Skip to Content

Umožnění trvalého připojení

Pro zahájení procesu UTP je u výroben s instalovaným výkonem nad 100 kW včetně nutné nejprve projít procesem UPOS – seznamte se s náležitostmi žádosti o UPOS.

Podmínkou pro zahájení procesu UTP je splnění veškerých předchozích kroků.

Upozorňujeme, že lhůty stanovené Pravidly provozování distribuční soustavy (dále jen „PPDS“) pro trvalé připojení výrobny začínají plynout až dnem doložení všech kompletních podkladů.

Zadání žádosti o UTP:

Žádost o UTP podejte prostřednictvím Distribučního portálu v sekci Nový požadavek -> Mikrozdroje/Výrobny -> Výrobny – Žádost o umožnění trvalého provozu (UTP), nebo on-line bez registrace.

 • Před podáním žádosti si připravte číslo žádosti 412xxxxxx
 • Kompletní požadované dokumenty předejte najednou a pro každý projekt zvlášť s identifikací žádosti nebo čísla smlouvy. Přílohy vkládejte ve standardních formátech pdf, doc, jpg pojmenované dle obsahu přílohy (např. schválená PD, JPS, protokol o nastavení ochran apod.). Není třeba vkládat typové listy střídačů, panelů apod.
Výčet povinných podkladů

Výrobny nad 100 kW včetně

 • Dokument výrobního modulu (dále jen „VM“) (u VM typu D může žadatel využít Dokument výrobního modulu C, nebo jinou formu srozumitelně prokazující soulad s požadavky Nařízení Komise (EU) 2016/631 (dále jen „RfG“). a s PPDS pro VM typu D, formulář ke stáhnutí zde

Výrobny do 100 kW

 • Instalační dokument výrobního modulu A1, A2, formulář ke stáhnutí zde
 • Odsouhlasená projektová dokumentace aktualizovaná podle skutečného stavu provedení výrobny
 • Geodetické zaměření trafostanice a VN přípojky pouze u nově budovaného zařízení (dokládáte pouze v případě připojení výrobny na napěťové hladině VN a VVN)
 • Zpráva o výchozí revizi odběrného elektrického zařízení – trafostanice (dokládáte pouze v případě připojení výrobny na napěťové hladině VN a VVN)
 • Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení – přípojky ve vlastnictví výrobce, nebo potvrzený Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě, plánek skutečného provedení el. přípojky, kolaudační souhlas nebo protokol o předčasném užívání přípojky nebo čestné prohlášení o vlastnictví a provozování přípojky (pouze u nového místa připojení, pokud je připojeno přípojkou budovanou na náklady výrobce)
 • Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny
 • Jednopólové schéma zapojení odběrného zařízení a výrobních modulů, pokud již není součástí schválené projektové dokumentace
 • Protokol o nastavení ochran, pokud není součástí revizní zprávy
 • Protokol o ověření měřicích transformátorů proudu (dále jen „MTP“), případně měřicích transformátorů napětí (dále jen „MTN“), pokud jsou vyžadovány
 • Akceptované Místní provozní předpisy (dále jen „MPP“) - (dokládáte pouze v případě připojení výrobny na napěťové hladině VN a VVN)
 • Potvrzení odborné firmy realizující výstavbu výrobny, že vlastní výrobna elektřiny je provedena v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou smlouvou, v souladu s podmínkami definovanými v příslušném povolovacím správním aktu (stavební povolení apod.) a podle předpisů, norem a zásad uvedených v kapitole 3 hlavní části PPDS a v příloze č. 4 PPDS
 • Příloha smlouvy k potvrzení chování výrobny
 • Žádost o uzavření smlouvy o připojení, formulář zde
 • Žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy, formulář zde (dokládáte pouze v případě připojení výrobny na napěťové hladině VN a VVN)
 • Kontaktní údaje žadatele

Stanovení termínu kontroly výrobny do 100 kW a účast na kontrole

 • Po úspěšném ověření splnění všech požadovaných podmínek připojení bude uzavřena smlouva o připojení (pokud již nebyla uzavřena) a smlouva o zajištění služby distribuční soustavy.
 • Pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s. kontaktuje výrobce s nabídkou možného termínu kontroly výrobny.

 

Po úspěšném dokončení UTP vydává ČEZ Distribuce, a. s.  KONEČNÉ PROVOZNÍ OZNÁMENÍ.