Skip to Content

Před výstavbou výrobny je nezbytné požádat o odsouhlasení projektové dokumentace pro provedení stavby výrobny (dále jen „PD“).

Dokumentace skutečného stavu provedení výrobny bude předložena současně se žádostí o UPOS / UTP a zkontrolována.

U výroben s instalovaným výkonem nižším než 100 kW není požadován přenos měření a signalizace na dispečink ČEZ Distribuce, a. s. U těchto výroben není nutné standardně osadit řídicí jednotku.

Podání žádostí o odsouhlasení PD:

Projektovou dokumentaci předejte k odsouhlasení prostřednictvím Distribučního portálu v sekci Nový požadavek -> mikrozdroje/výrobny -> výrobny – žádost o vyjádření k projektové dokumentaci nebo on-line bez registrace.

Požadované přílohy:

 • technická zpráva s výše uvedenými parametry a rozsahem
 • jednopólové silové schéma včetně ovládacích a snímacích obvodů stávajících a nových výrobních modulů (zdrojů) s grafickým uvedením místa připojení k DS, hranicí vlastnictví, předacího místa (tj. fakturační měření, MTP, MTN), HDO, rozpadového místa výrobny, U-f ochrany, řídící jednotky, regulace autonomní Q(U) nebo zadáním požadované hodnoty z dispečinku PDS - U/Q, místa měření P, Q, U, I
 • projektantem vyplněná tabulka telemetrie ve formátu xlsx (tabulka přenášených informací do dispečerského řídicího systému)
 • situační výkres s vyznačením umístění odběratelské/předávací TS a výrobny
 • liniové schéma fakturačního měření
 • není třeba vkládat typové listy střídačů, panelů apod.
 • přílohy vkládejte ve standardních formátech pdf, doc, xlsx, jpg pojmenované dle obsahu přílohy (např. TZ PD, JPS apod.)

Požadavky na obsah projektové dokumentace

Požadovaná prováděcí projektová dokumentace musí obsahovat minimálně tyto základní části a podklady:

 • průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkresy, dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
 • realizace požadavků společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle vyjádření – číslo žádosti o připojení včetně čísla platné smlouvy a čísla technických podmínek připojení, na jejichž základě byla projektová dokumentace vytvořena
 • délky, typy a průřezy vedení mezi výrobnou a místem připojení k DS, parametry použitých transformátorů
 • situační řešení připojení výrobny k DS, včetně hranice rozhraní vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. a žadatele
 • typy, parametry a navržené hodnoty nastavení elektrických ochran výrobny elektřiny souvisejících s DS
 • parametry a provedení řízení činného a jalového výkonu dle technických podmínek připojení
 • parametry a provedení zařízení pro snížení útlumu signálu HDO, pokud vypočtené nebo naměřené hodnoty přesahují limity povolené PPDS nebo technickými normami
 • návrh provedení fakturačního měření a jeho umístění
 • potřebné údaje k rozhraní pro dálkové ovládání, měření a signalizaci pro vazbu na řídicí systém DS
 • zařazení vyhrazeného elektrického technického zařízení do tříd a skupin podle vyhlášky
 • popis funkcí ochran a automatik výrobny s vazbou na provoz a dynamickou podporu provozu DS
V textové a výkresové části projektové dokumentace bude uvedeno následující: 

Podmínky připojeni:

 • číslo žádosti o připojení včetně čísla platné smlouvy a čísla technických podmínek připojení, na jejichž základě byla projektová dokumentace zpracována
 • popis připojovaného zařízení od místa připojení k DS na hladině VN až po výrobnu na hladině NN připojenou v instalaci zákazníka
 • výrobce a typ použité TS, včetně její přístupnosti a provedení
 • místo připojení (odpínač VN v majetku PDS, rozvaděče VN v majetku PDS apod.) uvedené ve smlouvě o připojení
 • hranici vlastnictví mezi PDS a zákazníkem, uvedené ve smlouvě o připojení (např. vývodové svorky odpínače VN v majetku PDS nebo vývodové svorky odpínače v rozvaděči VN v majetku PDS apod.)
 • spínací prvek k odpojení výrobny dle smlouvy o připojení
 • SJZ trafostanice zákazníka, v případě, že zákazník (projektant) nezná nové číslo TS, je nutné o toto číslo požádat prostřednictvím Geoportálu, popřípadě kontaktujte zpracovatele PD pro stavbu ČEZ Distribuce, a. s.
 • celková hodnota instalovaného výkonu výrobny, včetně uvedení jednotlivých výkonů výrobních modulů (i dříve instalovaných)
 • celková hodnota rezervovaného výkonu výrobny
 • celková hodnota akumulačního zařízení a kapacity (kW / kWh)
 • typ a kategorie výrobny (FVE, KGJ, diesel pro SVR, MVE apod.), uvedení výrobce a typu výrobního modulu, výrobce a typ střídače i FV panelů
 • náhradní zdroj, typ stroje, paralelní provoz s DS (nejedná se o výrobnu pro SVR) a krátký popis automatického záskoku
 • značení kobek/polí v TS (AVA, v případě dvou rozvaděčů VN v jedné TS bude druhý značený AVB, na hladině NN je značení ANA apod.)
 • značení silových prvků v rozvaděči VN: výkonový vypínač – QM1, odpínač – QS1, odpínač s pojistkami – OSF1, uzemňovač vývodu – QE6, přípojnice VN – W1, měřící transformátory proudu – TA1, měřící transformátory napětí – TV1

Podmínky provedení měření odebrané / vyrobené elektřiny:

