Skip to Content

Jak podat žádost o připojení

Žádost podejte formou vyplnění elektronického formuláře, jenž je přístupný v Distribučním portálu v sekci Nový požadavek -> připojení -> žádost o připojení.

Žádost o připojení je možné vyplnit i bez přihlášení do Distribučního portálu, pomocí anonymní aplikace zde.

Požadavek na Nové připojení výrobny

Žádost se podává pro stanovení podmínek připojení nové výrobny.

 • Nové připojení
  • Žádost o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN nebo VN/VVN (vyberte dle typu připojení)
   • Výrobna
    • K připojení nové výrobny
     • Výrobna bude připojena do stávajícího odběrného místa
     • Výrobna bude připojena do nového odběrného místa
Změna stávající žádosti o připojení výrobny

Žádost se podává pro změnu parametrů nebo žadatele u již podané žádosti o připojení výrobny, tzn. výrobna ještě není připojena – pro změnu instalovaného výkonu, rezervovaného příkonu, rezervovaného výkonu, umístění měření, pro trojstrannou dohodu o převodu práv a povinností a další změny.

 • Změna stávající žádosti o připojení
  • Změnové řízení již podané žádosti o připojení
Změna připojené výrobny

Žádost se podává pro změnu parametrů již připojené výrobny – změna instalovaného výkonu, rezervovaného příkonu, rezervovaného výkonu apod.

 • Změna stávajícího připojení
  • Žádost o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN nebo VN/VVN (vyberte dle typu připojení)
   • Změna stávající výrobny

Přílohy nutné k podání žádosti

S elektronickým podáním je nutné přiložit níže uvedené přílohy:

 • plná moc pro zastupování v případě požadavku na podpis smlouvy o připojení / smlouvy o budoucí smlouvě o připojení jinou osobou, než jsou osoby oprávněné jednat za společnost podle obchodního rejstříku – vzor zde
 • katastrální mapa s vyznačením nemovitostí, na kterých bude výrobna umístěna
 • výpis z katastru nemovitostí k nemovitostem, na kterých má být výrobna umístěna, případně další doklad o vlastnickém nebo jiném právu, např. kupní nebo nájemní smlouva
 • pokud žadatel není vlastníkem nemovitostí, na kterých má být umístěna výrobna, pak je nutné doložit souhlasy vlastníků všech dotčených nemovitostí s umístěním výrobny – vzor zde
 • jednopólové schéma zapojení výrobny včetně případného zapojení akumulačního zařízení

Pokud nebudou doložené podklady nebo budou vykazovat vady, písemně vás vyzveme k doplnění. Vaší žádosti se budeme věnovat ihned po doložení všech požadovaných dokladů.

V případě, že nedoložíte podklady do 30 dnů od vyzvání, budeme muset žádost vyřadit z evidence.