Skip to Content

Postup k uplatnění výjimky ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a Národního parku České Švýcarsko, Národního parku Šumava a Krkonošského národního parku.

Postup slouží pro společnosti, které jsou smluvně oprávněny vykonávat vybrané činnosti na energetickém zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále smluvní partner).

Úvod

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zakazuje vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v národních parcích (§ 16), chráněných krajinných oblastech (§ 26) a národních přírodních rezervacích.

Od 1. 6. 2017 nabyl účinnost zákon č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon o ochraně přírody a krajiny. Z této novely vyplývá, že provozovatelé energetických soustav již nemusí mít výjimku k vjezdům do národních parků. Povinnost mít výjimku nadále zůstává pro Národní přírodní památky (NPR) a Chráněné krajinné oblasti (CHKO).

Rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ze dne 12. 12. 2017 byla společnosti ČEZ Distribuce, a. s., stanovena výjimka pro vjezd do chráněných území (dále jen Výjimka CHÚ). Tato Výjimka se nevztahuje na CHKO Brdy, pro kterou byla rozhodnutím AOPK ze dne 19. 3. 2018 udělena společnosti ČEZ Distribuce, a. s., samostatná výjimka pro vjezd do CHKO Brdy (dále jen Výjimka CHKO Brdy). 

Výjimky jsou platné nejen pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., ale i pro její smluvní partnery, kteří jsou na základě platné uzavřené smlouvy oprávněni vykonávat vybrané činnosti související s provozem energetických zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Výjimky se nevztahují na realizace nových staveb a rekonstrukce stávajících vedení a netýkají se rovněž vjezdů do národních parků.

Vzhledem k novele zákona o ochraně přírody si ke vjezdu do národních parků musí smluvní partneři vyřídit vlastní výjimky resp. si vyžádat u příslušné správy národního parku karty pro povolení vjezdu. Stejně tak musí postupovat v případě vjezdů do CHKO Šumava nebo národních přírodních rezervací, které se nacházejí na jejím území.

Postup pro SMLUVNÍ PARTNERY

Krok 1: Smluvní partner si s dostatečným předstihem před prováděním plánovaných činností na zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zjistí, zda se místa, kde bude práci provádět, nachází v chráněném území.

Krok 2: Nahlásí každý vjezd mimo silnice, místní komunikace a mimo povolené přístupové trasy vyznačené v příloze Výjimek a vjezd mimo účelové komunikace do chráněných území specifikovaných ve Výjimkách příslušné kontaktní osobě z AOPK, a to následovně:

  • plánované vjezdy – 10 kalendářních dnů předem (e-mailem nebo korespondenčně); rozsah informací: přesná specifikace místa, kam se bude vjíždět, druh (hmotnost) a počet vozidel a charakter prací

 Upozornění: Použitá trasa a místo setrvání vozidel musí být Agenturou předem odsouhlaseny. Agentura upozorní žadatele na případné kolize s aktuálními zájmy ochrany přírody, které neumožňují v daném termínu práce provádět (např. hnízdění na rušení citlivých druhů ptáků apod.), v takových případech je žadatel povinen se v daném termínu a v daném území zdržet činností povolených touto Výjimkou.

  • havarijní vjezdy – při výjezdu telefonicky, v případě nedostupnosti kontaktu elektronicky nejpozději do 10 kalendářních dní po uskutečnění vjezdu, rozsah informací: datum, čas, trasa, místo, počet a druh vozidel 

Krok 3: Při vjezdu musí být ve vozidle kopie příslušné smlouvy o provedení práce uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a. s., a kopie Výjimky.

Krok 4: Při vjezdu nesmí docházet k poškozování půdního ani vegetačního krytu ve větší míře, než je nezbytně nutné.

Smluvní partner je povinen dodržovat podmínky Výjimek stanovených zákonem č. 114/1992 Sb. včetně dodatečně stanovených podmínek pro konkrétní vstup.

Naším společným zájmem je ochrana životního prostředí a minimalizace rizika sankcí za jeho poškozování. Pokud, jako náš smluvní partner, využijete naši nabídku a použijete Výjimku udělenou společnosti ČEZ Distribuce, a. s., žádáme vás o seznámení dotčených zaměstnanců s podmínkami Výjimky a o zajištění jejich dodržování.

Výjimka a přílohy pro Národní parky a CHKO Šumava
Výjimka a příloha pro Národní přírodní rezervaci Rohová