 • uvést typ měření
 • způsob měření – primární / sekundární měření
 • uvést hodnoty převodu MTP a MTN (MTN v případě měření na straně VN)
 • skříň měření (např. SM/USM), její provedení, včetně umístění, provedení spojovacího vedení napěťového a proudového obvodu pro fakturační měření (barvy, délky a průřezy vodičů)
 • typ a zapojení optočlenů (pokud budou použity)
 • přístupnost k fakturačnímu měření (skříň měření, MTP, MTN)

Podmínky paralelního provozu výrobny:

 • umístění a typ řídící jednotky pro přenos dat včetně zákresu do JPS
 • snímání a přenášení požadovaných dat, tabulka telemetrie bude v souladu s JPS
 • tabulka stavů, povelů, hlášení a měření – soupis přenášených informací z výrobny na dispečink ČEZ Distribuce, a. s. (telemetrie) s přenosem požadovaných dat (rozsah je uveden v Připojovacích podmínkách)
 • umístění HDO pro krizové řízení činného výkonu výrobny včetně jeho napájení, HDO bude umístěné ve skříni fakturačního měření, viz Připojovací podmínky
 • popis regulace výrobny (dle typu výrobny FVE / VTE – asynchronní = 0 %, 30 %, 60 %, 100 % // KGJ a synchronní = 0 %, 50 %, 75 %, 100 %)
 • popis synchronizace výrobny s DS
 • hodnoty a graf řízení jalového výkonu Q(U)
 • regulace na zadané napětí U/Q, pokud je ve smlouvě požadována
 • dynamická a statická podpora sítě (nastavení dle příslušného grafu pro typ a výkon)
 • snížení činného výkonu při nadfrekvenci P(f)
 • povolený rozsah účiníku (cos-fí) uvést rozsah v jednotlivých kvadrantech (dle smlouvy)
 • uvést nastavení U-f ochran působících na rozpadové místo (uvedeno v tech. podmínkách smlouvy), tak i silových ochran v celém řetězci od připojení k DS k výrobně (požadovaná selektivita)
 • zpětné vlivy výrobny na DS a na úroveň signálu pro přijímač HDO
 • hradící člen
 • akumulace, ostrovní provoz výrobny

Používané zkratky:

AXV

skříň pro ŘJ

BSAE

bateriový systém pro akumulaci energie (akumulace)

C1

kondenzátor – kompenzace chodu transformátoru na prázdno

ČEZd

Společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DS

distribuční soustava

FU1

pojistky VN / NN

FV

svodiče přepětí

HDO

hromadné dálkové ovládání (sazba / ovládání činného výkonu výrobny), instalováno vždy,

JPS

jednopólové schéma zapojení

KM

stykač

motorový pohon

MTN

měřící transformátory napětí 

MTP

měřící transformátory proudu 

NN

nízké napětí

OM

odběrné místo

OSF

odpínač s pojistkami

PDS 

Provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s.

Pi

instalovaný výkon

PPDS P. č. 4

Pravidla provozování distribuční soustavy, příloha č. 4

Q/U

regulace jalového výkonu u výroben s RV < 1000 kW

QE6

uzemňovač vývodu

QM

výkonový vypínač

QS

odpínač VN

R1 KGJ

rozvaděč č.1 u výrobny, kterou je KGJ

RC 

hradící člen

RfG

Nařízení Komise (EU) 2016/631

RH

hlavní rozvaděč NN

RP

rezervovaný příkon

RV

rezervovaný výkon

ŘJ

řídící jednotka

SJZ

systém jednotného značení

SoP / SoBS

Smlouva o připojení k DS / Smlouva o budoucí smlouvě o připojení k DS

T1

silový transformátor

TS

transformační stanice

U/Q

regulace na zadané napětí dispečinkem ČEZd, u výroben s RV ≥ 1000 kW

UPOS 

umožnění provozu pro ověření souladu

USM / SM

skříň fakturačního měření

UTP

umožnění trvalého připojení

VM

výrobní modul

VN

vysoké napětí

W1

přípojnice

VMn

výrobní modul nesynchronní

VMs

výrobní modul synchronní

Označení a pojmy

Předávací místo: místo předání a převzetí elektřiny mezi distribuční soustavou a odběrným místem, výrobnou elektřiny.

Místo připojení: místo v distribuční soustavě, ve kterém je připojeno odběrné místo, výrobna elektřiny nebo distribuční soustava, a to přímo nebo prostřednictvím elektrické přípojky.

Hranice vlastnictví: fyzické majetkové rozhraní mezi PDS a zákazníkem.

Fázovací místo: místo, ve kterém dochází k synchronizaci/fázování výrobny s DS.

Rozpadové místo: (vazební spínač) spínací zařízení, na které působí ochrany (např. napěťové, frekvenční aj.).

Kategorie výrobních modulů

A1: od 800 W včetně do 11 kW včetně

A2: nad 11 kW do 100 kW

B1: od 100 kW včetně do 1 MW

B2: od 1 MW včetně do 30 MW

C: od 30 MW včetně do 75 MW

D: od 75 MW včetně

RfG – Nařízení Komise (EU) 2016/631 – kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavy, na každý VM musí být příloha Dokument výrobního modulu

Typy výrobního modulu – VMs, VMn:

 • synchronní – výkony modulů se pro posouzení chování výrobny nesčítají
 • nesynchronní – výkony modulů se pro posouzení chování výrobny sčítají

Užitečné odkazy:

Požadavky na regulaci výroben | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

PPDS na přílohu č. 4 | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

Připojovací podmínky | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

 

Upozornění: Tento materiál má informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a PPDS.