Ostatní

Žádosti o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality podle § 4 vyhlášky č. 540/2005 Sb.  
2 50 Žádost  fyzické osoby - nepodnikatele  
2 51 Žádost fyzické osoby - podnikatele  
2 52 Žádost právnické osoby
Registrace do Distribučního portálu Elektronický formulář 
2 56 Žádost o registraci do Distribučního portálu  
Tato žádost slouží pro právnické a podnikající fyzické osoby k registraci do Distribučního portálu (DIP). Žadatel podáním této žádosti o registraci do Distribučního portálu potvrzuje, že se seznámil s Provozními podmínkami Distribučního portálu a že s nimi bezvýhradně souhlasí.
2 57 Plná moc pro registraci do Distribučního portálu
Tímto formulářem zplnomocníte Vámi zvolenou soukromou fyzickou nebo právnickou osobu k právním úkonům souvisejícím s registrací do Distribučního portálu (DIP), se správou Vašeho zákaznického účtu, s administrací přístupů dalších osob, a dále i k úkonům souvisejícím s připojením, uzavřením, změnou nebo ukončením smluv prostřednictvím tohoto portálu. 
Ostatní požadavky Elektronický formulář
2 53 Žádost o převedení/vrácení podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu
V žádosti o převedení/vrácení podílu je nutné uvést důvod převodu (např. převod na jiného vlastníka) nebo vrácení podílu (např. snížení požadavku na rezervaci příkonu/výkonu) a doložit doklad o zaplacení.
2 54 Požadavek na vypnutí a zajištění zařízení distribuční soustavy
Tento formulář slouží k uplatnění požadavku na dočasné přerušení distribuce elektřiny a zajištění zařízení distribuční soustavy např. z důvodu rekonstrukce objektu, kde nelze provést zaizolování.
2 55 Žádost o instalaci jiného typu měření
Tato žádost na změnu typu měření (instalaci vyššího typu, popř. návrat z vyššího typu na stanovený) s připojeným podpisem se podává provozovateli distribuční soustavy na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00. Služby spojené se změnou typu měření jsou zpoplatněny dle Ceníku služeb ČEZ Distribuce, a. s.