Skip to Content

ETICKÁ LINKA – Vnitřní oznamovací systém

Etická linka neboli vnitřní oznamovací systém („VOS”) je nástrojem, který je k dispozici zaměstnancům a třetím stranám pro nahlášení protiprávního, nekorektního nebo neetického jednání v rozporu s Etický kodex | Udržitelnost ve Skupině ČEZ (cez.cz).

I ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jsme v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „ZOO“), zavedli VOS pro příjem oznámení týkajících se naší společnosti obsahující informace o možném protiprávním jednání (již nastalého nebo k němuž má teprve dojít).

VOS zajišťuje ochranu identifikovaných oznamovatelů před odvetnými opatřeními. Ochrana je poskytována nejen oznamovateli ale i dalším osobám (osobám blízkým oznamovateli, kolegům oznamovatele apod.). Zavedený VOS dále dává oznamovatelům možnost anonymního podání oznámení. V takovém případě je ochrana podle ZOO poskytována od okamžiku, kdy vyjde najevo totožnost oznamovatele. Etická linka je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Naše společnost přijímá v režimu ZOO oznámení pouze od těchto kategorií osob:

1. vykonávající pro naši společnost závislou práci v základním pracovněprávním vztahu (HPP, DPP, DPČ, agenturní zaměstnanci apod.),

2. vykonávající pro naši společnost dobrovolnickou činnost nebo

3. vykonávající pro naši společnost odbornou praxi nebo stáž.

 Uvedené osoby mohou prostřednictvím VOS naší společnosti oznámit jednání, které má znaky:

1. trestného činu,

2. přestupku se stanovenou horní hranicí pokuty alespoň 100 000 Kč,

3. porušení ZOO nebo

4. porušení jiného národního nebo evropského právního předpisu v některé ZOO vymezené oblasti (daně z příjmu právnických osob, ochranu spotřebitele, ochranu životního prostředí, zadávání veřejných zakázek apod.).

Ostatní oznamovatelé (např. obchodní partneři a jiné třetí strany) mohou rovněž učinit oznámení prostřednictvím téhož VOS, avšak mimo působnost ZOO. Oznámení budou i v takovém případě objektivně a nezávisle prošetřena. I zde platí možnost anonymního podání.

Upozorňujeme, že oznámení může být postoupeno společnosti ČEZ, a. s., jako subjektu pověřenému vedením vnitřního oznamovacího systému podle § 8 odst. 2 ZOO. V případě, že si jako oznamovatel nepřejete, aby bylo Vaše oznámení šetřeno společností ČEZ, a. s., uveďte tuto skutečnost ve svém oznámení.

Při tomto procesu rovněž respektujeme pravidla oddělení provozovatele distribuční soustavy a programu rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování – viz § 25a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění.

Dovolujeme si upozornit, že VOS není určen pro standardní zákaznickou komunikaci (např. pro řešení smluvních záležitostí, oznamování poruch, řešení jiných technických požadavků apod.).

 Za tímto účelem využijte tyto Kontakty | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz).

Pro podání oznámení můžete využít následující komunikační kanály VOS:

  • telefonická linka 211 045 950

a) ČEZ Distribuce, a. s.

Radomír Valica, 211 045 950, radomir.valica@cezdistribuce.cz (pouze pro sjednání schůzky!),

Luděk Tichý, 211 045 950, ludek.tichy@cezdistribuce.cz (pouze pro sjednání schůzky!),

Lukáš Lýsek, 211 045 950, lukas.lysek@cezdistribuce.cz (pouze pro sjednání schůzky!).

Petr Žák, 211 045 950, petr.zak02@cezdistribuce.cz (pouze pro sjednání schůzky!).

b) ČEZ, a. s.

Miroslava Kundrtová, 211 045 910, miroslava.kundrtova@cez.cz (pouze pro sjednání schůzky!),

Martina Kropová, 211 045 910, martina.kropova@cez.cz (pouze pro sjednání schůzky!),

Denisa Srbová, 211 045 910, denisa.srbova@cez.cz (pouze pro sjednání schůzky!),

Michal Štička, 211 045 910, michal.sticka@cez.cz (pouze pro sjednání schůzky!),

Robin Opěla, 211 045 910, robin.opela@cez.cz (pouze pro sjednání schůzky!),

Štěpán Kopřiva, 211 045 910, stepan.kopriva@cez.cz (pouze pro sjednání schůzky!).

Ve Vašem oznámení uveďte zejména co nejpodrobněji popis předmětného jednání (zda se již stalo či se má teprve stát), koho se týká (osoby nebo společnosti), a pokud nebudete podávat oznámení anonymně i údaje o Vaší osobě a vztahu k naší společnosti.

Pro úplnost informací uvádíme, že vaše oznámení můžete podat také prostřednictvím Externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR: Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz).

V rámci provozu VOS a následného zpracování přijatých oznámení může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů (pokud je uvedete) a/nebo údajů třetích osob.

Správcem zpracovaných osobních údajů, ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR), je společnost ČEZ Distribuce, a. s., která může využít pro šetření oznámení zpracovatele osobních údajů Společnost ČEZ, a. s.

Získané osobní údaje jsou důsledně chráněny organizačními a technickými opatřeními. Přístupy k osobním údajům jsou omezeny pouze na příslušné osoby. Výjimečně mohou být osobní údaje sdíleny s dalšími subjekty, například se smluvní advokátní kanceláří nebo státními orgány, jako je policie, státní zastupitelství či soudy, na základě jejich oprávněné žádosti.

Osobní údaje uchováváme po zákonem stanovenou dobu (5 let), případně déle v oprávněném zájmu naší společnosti. Po pominutí účelu, pro který byly osobní údaje zpracovávány a uchovávány, dojde k jejich výmazu, skartaci či anonymizaci.

Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů, práv spojených se zpracováním osobních údajů a možností jejich uplatnění, včetně informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů společnosti ČEZ Distribuce, a. s., naleznete na www.cezdistribuce.cz/gdpr.

Informace jsou účinné dnem zveřejnění 1. 8. 2023.

V průběhu času může docházet ke změně právních předpisů, upravujících pravidla a podmínky pro ochranu oznamovatelů, případně interní změny. Budeme vás o nich vždy informovat prostřednictvím aktualizace této informace.