícího připojení
  • Žádost o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN nebo VN/VVN (vyberte dle typu připojení)
   • Změna rezervovaného příkonu, umístění měření

Přílohy nutné k podání žádosti

S elektronickým podáním je nutné přiložit níže uvedené přílohy:

 • plná moc pro zastupování v případě požadavku na podpis smlouvy o připojení / smlouvy o budoucí smlouvě o připojení jinou osobou, než jsou osoby oprávněné jednat za společnost podle obchodního rejstříku – vzor zde
 • katastrální mapa s vyznačením nemovitostí, na kterých bude umístěno odběrné zařízení
 • výpis z katastru nemovitostí k nemovitostem, na kterých má být umístěno odběrné zařízení, případně další doklad o vlastnickém nebo jiném právu, např. kupní nebo nájemní smlouva
 • pokud žadatel není vlastníkem nemovitostí, pak je nutné doložit souhlasy vlastníků všech dotčených nemovitostí 
 • jednopólové schéma zapojení odběrného zařízení včetně případného zapojení akumulačního zařízení
 • dotazník pro posouzení zpětných vlivů na distribuční soustavu

 

Pokud budete na svém odběrném místě používat elektrický spotřebič se zpětným vlivem na distribuční soustavu (tomografy, rentgenové přístroje, motory s rázovou charakteristikou rozběhu, kolísavým odběrem proudu nebo častým zapínáním, obloukové pece apod.), je povinnou přílohou žádosti také formulář Dotazník pro posouzení zpětných vlivů na distribuční soustavu.

Pokud nebudou doložené podklady nebo budou vykazovat vady, písemně vás vyzveme k doplnění. Vaší žádosti se budeme věnovat ihned po doložení všech požadovaných dokladů.

V případě, že nedoložíte podklady do 30 dnů od vyzvání, budeme muset žádost vyřadit z evidence.