Základní informace

Akciová společnost ČEZ Distribuce, a. s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou, a to při plném respektování všech požadavků pravidel unbundlingu vyplývajících z Energetického zákona a ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady  č. 2009/72/ES.

Akciová společnost ČEZ Distribuce, a. s., byla založena projektem fúze splynutím schváleným jediným akcionářem v působnosti valné hromady dne 12. července 2010. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 1. října 2010 se základním kapitálem ve výši 60 miliard Kč.

1. Profil společnosti

ČEZ Distribuce, a. s., je držitelem licence na distribuci elektřiny a ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb., je provozovatelem distribuční soustavy. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Hlavním posláním společnosti je distribuce elektrické energie fyz. a práv. osobám a stálé zvyšování kvality a spolehlivosti dodávky všem odběratelům.

Cílem  společnosti je zajišťovat  plně funkční roli výkonného správce aktiv distribuční soustavy v oblasti své působnosti. Předpokladem k naplňování podnikatelského záměru a poslání společnosti je bohatá tradice a know-how převzaté z dřívějších regionálních energetických společností a podporované odpovídajícím technickým i personálním zázemím.

2. Produkty a služby

Prioritním úkolem společnosti je zajištění plně funkční role efektivního správce aktiv distribuční soustavy v napájecí oblasti Skupiny ČEZ a generování zisku z regulované činnosti distribuce elektrické energie, při splnění podmínek předepsaných energetickým zákonem a pravidly Energetického regulačního úřadu.

Kompetencemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jsou správa svěřených aktiv (technologie a související zařízení distribuční soustavy) a výkon vlastnických práv nad těmito aktivy, včetně zajištění péče o zákazníky z pohledu distribuce na všech napěťových úrovních a řízení soustavy v reálném čase.

Výkonnost společnosti je založena na optimálním nastavení procesů s využitím nejlepších zkušeností v oblasti asset managementu. Ve společnosti jsou používány nové principy řízení nákladů spojených s provozem soustavy, standardizace použitých technologií a řízení investičních rozvojových programů.

Cíle podnikatelské činnosti:

 • vysoká kvalita služeb nabízených zákazníkům v oblasti distribuce elektrické energie a připojování k distribuční soustavě
 • spolehlivé provozování distribuční soustavy dle standardů Energetického regulačního úřadu

Principy pro splnění těchto cílů:

 • efektivní rozvoj distribuční soustavy na základě detailních analýz návratnosti investic a principů spolehlivosti
 • optimální řízení distribuční soustavy s ohledem na minimalizaci ztrát a výpadků při dodržení maximální spolehlivosti provozu
 • nejefektivnější pořízení nakupovaných služeb s cílem optimalizace nákladů na údržbu a poruchovou službu

3. Strategické záměry rozvoje ČEZ Distribuce, a. s.

Záměrem je vybudovat ze společnosti ČEZ Distribuce, a. s., prestižní společnost na evropské úrovni, která se zařadí mezi špičkové společnosti z hlediska ekonomické výkonnosti a dlouhodobé stability v oblasti asset managementu distribuce elektrické energie.

4. Politika kvality řízení

Představenstvo ČEZ Distribuce, a. s., si plně uvědomuje, že kvalita jako míra plnění potřeb a očekávání je rozhodujícím faktorem bezpečnosti a konkurenceschopnosti. Kvalita je součástí společenské odpovědnosti a je záležitostí každého jednotlivce ve společnosti.

Kvality lze dosáhnout pouze trvalým vytvářením prostředí pro ni. Stanovujeme proto strategické cíle jako rámec pro dlouhodobé plánování a zajišťujeme potřebné finanční a lidské zdroje. Trvale hledáme a uplatňujeme příležitosti ke zlepšování, rozvíjíme naše znalosti, dovednosti a zkušenosti. Vlastním příkladem vedeme zaměstnance k plnění cílů a k jednání podle principů firemní kultury.

Management ČEZ Distribuce, a. s., kvalitou rozumí dodržování těchto zásad:

 • Uplatňujeme partnerský a zákaznický přístup.
 • Plánujeme v souladu se strategickými cíli.
 • Standardizujeme a popisujeme naši nejlepší praxi.
 • Pracovní úkoly realizujeme bezchybně a napoprvé.
 • Kontrolujeme a na nedostatky ihned reagujeme.
 • Rozhodujeme na základě znalosti věci a ověřených faktů.
 • Zlepšujeme, změny provádíme pružně a bezpečně.

 

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145.