Změna typu měření

Jak postupovat při změně typu měření?

Požadujete-li změnu typu měření (instalaci vyššího typu měření než je stanovený, popř. návrat z vyššího typu měření na stanovený), zašlete nám prosím na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00 vyplněnou a podepsanou Žádost o instalaci jiného typu měření (interaktivní verze).

Služby spojené se změnou typu měření jsou v souladu s ustanovením § 49 odst. 7 energetického zákona zpoplatněny dle Ceníku služeb ČEZ Distribuce, a. s. 

Informace o typech měření

Měření elektřiny je v souladu s vyhláškou o měření zajišťováno společností ČEZ Distribuce, a. s. (provozovatel distribuční soustavy). Zajišťováním měření elektřiny se rozumí instalace, provozování, obsluha, kontrola a údržba měřicích zařízení včetně zařízení hromadného dálkového ovládání, odečítání, zpracovávání, přenos a uchovávání údajů měření.

K měření elektřiny a vyhodnocení údajů se využívají tyto typy měření:

Typ A

Průběhové měření s denním dálkovým přenosem údajů, průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení.

Tímto stanoveným typem měření musí být mj. měřena elektřina v:

 • předávacích místech výroben elektřiny s napětím vyšším než 1 kV přímo připojených k distribuční soustavě
 • odběrných místech s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím vyšším než 52 kV
 • odběrných místech s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem nad 250 kW

Vyhodnocení měření typu A:

 • základní měřicí interval je 1 čtvrthodina; u první čtvrthodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 00:15:00
 • základní vyhodnocovací interval je 1 hodina; u první hodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 01:00:00 kalendářního dne
 • základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů v rámci měřicího zařízení je 1 kalendářní den

Základní technické požadavky pro změnu typu měření ze stanoveného na typ měření A:

Typ B

Průběhové měření s jiným než denním dálkovým přenosem údajů, průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem.

Tímto stanoveným typem měření musí být mj. měřena elektřina v:

 • předávacích místech výroben elektřiny s napětím do 1 kV přímo připojených k distribuční soustavě
 • odběrných místech s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem do 250 kW včetně
 • odběrných místech s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím do 1 kV s nepřímým měřením
 • výrobnách elektřiny nebo u každého výrobního zdroje elektřiny výrobny elektřiny připojené k distribuční soustavě prostřednictvím jiné výrobny elektřiny

Vyhodnocení měření typu B:

 • základní měřicí interval je 1 čtvrthodina; u první čtvrthodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 00:15:00
 • základní vyhodnocovací interval je 1 hodina; u první hodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 01:00:00 kalendářního dne
 • základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů v rámci měřicího zařízení je 1 měsíc

Základní technické požadavky pro změnu typu měření ze stanoveného na typ měření B:

Typ C

Ostatní měření.

Tímto stanoveným typem měření, pokud se nejedná o neměřený odběr elektřiny, musí být mj. měřena elektřina v:

 • odběrných místech s odběrem elektřiny z distribuční soustavy, která nejsou měřena měřením typu A nebo B
 • odběrných místech s odběrem elektřiny z distribuční soustavy a předávacích místech výrobců elektřiny připojených k distribuční soustavě nebo do odběrného místa nebo do předávacího místa jiné výrobny elektřiny, kde není technicky a ekonomicky možné instalovat měření typu A nebo B

Vyhodnocení měření typu C:

 • zpracování a přenos údajů je prováděno nejméně jedenkrát za rok

Základní technické požadavky pro změnu typu měření na C: