Stav nouze a předcházení stavu nouze v elektroenergetice

Stav nouze / Předcházení stavu nouze v elektrizační soustavě  je omezení nebo přerušení dodávek elektřiny na celém území nebo její části v důsledku ohrožení celistvosti elektrizační soustavy, živelných událostí, havárií apod.

Pro celé území vyhlašuje toto opatření provozovatel přenosové soustavy, pro určité části území státu pak příslušní provozovatelé distribuční soustavy. Opatření se vyhlašují prostřednictvím hromadných či regionálních sdělovacích prostředcích a na těchto webových stránkách (jen v případě našeho distribučního území).

Omezení spotřeby elektřiny na území, kde hrozí vznik stavu nouze nebo pro které byl stav nouze vyhlášen, je dáno uplatněním příslušného stupně regulačního plánu, vypínacího plánu, operativním vypnutím částí zařízení nebo automatickým působením frekvenčních relé v souladu s frekvenčním plánem, v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy. Tato opatření jsou použita na základě vyhodnocení situace technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy nebo technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav.

Detailní informace a postupy jsou uvedeny ve vyhlášce č. 80/2010 Sb. ministerstva průmyslu a obchodu  o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu.

Jednotlivými regulačními stupni regulačního plánu jsou určena omezení výkonu odebíraného vybranými odběrateli. Omezením odebíraného výkonu se rozumí snížení sjednaných hodinových výkonů v hodinovém diagramu zatížení u odběratelů s registračním záznamem průběhu spotřeby a snížení sjednaných průměrných hodinových výkonů u ostatních odběratelů o hodnotu náplně regulačního stupně.

 • Základní stupeň
  Nesnižuje odebíraný výkon a vyjadřuje normální provozní stav elektrizační soustavy s vyrovnanou výkonovou bilancí, potřebnou výkonovou rezervou, zajištěným požadovaným objemem a strukturou podpůrných služeb pro provozovatele přenosové soustavy a zajištěným přenosem elektřiny při dodržení bezpečnostních a spolehlivostních kritérií.
 • Výstražný stupeň

  Nesnižuje odebíraný výkon a
  a) signalizuje neplnění kritérií spolehlivosti v elektrizační soustavě z důvodů bilančních, přenosových nebo jiných

  b) upozorňuje na možná omezení přenosových nebo distribučních kapacit nebo poskytovaných služeb přenosové soustavy nebo distribučních soustav,

  c) upozorňuje na nutnost zvýšené pozornosti při sledování prostředků informujících o energetické situaci a prostředků sloužících pro vyhlašování regulačních stupňů.
 • Regulační stupeň č. 1
  Představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy vypínáním a blokováním zapnutí vybraných spotřebičů ovládaných pomocí hromadného dálkového ovládání, popřípadě prostřednictvím jiného technického systému pro řízení velikosti spotřeby.
 • Regulační stupeň č. 2
  Představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy použitím technických prostředků provozovatele soustavy do 1 hodiny
  po vyhlášení regulačního stupně, pokud není stanovena doba delší.
 • Regulační stupeň č. 3
  Představuje snížení hodnoty* výkonu odebíraného z elektrizační soustavy, a to do 30 minut po vyhlášení regulačního stupně.
 • Regulační stupeň č. 4
  Představuje snížení hodnoty* výkonu odebíraného z elektrizační soustavy,
  a to do 1 hodiny po vyhlášení regulačního stupně, pokud není stanovena doba delší.
 • Regulační stupeň č. 5
  Představuje snížení hodnoty* výkonu odebíraného z elektrizační soustavy, a to do 1 hodiny
  po vyhlášení regulačního stupně.
 • Regulační stupeň č. 6
  Představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy, a to do 2 hodin po vyhlášení regulačního stupně, pokud není stanovena doba delší.
 • Regulační stupeň č. 7
  Představuje snížení hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy u všech zákazníků na hodnotu bezpečnostního minima do 1 hodiny
  po vyhlášení regulačního stupně. U odběrného zařízení, kde nelze do jedné hodiny snížit hodnotu odebíraného výkonu na bezpečnostní minimum,
  je stanoven časový posun v hodinách jako čas nezbytný pro snížení odběru na hodnotu bezpečnostního minima.

