Pro odběratele

FORMULÁŘE PRO podání žádosti o připojení

Název formuláře Elektronický formulář
2 01 Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
PODÁNÍ ŽÁDOSTI ON-LINE

 

Tato žádost se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě (nový trvalý odběr), změnit rezervovaný příkon (zvýšit hodnotu hlavního jističe před elektroměrem) nebo charakter odběru (např. změnit způsob vytápění objektu). Žádost slouží také pro krátkodobé připojení (např. pro účel stavby) v případech, kdy je trvalé připojení termínově vázáno na dokončení úpravy distribuční soustavy.  

2 02 Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny vn, vvn
Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě nebo změnit rezervovaný příkon v případě, že vaše odběrné místo bude připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi 1 kV až 110 kV včetně.
2 03 Žádost o připojení elektrického zařízení (lokality) k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí se předkládá, pokud chcete vybudovat připojení nové lokality (např. lokalita rodinných domů, dům s více bytovými jednotkami). Pro připojení konkrétního nového odběru v rámci této lokality musí být následně podána ještě samostatná Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro každé odběrné místo.
2 04 Dotazník pro posouzení zpětných vlivů na distribuční soustavu
Tento formulář se používá jako povinná příloha v případech, kdy požadujete připojení spotřebičů se zpětným vlivem na distribuční soustavu (tomografy, rentgenové přístroje, motory s rázovou charakteristikou rozběhu, kolísavým odběrem proudu nebo častým zapínáním, obsloukové pece apod.). 

FORMULÁŘE PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

Název formuláře Elektronický formulář
2 05 Žádost - Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
Tato žádost o uzavření smlouvy se podává např. při převodu odběrného místa na nového odběratele (přepis) nebo po dokončení úpravy distribuční soustavy u nových odběrů.
2 06 Žádost - Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy ze sítě nízkého napětí
Tuto žádost podáváte pouze v případě, chcete-li si se společností ČEZ Distribuce, a. s., uzavřít smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy. S vybraným dodavatelem (obchodníkem) musíte mít ještě samostatně uzavřenou smlouvu o dodávce elektřiny. Máte-li s dodavatelem uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky, tuto žádost nepodáváte. 
2 07 Žádost o uzavření smlouvy o připojení zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny vn, vvn
Tato žádost o uzavření smlouvy se podává např. při převodu odběrného místa na nového odběratele (přepis) nebo po dokončení úpravy distribuční soustavy u nových odběrů.
2 08 Žádost o zajištění služby distribuční soustavy vn, vvn                                                                                      
Tuto žádost podáváte pouze v případě, chcete-li si se společností ČEZ Distribuce, a. s., uzavřít smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy. S vybraným dodavatelem (obchodníkem) musíte mít ještě samostatně uzavřenou smlouvu o dodávce elektřiny. Máte-li s dodavatelem uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky, tuto žádost nepodáváte. 

revize, protokoly a zkušební provoz

Název formuláře Elektronický formulář
2 11 Potvrzení o vydání revizní zprávy
Tento formulář se využívá jako potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace pro odběrná zařízení na hladině nízkého napětí v případech, kdy není předkládána vlastní revizní zpráva. Pro připojení odběrných zařízení na hladině nízkého napětí s měřením typu B, na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, nebo pro připojení výroben a lokálních distribučních soustav je nutné vždy předložit kompletní zprávu o revizi.
2 09 Protokol o instalaci tepelného čerpadla
Tento protokol slouží jako oznamovací forma o řádné instalaci tepelného čerpadla v odběrném místě zákazníka jako jeden z povinných dokladů pro přiznání příslušné distribuční sazby. Protokol vyplní oprávněná firma instalující tepelné čerpadlo nebo zákazník formou čestného prohlášení.
2 10 Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě
Tento protokol slouží jako oznamovací forma o připravenosti elektrického zařízení (přípojky) pro připojení k distribuční soustavě. Protokol vyplní oprávněná firma žadatele instalující elektrické zařízení a následně se dokládá společně s plánkem skutečného provedení před připojením.
Žádost o zkušební provoz
Žádost o zajištění služby distribuční soustavy pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného elektrického zařízení (1 kV nebo vyšší) je nutné podávat nejméně 5 pracovních dní před začátkem kalendářního měsíce, ve kterém je požadováno zahájení zkušebního provozu.
 čestná prohlášení a plné moci
Název formuláře     Elektronický formulář
Plná moc pro další osobu    
Tímto formulářem zplnomocníte Vámi zvolenou soukromou fyzickou nebo právnickou osobu k zastupování při jednání s distributorem (ČEZ Distribuce, a. s.) v souvislosti s připojením, uzavřením, změnou nebo ukončením smluvního vztahu.
Plná moc a čestné prohlášení pro dodavatele (obchodníka)    
Tímto formulářem zplnomocníte Vámi zvoleného dodavatele (obchodníka) k zastupování při jednání s distributorem (ČEZ Distribuce, a. s.) v souvislosti s uzavřením, změnou nebo ukončením smlouvy o připojení, popř. pro zjištění údajů ze stávající smlouvy o připojení (např. EAN). Před uzavřením smlouvy o připojení distančním způsobem se seznamte s informacemi pro spotřebitele.
Čestné prohlášení    
Tento formulář doložte při převodu odběrného místa na nového odběratele v případech, kdy se původní odběratel odstěhoval neznámo kam nebo zemřel.
Souhlas (spolu)vlastníka nemovitosti
   
Tento formulář slouží k udělení souhlasu pro uzavření smlouvy o připojení v případě, že nejste vlastníkem nemovitosti nebo není součástí čestného prohlášení obchodníkovi.  
Čestné prohlášení o právu k transformační stanici a technologii vn, vvn
   
Toto prohlášení o vlastnickém nebo užívacím právu k technologii vn, vvn a transformační stanici doložte k žádosti o připojení nebo k žádosti o uzavření smlouvy o připojení (např. při úpravě odběrného místa nebo převodu odběrného místa na nového odběratele).