* Hodnota snížení odebíraného výkonu v každém jednotlivém regulačním stupni č. 3 až 6 se stanoví jako 15 % z hodnoty výkonu, odebíraného z elektrizační soustavy podle bodu 11. odst. 10 přílohy, nebo 15 % z hodnoty rezervované kapacity v příslušném kalendářním měsíci, to je součet roční rezervované kapacity a měsíční rezervované kapacity v daném kalendářním měsíci. Regulační stupně č. 5 a 6 snižují hodnotu odebíraného výkonu o dalších 15 %, maximálně však do celkové výše 30 % snížení odebíraného výkonu při respektování bezpečnostního minima.

Regulační stupně č. 1 až 6 mohou být vyhlášeny současně. Regulační stupně č. 2 až 7 se nevztahují na zákazníky, jejichž převažující činnost je ve zdravotnictví, telekomunikacích a poštovních službách, při správě vodohospodářských děl a dodávkách pitné vody, obraně státu, v těžbě v hlubinných dolech, civilní letecké dopravě, v provozování veřejné drážní dopravy, městské hromadné dopravě, v objektech a zařízeních Úřadu vlády ČR, České národní banky, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Policie České republiky. Dále se regulační stupně č. 2 až 7 nevztahují na další složky Integrovaného záchranného systému a na zákazníky zajišťující dodávku tepla, na výrobce elektřiny a na případy, kdy by mohlo dojít
k ohrožení jaderné bezpečnosti, a dále na subjekty hospodářské mobilizace a dodavatele nezbytných dodávek uvedených v krizovém plánu systému hospodářské mobilizace v době krizových stavů.

Vypnutí zařízení zákazníků podle vypínacího plánu a jeho opětné zapnutí provádí technický dispečink příslušného provozovatele soustavy v souladu se zásadami dispečerského řízení. Vypínání se uskutečňuje po vyhlášení vypínacích stupňů č. 21 až 30, přičemž v jednotlivých vypínacích stupních je stanovena procentní velikost vypínaného výkonu vztažená k hodnotě ročního maxima zatížení distribuční soustavy za období posledních 12 měsíců.

Vypínací stupně:

 • Vypínací stupně č. 21 až 25
  Při vyhlášení vypínacího stupně č. 21 jsou vypínány vybrané vývody v zařízeních přenosové soustavy nebo distribučních soustav v takovém rozsahu, aby omezení spotřeby nepřekročilo 2,5 % ročního maxima zatížení příslušné distribuční soustavy. Každý vyšší vypínací stupeň do vypínacího stupně č. 25 včetně zahrnuje hodnotu výkonu vypnutých zařízení zákazníků v předchozím vypínacím stupni zvýšenou o 2,5 % ročního maxima zatížení příslušné distribuční soustavy (celkem 12,5 %).
 • Vypínací stupně č. 26 až 30
  Při vyhlášení vypínacího stupně č. 26 jsou vypínány vybrané vývody v zařízeních přenosové soustavy nebo distribučních soustav v takovém rozsahu, aby omezení spotřeby elektřiny nepřekročilo 17,5 % ročního maxima zatížení příslušné distribuční soustavy. Každý vyšší vypínací stupeň do vypínacího stupně č. 30 včetně zahrnuje hodnotu výkonu vypnutých zařízení zákazníků v předchozím vypínacím stupni zvýšenou o 5 % ročního maxima zatížení příslušné distribuční soustavy (celkem 37,5 %).

Výkonové náplně jednotlivých vypínacích stupňů jsou vzájemně odsouhlaseny mezi technickými dispečinky provozovatele přenosové soustavy a technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav. Vypínací stupně č. 21 až 30 nelze vyhlašovat současně.

Cílem použití frekvenčního plánu je včasnými, automatickými zásahy do provozu elektrizační soustavy omezit vznik velkých systémových poruch, vrátit a udržet kmitočet elektrizační soustavy po vzniku poruchy v hodnotách, při nichž není ohroženo technické zařízení výrobců elektřiny a zákazníků a vytvořit podmínky pro rychlý návrat kmitočtu elektrizační soustavy do rozmezí hodnoty 49,8 - 50,2 Hz.

V případech, kdy po vyčerpání opatření na straně výrobců elektřiny a omezování spotřeby na straně zákazníků pro udržení kmitočtu elektrizační soustavy se jeho hodnota dále odchyluje, je cílem frekvenčního plánu zachovat rozhodující bloky výroben elektřiny v provozu pro vlastní spotřebu, a tím vytvořit podmínky pro urychlení obnovy napětí a normálního provozu elektrizační soustavy.